Chương II Nhiệt học, Bài 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng quý thầy cô giáo và các em Phòng GD - ĐT Pleiku Trường THCS Bùi Thị Xuân MÔN VẬT LÝ 6 Giáo viên : Nguyễn Thị Chính

PowerPoint Presentation:

Chương II. NHIỆT HỌC Các loại nhiệt kế hoạt động dựa vào nguyên tắc nào? Tại sao khinh khí cầu bay lên được? Tại sao tôn lợp nhà thường có dạng lượn sóng?

PowerPoint Presentation:

Epphen ( 1832 – 1923 ) ? Đây là công trình nổi tiếng nào? Tháp Epphen làm bằng thép, cao 320m, do kỹ sư người Pháp tên là Epphen thiết kế. Tháp được xây dựng vào năm 1889 tại quảng trường Mars, nhân dịp hội chợ quốc tế lần thứ nhất tại Pari. Hiện nay tháp được dùng làm trung tâm phát thanh và truyền hình và là điểm du lịch nổi tiếng của nước Pháp.

PowerPoint Presentation:

10 cm 01/01/1890 01/ 07/ 1890 BT Các phép đo chiều cao tháp vào ngày 01/01/1890 và ngày 01/07/1890 cho thấy , trong vòng 06 tháng tháp cao thêm hơn 10cm . Tại sao lại có sự kì lạ đó ? Chẳng lẽ một cái tháp bằng thép lại có thể ” lớn lên “ được hay sao ?

Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN:

1. Làm thí nghiệm: Nêu tên dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm ở hình H 18.1 Dụng cụ: +Quả cầu kim loại. +Đèn cồn. +Vòng kim loại Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

PowerPoint Presentation:

CH ƯƠNG II: NHIÊT HỌC BÀI 18 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Laøm thí nghieäm: H18.1 SGK - Bước 1:Khi chưa hơ nóng quả cầu bằng kim loại, thả xem quả cầu có lọt qua vòng kim loại không ? Nhận xét.

PowerPoint Presentation:

50 100 150 200 Cm 3 250 -Bước 2: Dùng đèn cồn hơ nóng quả cầu kim loại, rồi thả xem quả cầu có lọt qua vòng kim loại nữa không ? Nhận xét. Làm thí nghiệm: H18.1 SGK - Bước 3: Nh ú ng quả cầu đã được hơ n ó ng v ô nước lạnh, rồi thả xem quả cầu c ó lọt qua v ò ng kim loại kh ô ng. Nhận x é t KQTN CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC BÀI 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

PowerPoint Presentation:

CH ƯƠNG II: NHIỆT HỌC B ÀI 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN TN TLCH Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng B ước 1 : Trước khi hơ nóng quả cầu bằng kim loại , thả xem quả cầu có lọt qua vòng kim loại không ? - B ước 2 : Dùng đèn cồn hơ nóng quả cầu kim loại, thả xem quả cầu có lọt qua vòng kim loại không? Quả cầu lọt qua vòng kim loại Quả cầu không lọt qua vòng kim loại Quả cầu lọt qua vòng kim loại - B ước 3: Nhúng quả cầu đã được hơ nóng vào nước lạnh rồi thả xem quả cầu có lọt qua vòng kim loại không? 1. L àm thí nghiệm

C1: Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại? :

C1: Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại? Làm thí nghiệm Trả lời câu hỏi CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN C1 : - Vì quả cầu nở ra khi nóng lên .

C2. Tại sao khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại? :

C2. Tại sao khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại? Làm thí nghiệm Trả lời câu hỏi CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN C2: Vì quả cầu co lại khi lạnh đi

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm Trả lời câu hỏi 3 . Rút ra kết luận nóng lên lạnh đi tăng giảm tăng lạnh đi C3 . Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau: Thể tích quả cầu (1) ........khi quả cầu nóng lên. Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu (2) ............ ( 1) t ăng ( 2) l ạnh đi

PowerPoint Presentation:

C4: Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau? Sắt Đồng Nhôm Chất Chiều dài ban đầu Chiều dài tăng thêm khi nhiệt độ tăng thêm 50 0 C Nhôm 100cm 0.12cm Đồng 100cm 0.086cm Sắt 100cm 0.060cm

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm Trả lời câu hỏi 3 . Rút ra kết luận C4: Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm. Trả lời câu hỏi. Rút ra kết luận. * Chú ý: Sự nở vì nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) của vật rắn có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật .

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm. Trả lời câu hỏi. Rút ra kết luận. * Chú ý: Sự nở vì nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) của vật rắn có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật.

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm. Trả lời câu hỏi. Rút ra kết luận. * Chú ý: Sự nở vì nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) của vật rắn có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật.

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm. Trả lời câu hỏi. Rút ra kết luận. * Chú ý: Sự nở vì nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) của vật rắn có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật.

PowerPoint Presentation:

Qua bài học em rút ra kết luận gì Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. GHI NHỚ

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm Trả lời câu hỏi Rút ra kết luận 4. Vận dụng

PowerPoint Presentation:

4.V aän duïng C5: Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một ñ ai bằng sắt gọi là cái khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao, liềm. Tại sao khi lắp khâu người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán? Khaâu

PowerPoint Presentation:

Khaâu Caùn Löôõi ĐVĐ

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm Trả lời câu hỏi Rút ra kết luận 4. Vận dụng C5 : Khâu dao, liềm phải được nung nóng cho nở ra để dễ lắp vào cán dao. Khi nguội đi khâu co lại xi ết chặt vào cán dao.

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 1. Làm thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi 3. Rút ra kết luận 4. Vận dụng. C6: Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại. Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng. C6 : Nung nóng vòng kim loại.

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 1. Làm thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi 3. Rút ra kết luận 4. Vận dụng. C7: Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rằng ở Pháp tháng Một đang là mùa đông, còng tháng Bảy là mùa hè. C7 : Vào mùa hè, nhiệt độ tăng nên thép nở ra dẫn đến tháp cao hơn so với mùa đông .

PowerPoint Presentation:

Haõy choïn ñuùng sai trong caùc caâu sau: a. Chaát raén nôû ra khi noùng leân, co laïi khi laïnh ñi. c. Khi laïnh ñi, thì khoái löôïng quaû caàu khoâng thay ñoåi e. Khi noùng leân, theå tích quaû caàu taêng, khoái löôïng rieâng giaûm d. Khi laïnh ñi, khoái löôïng quaû caàu khoâng ñoåi, khoái löôïng rieâng cuûa quaû caàu cuõng khoâng ñoåi b. Caùc chaát raén khaùc nhau nôû vì nhieät gioáng nhau BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

Cã thÓ em ch­a biÕt ? Bê tông (hỗn hợp gồm xi măng, nước, cát, sỏi) nở vì nhiệt gần như thép. Nhờ đó mà các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi

PowerPoint Presentation:

Thø ba ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2007 Ch­¬ng II : NhiÖt häc C¸c chÊt d·n në v× nhiÖt nh­ thÕ nµo? Sù nãng ch¶y, sù ®«ng ®Æc, sù bay h¬i, sù ng­ng tô lµ g×? Lµm thÕ nµo ®Ó t×m hiÓu t¸c ®éng cña mét yÐu tè lªn mét hiÖn t­îng khi cã nhiÒu yÕu tè cïng t¸c ®éng mét lóc? Lµm thÕ nµo ®Ó kiÓm tra mét dù ®o¸n? HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc ghi nhớ Làm bài tập 18.1 -> 18.5 SBT - Xem trước bài “ sự nở vì nhiệt của chất lỏng”

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn bài 18.5 SBT Giá đo Thanh ngang Tay cầm Thanh ngang đặt vừa khít vào giá đo khi cả hai đều ở nhiệt độ trong phòng Tại sao khi hơ nóng thanh ngang, ta không thể đưa được thanh này vào giá đo? b. Hãy tìm cách đưa thanh ngang đã bị hơ nóng vào giá đo mà không cần làm nguội thanh này

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 Trß ch¬i Bạn được nhận 1 cây bút bi Bạn được nhận 1 tràng pháo tay Bạn được 1 bị Oshi Bạn được nhận điểm 10

PowerPoint Presentation:

Tại sao bóng đèn tròn đang sáng nếu gặp nước mưa hắt vào bóng dễ bị vỡ ngay? 1

PowerPoint Presentation:

2 Tại sao xoong nồi nấu lâu ngày thì đáy bị võng xuống?

PowerPoint Presentation:

3 Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng ( thức ăn ở nhiệt độ cao). Vì sao?

PowerPoint Presentation:

4 Tại sao rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày dễ bị vỡ?

PowerPoint Presentation:

Xin ch ào và HÑn gÆp l¹i

authorStream Live Help