Chương II, Bài 3 Diện tích tam giác

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Câu 1. Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật và công thức tính diện tích tam giác vuông ? KIỂM TRA BÀI CŨ Diện tích hình chữ nhật S = a . b ( a , b là kích thức hình chữ nhật) Diện tích tam giác vuông S = (a ,b là hai cạnh góc vuông ) Câu 2. Cho hình vẽ. Hãy tính diện tích tam giác AHB và tam giác AHC 8cm H A B C 9cm 3cm

PowerPoint Presentation:

Câu 1. Hãy ghép các hình dưới đây thành một hình chữ nhật và tương tự thành một hình tam giác ? Câu 2 . Hãy so sánh : diện tích tam giác mới tạo thành ………diện tích hình chữ nhật Câu 3. Hãy viết công thức tính diện tích hình chữ nhật ? S chữ nhật = …………….từ đó suy ra S tam giác =…………….. a bằng a h GHÉP HÌNH CHỮ NHẬT GHÉP TAM GIÁC

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 : § 3. DIỆN TÍCH TAM GIÁC Chứng minh : (có 3 trường hợp) A C B H   H A C B C A H *Trường hợp 1(tam giác ABC nhọn) *Trường hợp 2(tam giác ABC vuông) *Trường hợp 3(tam giác ABC tù) B

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 : BÀI 3 DIỆN TÍCH TAM GIÁC H E B C A D S ABC = Hãy nêu các cách tính diện tích tam giác ABC ?

PowerPoint Presentation:

Hãy cắt các tam giác sau để mỗi tam giác ghép thành một hình chữ nhật ? h CẮT TAM GIÁC GHÉP HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 : § 3 DIỆN TÍCH TAM GIÁC a h a h a h Bài 16 .Trang 121 SGK Giải thích gì sao diện tích tam giác trong các hình dưới đây bằng nửa diện tích hình chử nhật tương ứng : S tam giác = S chữ nhật = a . h Nên : S tam giác bằng nửa S chử nhật

PowerPoint Presentation:

Bài 18 trang 121- SGK M B C A  ABC, trung tuyến AM GT S AMB = S AMC KL Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM. Chứng minh : S AMB = S AMC Kẻ đường cao AH. Ta có : H Mà BM = CM ( vì AM là trung tuyến của ABC ) Do đó: S AMB = S AMC GIẢI

Bài tập: Cho hình vẽ: Hãy chọn kết quả đúng:

Bài tập: Cho hình vẽ: Hãy chọn kết quả đúng 1) S MNP = ? M N P 8 cm 10 cm 6 cm O SAI RỒI. CHÚC BẠN MAY MẮN LẦN SAU ĐÚNG RỒI. BẠN QUÁ CHÍNH XÁC A S MNP = 48 cm B S MNP = 24 cm C S MNP = 40 cm D S MNP = 30 cm 2 2 2 2 2) NO = ? A NO = 2,4 cm B NO = 3 cm C NO = 4,8 cm D NO = 4 cm

PowerPoint Presentation:

S = 53 km 2

PowerPoint Presentation:

Bài 17 sgk trang 121 B O M A Tam giác OAB vuông tại O OM là đường cao GT KL AB . OM = OA . OB Sơ đồ phân tích AB . OM = OA . OB 2S OAB 2S OAB CỦNG CỐ Tìm hình ảnh thực tế về diện tích tam giác Cắt các hình tam giác vuông, tam giác tù ghép thành hình chữ nhật Làm bài tập 17/121 SGK.

authorStream Live Help