Tiết 53 Ôn tập chương III, hình học 8

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

11:52 PM HÌNH HỌC 8 TIẾT 50 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG B A M H TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG Giáo viên: Tôn Nữ Bích Vân

PowerPoint Presentation:

11:52 PM KIỂM TRA BÀI CŨ: - Nªu c¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña hai tam gi¸c vu«ng. -TÝnh ®é dµi x A B H K x 8 10 4 ┐ ┐

PowerPoint Presentation:

11:52 PM Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng ® o gi¸n tiÕp chiÒu cao cña vËt: ( SGK) a) TiÕn hµnh ®o ®¹c: A B A’ C C’  b) TÝnh chiÒu cao cña c©y:  A’BC’ ∽  ABC( gãc B chung , A = A’= 90 0 ) *¸ p dông b»ng sè: AC = 1,5m; AB = 1,25m; A’B = 4,2m th× A’C’ = ? Giải: TIẾT 50

PowerPoint Presentation:

11:52 PM 2. ® o kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Þa ®iÓm trong ®ã cã mét ®Þa ®iÓm kh«ng thÓ tíi ®­îc : a) TiÕn hµnh ®o ®¹c: ( SGK) A B C  a  A’ C’ B’   a’ b) TÝnh kho¶ng c¸ch AB:  A’B’C’ vµ  ABC cã: A’B’C’ = ABC =  , A’C’B’ = ACB =    A’B’C’ ∽  ABC (g.g) ¸ p dông b»ng sè: a=100m; a’= 4cm; A’B’= 4,3cm th× AB= ?  AB = 4,3.2500 = 10750(cm) VËy AB = 10750 cm = 107,5 m ►Ghi chó: ( SGK)

PowerPoint Presentation:

11:52 PM BÀI TẬP SGK/87 Bài 53 Bài 54 E 0,8 C G D F A H B 1,6 EDG và EBH là hai tam giác vuông có góc E chung nên:EDG ∽ EBH Do đó: Vậy:AB = AH+BH = 7,9+1,6 =9,5 (cm) Hoạt động nhóm: Mỗi nhóm 4em, thảo luận và cử một bạn trình bày cách làm của nhóm mình.

PowerPoint Presentation:

11:52 PM Trắc nghiệm: Để đo khoảng cách từ địa điểm A đến địa điểm M trên đảo, người ta gióng đường thẳng AM, lấy trên AM điểm H.Trên đường vuông góc với AM tại H, xác định điểm B sao cho góc ABM bằng 90 0 . Biết AH = 15 cm, AB = 60 cm. Độ dài AM là: sai a) 120 m b) 180 m sai c) 220 m sai đúng d) 240 m B A M H

PowerPoint Presentation:

11:52 PM HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ *Häc kü bµi * Lµm bµi tËp 26 , 27 , 28 / 72 SGK. * Lµm bµi tËp 21, 22, 23/128. 129 SBT. * ChuÈn bÞ tiÕt “ ChuÈn bÞ d©y, cäc th­íc ng¾m, th­íc d©y, tiÕt sau thùc hµnh. TÝnh kho¶ng c¸ch tõ ng­êi quan s¸t ®Õn ch©n th¸p truyÒn h×nh cao 50m biÕt khi ng­êi ®ã ®Æt mét que dµi 5cm th¼ng phÝa tr­íc c¸ch m¾t 40 cm th× que võa vÆn che lÊp th¸p truyÒn h×nh. Bài tập mới:

PowerPoint Presentation:

11:52 PM CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help