Chương III, Bài 7 Tứ giác nội tiếp

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 9 Giáo viên: Nguyễn Mậu Thái Trường: THCS Long Hòa

PowerPoint Presentation:

Bµi gi¶ng h×nh häc 9 Giáo viên: Vũ Văn Tiến

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ ? Cho hình vẽ. Hãy điền vào chỗ trống (…) để được các khẳng định đúng: a) Điểm B nằm trên cung chức góc ….... Dựng trên đoạn thẳng AC. b) Điểm D nằm trên cung chức góc ….... Dựng trên đoạn thẳng AC. 110 0 70 0 B A C . O Ta luôn vẽ được một đường tròn đi qua các đỉnh của một tam giác. Phải chăng ta cũng làm được như vậy đối với một tứ giác ? A B C D 110 0 O D B C A

PowerPoint Presentation:

D B C A §7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP Tiết 48 1. KHÁI NIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP ?1 a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó. b) Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ một tứ giác có ba đỉnh nằm trên đường tròn đó còn đỉnh thứ tư thì không. O Q N P M I ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn Vậy em hiểu thế nào là tứ giác nội tiếp đường tròn ? Định nghĩa (Sgk- 87) D B C A O

PowerPoint Presentation:

§7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP Tiết 48 1. KHÁI NIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP Định nghĩa (Sgk- 87) ABCD có A,B,C,D (O) ABCD là tứ giác nội tiếp b) I M P Q N a) I M P Q N Ở hai hình a và b, hãy chứng tỏ rằng không thể có một đường tròn nào đi qua cả bốn đỉnh M, N, P,Q ? Qua đó, hãy đưa ra ý kiến của em về vấn đề đặt ra ở đầu bài học ? Ta luôn vẽ được một đường tròn đi qua các đỉnh của một tam giác. Phải chăng ta cũng làm được như vậy đối với một tứ giác ? D B C A O

PowerPoint Presentation:

§7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP Tiết 48 1. KHÁI NIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP Định nghĩa (Sgk- 87) Hãy đo của tứ giác ABCD rồi tính 2. ĐỊNH LÍ O C A B D GT KL ABCD l à tứ giác nội tiếp Định lí (Sgk- 88) ABCD có A,B,C,D (O) ABCD là tứ giác nội tiếp D B C A O Chứng minh G ợi ý : Cộng số đo của hai cung cùng căng một dây (Tính chất góc nội tiếp) ….. Ta có sđ sđ (Tính chất góc nội tiếp) Nên (sđ + sđ )

PowerPoint Presentation:

Trường hợp Góc 1 2 3 4 80 o 95 o 70 o 65 o 105 o 74 o 75 o 98 o §7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP Tiết 48 100 o 110 o 106 o 75 o 105 o 115 o 85 o 82 o Biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau: BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

§7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP Tiết 48 1. KHÁI NIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP Định nghĩa (Sgk- 87) 2. ĐỊNH LÍ O C A B D GT KL ABCD l à tứ giác nội tiếp Định lí (Sgk- 88) ABCD có A,B,C,D (O) ABCD là tứ giác nội tiếp D B C A O Chứng minh Hãy phát biểu mệnh đề đảo của định lí trên ? Theo em mệnh đề đó có đúng không ? Ta có sđ sđ (Tính chất góc nội tiếp) Nên (sđ + sđ )

PowerPoint Presentation:

C D A B §7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP Tiết 48 1. KHÁI NIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP Định nghĩa (Sgk- 87) 2. ĐỊNH LÍ O C A B D GT KL ABCD l à tứ giác nội tiếp Định lí (Sgk- 88) ABCD có A,B,C,D (O) ABCD là tứ giác nội tiếp D B C A O Chứng minh Ta có sđ sđ (Tính chất góc nội tiếp) Nên (sđ + sđ ) 3. ĐỊNH LÍ ĐẢO Định lí đảo (Sgk- 88) GT KL ABCD l à tứ giác nội tiếp

PowerPoint Presentation:

§7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP Tiết 48 ABCD là tứ giác nội tiếp GT KL O ABCD l à tứ giác nội tiếp C D A B A, B, C, D thuộc một đường tròn m Ch ứng minh

PowerPoint Presentation:

§7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP Tiết 48 1. KHÁI NIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP Định nghĩa (Sgk- 87) 2. ĐỊNH LÍ O C A B D GT KL ABCD l à tứ giác nội tiếp Định lí (Sgk- 88) ABCD có A,B,C,D (O) ABCD là tứ giác nội tiếp D B C A O Chứng minh Ta có sđ sđ (Tính chất góc nội tiếp) Nên (sđ + sđ ) 3. ĐỊNH LÍ ĐẢO Định lí đảo (Sgk- 88) GT KL O ABCD l à tứ giác nội tiếp C D A B m Để chứng minh tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp ta có những cách nào ? C1 : Chứng minh 4 điểm A, B, C, D cùng nằm trên 1 đường tròn. C2 : Chứng minh tổng số đo 2 góc đối diện bằng 180 0 Phim

PowerPoint Presentation:

§7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP Tiết 48 1. KHÁI NIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP Định nghĩa (Sgk- 87) 2. ĐỊNH LÍ O C A B D GT KL ABCD l à tứ giác nội tiếp Định lí (Sgk- 88) ABCD có A,B,C,D (O) ABCD là tứ giác nội tiếp D B C A O Chứng minh Ta có sđ sđ (Tính chất góc nội tiếp) Nên (sđ + sđ ) 3. ĐỊNH LÍ ĐẢO Định lí đảo (Sgk- 88) GT KL O ABCD l à tứ giác nội tiếp C D A B m HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Ôn lại định nghĩa và các định lí. 2. Làm các bài tập 54, 56, 57,59 (Sgk/90) 3. Làm bài tập sau: 4. Tiết sau luyện tập

PowerPoint Presentation:

MÔN TOÁN LỚP 9 Xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo đã về dự hội giảng !

authorStream Live Help