Chương II, Bài 4 Diện tích hình thang

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Nêu công thức tính diện tích tam giác ? h a  S = a.h

PowerPoint Presentation:

Tiết 33 Tuần 19 Bài 4 DIỆN TÍCH HÌNH THANG Bài giảng của : Lâm Vũ Dũng Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu Thành Phố Cao Lãnh – Đồng Tháp

PowerPoint Presentation:

1.Công thức tính diện tích hình thang : ?1 Hãy chia hình thang ABCD thành hai tam giác rồi tính diện tích của hình thang theo hai đáy và đường cao h . A B D C H  S ADC = S ABC = S ABCD = DC . AH AB . AH DC . AH AB . AH + = AH ( DC + AB)

PowerPoint Presentation:

1.Công thức tính diện tích hình thang : Diện tích hình thang bằng nữa tích của tổng hai đáy với chiều cao S = (a + b).h h a b

PowerPoint Presentation:

2. Công thức tính diện tích hình bình hành : ?2. Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành.  h a S = (a + b ).h = (a + a ).h S = a.h Diện tích của hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó S = a.h

PowerPoint Presentation:

3. Ví dụ : Cho hình chữ nhật kích thước a, b như hình a b Giải : a) S hình chữ nhật = ab S tam giác = ah khi đó ah = ab <=> h = 2b Vậy tam giác cần vẽ cạnh a chiều cao h = 2b Nếu tam giác cần vẽ cạnh b khi đó bh = ab <=> h = 2a

PowerPoint Presentation:

Vậy nếu tam giác cần vẽ cạnh a chiều cao h = 2b Nếu tam giác cần vẽ cạnh b thì chiều cao là h = 2a a b a b 2a 2b

PowerPoint Presentation:

b) S hình bình hành = S hình chữ nhật <=> a.h = a.b <=> h = b hoặc h = a a b a b

Hãy nhắc lại công thức tính diện tích hình thang và diện tích hình bình hành :

Hãy nhắc lại công thức tính diện tích hình thang và diện tích hình bình hành Diện tích hình thang bằng nữa tích của tổng hai đáy với chiều cao S = (a + b).h Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao tương ứng cạnh đó S = a .h h a b  h a

Bài tập 26 trang 125 sgk:

Bài tập 26 trang 125 sgk A B E D C 23m 31m 828m 2 S ABED = ? ( AB + DE).BC Để tính BC ta dựa vào điều gì ? Dựa vào diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 828m 2 BC = 828 : 23 = 36m S ABED = (23 + 31). 36 = 54. 18 = 972m 2

Bài tập 27 trang 125:

Bài tập 27 trang 125 A D C F E B S ABCD = ? S ABEF = ? AB.BC AB.BC <=> S ABCD = S ABBEF

Bài 28 trang 126:

Bài 28 trang 126 I G U R E F S FIGH = S IGRE = S IGUR = S IFR = S GEU

PowerPoint Presentation:

A M B C N D Bài 29 trang 126 Vì 2 hình thang AMND và BMNC có cùng chiều cao và có 2 đáy bằng nhau ( AM = MB và ND = NC) nên diện tích bằng nhau

authorStream Live Help