Chương II, Bài 28 Sự sôi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

V Ậ T L Ý 6

Slide 2: 

Nhiệt đô 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 50 100 60 80 70 90 phút Nhìn đường biểu diễn cho biết chất này là chất gì? Trạng thái của chất đó trong các đoạn biểu diễn?Phót thø 3 nhiÖt ®é lµ bao nhiªu? Rắn R-L R-L Lỏng Lỏng Rắn Phót thø 3 nhiÖt ®é lµ 700c Câu 1: Chất này là: Băng phiến

Slide 3: 

CAÂU 2 . Trong các đặc điểm sau đây đặc điểm nào không phải là sự bay hơi ? a. XÈy ra ë bÊt k× nhiÖt ®é nµo cña chÊt láng. b. N­íc trong cèc cµng l¹nh c. N­íc trong cèc cµng Ýt CAÂU 3 : HiÖn t­îng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ ng­ng tô b.S­¬ng ®äng trªn l¸ c©y c.S­¬ng mï d.M©y d. N­íc trong cèc cµng nãng d. N­íc trong cèc cµng nãng a.H¬ n­íc a.H¬i n­íc

Slide 4: 

CAÂU 4 . C¸c b×nh A, B, C dùng cïng mét l­îng n­íc sau mét tuÇn b×nh nµo Ýt n­íc nhÊt? A C §¸p ¸n :H×nh B cßn Ýt n­íc nhÊt v× diÖn tÝch mÆt tho¸ng lín nhÊt

Slide 5: 

B×nh! A n­íc s«i råi t¾t löa ®i An! ®un thªm Ýt n÷a cho n­íc nãng thªm B×nh! N­íc kh«ng nãng thªm An! N­íc sÏ nãng thªm Ai ®óng, ai sai ?

Slide 6: 

SÖÏ SOÂI Tiết 32

Slide 7: 

TiÕt 31: sù s«i I. ThÝ nghiÖm vÒ sù s«i: 1, TiÕn hµnh thÝ nghiÖm: a. Dụng cô thÝ nghiÖm: 0 20 10 30 50 40 60 70 80 100 90 §Ìn cån NhiÖt kÕ Gi¸ ®ì Cèc n­íc

Slide 8: 

Quan s¸t vµo phót thø bao nhiªu th× xuÊt hiÖn c¸c hiÖn t­îng d­íi ®©y: TiÕt 31: sù s«i b/Tiến hành thí nghiệm: a/Dụng cụ nghiệm: I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:

Slide 9: 

TiÕt31 : Sù S«i * Ghi c¸c nhËn xÐt vµo b¶ng theo dâi theo kÝ hiÖu I,II, III, A,B,C,D b/Tiến hành thí nghiệm: a/Dụng cụ nghiệm: I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:

Slide 10: 

40 50 60 70 80 90 100 110 100oC Bảng theo dõi diễn biến khi đun nước thí nghiêm Thí nghiệm mô phỏng TiÕt31 : Sù S«i b/Tiến hành thí nghiệm: a/Dụng cụ nghiệm: I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:

Slide 11: 

0 40 Phót Nhiªt ®é 2 6 8 4 10 12 14 15 50 60 70 80 90 100 110 120 A.Bảng theo dõi nhiệt độ khi đun nước Nước sôi TiÕt31 : Sù S«i II:VẼ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN: I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:

Slide 12: 

*Trả lời -Từ phút 0 đến phút thứ 11 nhiệt độ thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn là đường nằm ngang hay đường nghiêng? -Từ phút 11 đến phút thứ 15 nhiệt độ thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn là đường nằm ngang hay đường nghiêng? -Nhiệt độ tăng từ 400c đến 1000C, đường biểu diễn là đường nằm nghiêng -Nhiệt độ không đổi ở 1000C, đường biểu diễn là đường nằm ngang *Nhận xét TiÕt31 : Sù S«i 0 40 Phót Nhiªt ®é 2 6 8 4 10 12 14 15 50 60 70 80 90 110 B.Vẽ đường biểu diễn sự sôi của nước Nước sôi I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI: II:VẼ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN:

Slide 13: 

C1: ThÕ nµo lµ sù s«i ? Sù s«i lµ sù bay h¬i x¶y ra ë trong lßng chÊt láng C2: §iÒn vµo chç trèng nh÷ng tõ hoÆc côm tõ thÝch hîp N­íc s«i ë nhiÖt ®é…………trong suèt thêi gian s«i nhiÖt ®« cña n­íc…………………….. kh«ng thay ®æi 1000C C3: Trªn ®­êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é khi ®un n­íc s«i tõ phót 0 ®Õn phót 11 nhiÖt dé thay ®æi nh­ thÕ nµo, tõ phót thø 10 ®Õn phót thø 15 nhiÖt ®é thay ®æi nh­ thÕ nµo? -Tõ phót 0 ®Õn phót 11 nhiÖt ®é t¨ng dÇn tõ 400C ®Õn 1000C -Tõ phót10 ®Õn phót 15 nhiÖt ®é kh«ng ®æi ë 1000C TiÕt31 : Sù S«i I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI: II:VẼ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN:

Slide 14: 

Tr¶ lêi: Trong suèt qu¸ tr×nh nãng ch¶y, ®«ng ®Æc, sù s«i nhiÖt ®é kh«ng thay ®æi vµ x¶y ra ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh. C4:So s¸nh sù gièng nhau gi÷a qu¸ tr×nh nãng ch¶y, ®«ng ®Æc, sù s«i ë ®iÓm nµo? C5: Sù bay h¬i, sù s«i gièng nhau vµ kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? Tr¶ lêi: Gièng nhau: gi÷a sù s«i vµ sù bay h¬i ®Òu chuyÓn tõ thÓ láng sang thÓ khÝ. Kh¸c nhau:Sù bay h¬i chØ x¶y ra trªn bÒ mÆt cña chÊt láng vµ ë bÊt k× nhiÖt ®é nµo cßn sù s«i lµ sù bay h¬i x¶y ra ë trong lßng chÊt láng vµ ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh. TiÕt31 : Sù S«i I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI: II:VẼ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN:

Slide 15: 

§Ó ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm con ng­êi ®· øng dông sù s«i trong cuéc sèng nh­ thÕ nµo? LÊy vÝ dô? §Ó ®¶m vÖ sinh, an toµn thùc phÈm lµ ta ph¶i ¨n chÝn uèng s«i v× tíi nhiÖt ®é s«i cña n­íc ë 1000C lµm chÝn thøc ¨n vµ tiªu diÖt ®­îc ®a sè v× trïng cã h¹i cho c¬ thÓ con ng­êi VÝ dô cô thÓ: - Uèng s«i lµ ph¶i ®un n­íc s«i míi uèng - NÊu canh, nÊu c¬m, nÊu canh, luéc rau ..vv ®Òu ph¶i ®un s«i lµm chÝn thøc ¨n ®¶m b¶o søc khoÎ cho con ng­êi. Tr¶ lêi: TiÕt31 : Sù S«i I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI: II:VẼ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN: III:VẬN DỤNG:

Slide 16: 

Học thuộc nội dung ghi nhớ của bài Làm các bài tập từ 29.1 đến 29.12 SBT §äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt, (sgk/79). Xem vµ nghiªn cøu tiÕp bµi sù s«i.LÊy vÝ dô vÒ sù s«i -TiÕt kiÖm n­íc vµ b¶o vÖ nguån n­íc

authorStream Live Help