Tổng kết chương I - Cơ học vật lý 6

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/ vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VẬT LÍ 6 LỚP 6A5-AN ĐÀ

PowerPoint Presentation:

Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo: Độ dài :……………………………… Thể tích chất lỏng :………………… Lực :………………………………… Khối lượng :................................... 2. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là gì? Đáp án: Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. 3. Lực tác dụng lên vật có thể gây ra những kết quả gì trên vật? Đáp án: - Có thể làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm nó biến dạng. 4. Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật đang đứng yên mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó gọi là hai lực gì? - Đó là hai lực cân bằng Thước kẻ,thước cuộn,thước mét ,thước gấp,thước gấp,… Bình chia độ,ca đong ,thùng,xô(có ghi sẵn dung tích)…. lực kế Cân tạ,cân đòn,cân đồng hồ ,cân y tế,cân tiểu li… BÀI 17. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC I. ÔN TẬP

PowerPoint Presentation:

5. Lực hút của trái đất lên các vật gọi là gì? - Lực hút của trái đất lên các vật gọi là trọng lực hay trọng lượng. 6. Dùng tay ép hai đầu của một lò xo bút bi lại. Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta gọi là lực gì? - Lực đàn hồi. 7. Trên vỏ một hộp kem giặt VISO có ghi 1 kg. Số đó chỉ gì? - Số đó chỉ khối lượng của kem giặt VISO trong hộp. 8. Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 7800 là ...........................của sắt. khối lượng riêng BÀI 17. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC I. ÔN TẬP

PowerPoint Presentation:

9 – 10 – 11. Hoàn thành phiếu học tập. Hãy dùng gạch nối để ghép các mệnh đề bên trái với các mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 1. A. Khối lượng của một vật B. Trọng lượng của một vật C. Khối lượng riêng của một chất D. Trọng lượng riêng của một chất 1.được xác định bằng trọng lượng của chất đó. 2. được xác định bằng khối lượng của chất đó. 3. là lực hút của Trái Đất lên vật đó. 4. chỉ lượng chất tạo thành vật đó. A - .. B - .. C - .. D - .. 2. A. Đơn vị của khối lượng là B. Đơn vị của lực là C. Đơn vị của khối lượng riêng là D. Đơn vị của trọng lượng riêng là 1. Niu tơn trên mét khối . 2. Kilôgam trên mét khối . 3. Kilôgam . 4. Niu tơn . A - .. B - .. C - .. D - .. 3. A. Công thức liên hệ trọng lượng và khối lượng của cùng một vật là B. Công thức tính trọng lượng riêng của một vật (hay chất làm vật đó ) là C. Công thức tính khối lượng riêng của một vật (hay chất làm vật đó ) là D. Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng của cùng một chất là D = m/V d = 10.D P = 10.m d = P/V A - .. B - .. C - .. D - .. 4 3 2 1 3 4 2 1 3 4 1 2

BÀI 17. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC I. ÔN TẬP:

BÀI 17. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC I. ÔN TẬP 12. Hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà em đã học? - Mặt phẳng nghiêng. Đòng bẩy Ròng rọc 13. Hãy nêu tên của máy cơ đơn giản mà người ta dùng trong các công việc hoặc dụng cụ sau: Kéo một thùng bê tông lên cao để đổ trần nhà: ................ Đưa một thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải:.......................... Cái chắn ô tô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc:.............. Ròng rọc Mặt phẳng nghiêng Đòn bẩy 

BÀI 17. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC II. VẬN DỤNG:

BÀI 17. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC II. VẬN DỤNG Hãy dùng các từ trong 3 ô sau để viết thành 5 câu khác nhau. Ví dụ: Thanh nam châm tác dụng lực hút lên cái đinh. lực hút lực đẩy lực kéo con trâu người thủ môn bóng đá chiếc kìm nhổ đinh thanh nam châm chiếc vợt bóng bàn quả bóng đá quả bóng bàn cái cày cái đinh miếng sắt Con trâu tác dụng lực kéo lên cái cày . Người thủ môn bóng đá tác dụng lực đẩy lên quả bóng đá . Chiếc kìm nhổ đinh tác dụng lực kéo lên cái đinh . Thanh nam châm tác dụng lực hút lên miếng sắt . Chiếc vợt bóng bàn tác dụng lực đẩy lên quả bóng bàn . 

BÀI 17. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC II. VẬN DỤNG:

BÀI 17. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC II. VẬN DỤNG 6. a) Tại sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo? b) Tại sao kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo? Giải thích Để làm cho lực mà lưỡi kéo tác dụng vào tấm kim loại lớn hơn lực mà tay ta tác dụng vào tay cầm. Vì để cắt giấy hoặc cắt tóc thì chỉ cần có lực nhỏ, nên tuy lưỡi kéo dài hơn tay cầm mà lực của tay ta vẫn có thể cắt được. Bù lại ta được nhiều lợi là tay ta di chuyển ít mà tạo ra được vết cắt dài trên tờ giấy. 

BÀI 17. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC III. TRÒ CHƠI Ô CHỮ:

BÀI 17. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC III. TRÒ CHƠI Ô CHỮ 

PowerPoint Presentation:

BÀI 17. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  3.Có 3 hòn bi có kích thước bằng nhau, được đánh số 1,2,3. Hòn bi 1 nặng nhất, hòn bi 3 nhẹ nhất. Trong 3 hòn bi đó có một hòn bằng sắt, một hòn bằng nhôm và một hòn bằng chì. Hỏi hòn nào bằng sắt, hòn nào bằng nhôm , hòn nào bằng chì ?Chọn cách trả lời đúng trong 3 cách trả lời A, B, C. Cách Sắt Nhôm Chì A Hòn bi 1 Hòn bi 2 Hòn bi 3 B Hòn bi 2 Hòn bi 3 Hòn bi 1 C Hòn bi 3 Hòn bi 1 Hòn bi 2

PowerPoint Presentation:

Thø ba ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2007 Ch­¬ng II : NhiÖt häc C¸c chÊt d·n në v× nhiÖt nh­ thÕ nµo? Sù nãng ch¶y, sù ®«ng ®Æc, sù bay h¬i, sù ng­ng tô lµ g×? Lµm thÕ nµo ®Ó t×m hiÓu t¸c ®éng cña mét yÐu tè lªn mét hiÖn t­îng khi cã nhiÒu yÕu tè cïng t¸c ®éng mét lóc? Lµm thÕ nµo ®Ó kiÓm tra mét dù ®o¸n? Cảm ơn các em đã tới dự tiết học này!

authorStream Live Help