Chương I, Bài 11 Hình thoi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS BÓ MƯỜI B – SƠN LA NĂM HỌC: 2011 - 2012 Giáo viên dạy : Nguyễn Nam Tiến Bộ môn : Đại Số 8 CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Định nghĩa: hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song. Tính chất: Trong hình bình hành: - Các cạnh đối bằng nhau. - Các góc đối bằng nhau. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. ++ Hãy nêu định nghĩa và tính chất hình bình hành ?

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ 2. Chứng minh tứ giác ABCD như hình vẽ là hình bình hành. Ta có : AB = CD ( gt ) BC = AD ( gt ) Tứ giác ABCD là hình bình hành vì có các cạnh đối bằng nhau . B D A C Hình Thoi

PowerPoint Presentation:

HÌNH THOI 1. Định nghĩa: Bốn cạnh của tứ giác ABCD có gì đặc biệt? B D A C Hình thoi cũng là một hình bình hành. Chứng minh tứ giác trên hình 100 cũng là một hình bình hành. Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Baøi 11: A D C B ?1 Hình 100

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn vẽ hình thoi. Dùng compa và thước thẳng. Bước 1: Vẽ hai điểm A và C bất kì. Bước 2: Dùng compa vẽ hai cung tròn có cùng bán kính R với tâm A và C sao cho cắt nhau tại hai điểm B và D. Bước 3: Dùng thước thẳng nối AB, BC, CD, DA . Ta được hình thoi ABCD. B . A . .D . C R

PowerPoint Presentation:

HÌNH THOI 1. Định nghĩa: 2. Tính chất: Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành . Tương tự hình bình hành, hình thoi có tính chất gì? - Các cạnh đối bằng nhau. - Các góc đối bằng nhau. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. B D A C Bài 11: 1. Định nghĩa: 2. Tính chất:

PowerPoint Presentation:

HÌNH THOI Cho hình thoi ABCD, hai đ ường ch éo cắt nhau tại O. Theo tính chất của hình bình hành, hai đường chéo của hình thoi có tính chất gì? b) Hãy phát hiện thêm các tính chất khác của hai đường chéo AC và DB. A B D C O Bài 11: ?2 1. Định nghĩa: 2. Tính chất:

PowerPoint Presentation:

A B D O C 90 0 25 0 25 0 BOC = 90 0  BD  AC BCA = DCA  CA là đường phân giác của góc C. Em hãy đo góc BOC và đọc kết quả đo? Tương tự em hãy đo góc BCA và góc DCA rồi so sánh kết quả đo của hai góc đó?

PowerPoint Presentation:

1. Định nghĩa: HÌNH THOI Trong hình thoi: a) Hai đường chéo vuông góc với nhau. b) Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi. 2. Tính chất: Ñònh lí B A C D O

PowerPoint Presentation:

1. Định nghĩa: 2. Tính chất: A B D C O Hướng dẫn Chứng minh: 1 2 AC  BD ; BD là đường phân giác của góc B BOC=90 0  ABC cân   ;   AB=AC ( gt ) ; BO là trung tuyến AO=AC ( gt )  ; B 1 =B 2 GT KL AC  BD BD là phân giác của góc B. AC là phân giác của góc A. CA là phân giác của góc C. DB là phân giác của góc D . ABCD là hình thoi

PowerPoint Presentation:

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CÁCH VẼ HÌNH THOI A B 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C D O

PowerPoint Presentation:

CÁCH VẼ HÌNH THOI A B 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C D o

PowerPoint Presentation:

Tø gi¸c H×nh thoi Tứ giác có thêm điều kiện gì để trở thành hình thoi? Có 4 cạnh bằng nhau

PowerPoint Presentation:

A B C D Hình bình hành ABCD có thêm điều kiện gì về cạnh hoặc đường chéo để trở thành hình thoi? . . B D A C A D C B A D C B Hình bình hành ABCD có AB = AC  ABCD là hình thoi. Hình bình hành ABCD có AD  BC  ABCD là hình thoi. Hình bình hành ABCD có ACB= DCB  ABCD là hình thoi C A D B O

PowerPoint Presentation:

H×nh Thoi tIÕT 20: 11. § 3- DÊu hiÖu nhËn biÕt: Tø gi¸c Có 4 cạnh bằng nhau H×nh thoi Có hai cạnh kề bằng nhau Có hai đương chéo vuông góc với nhau Có một đường chéo là đường phân giác của một góc H×nh b×nh hµnh

PowerPoint Presentation:

Hãy chứng minh dấu hiệu nhận biết 3. ?2 C A D B O GT ABCD là hình bình hành . ABCD là hình thoi. KL ABCD là hình thoi .   ABCD là hình bình hành( gt) AB=BC ,  ∆ABC cân AO=OC ( gt ) ( gt ) BO là trung tuyến , BO là đường cao.   Hướng dẫn chứng minh. Dấu hiêu nhận biết thứ 3 : Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi.

PowerPoint Presentation:

K N I M c) A C D a) B Bài tập 73: (SGK/ 105-106 ) A D B C A;B là tâm đường tròn. E F H G b) P S Q R d) ABCD là hình thoi ( dh1 ) EFGH là hình bình hành. Mà EG là phân giác của góc E.  EFGH là hình thoi ( dh4 ) KINM là hình bình hành. Mà IM  KN.  KINM là hình thoi ( dh3 ) PQRS không phải là hình thoi. Có AC=AD=BC=BD = R  ABCD là hình thoi.( dh1 ) e)

PowerPoint Presentation:

D. 9cm A. 6cm B. C. §¸p ¸n §óng: B Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và bằng 10cm. Cạnh của hinh thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau: 10cm 8cm B C D A O

PowerPoint Presentation:

S N KIM NAM CHÂM VÀ LA BÀN HÀNG THỔ CẨM HÌNH THOI VÀ CUỘC SỐNG QUANH TA

PowerPoint Presentation:

Các thanh của cửa xếp tạo thành những hình thoi TRANG TRÍ TƯỜNG HÌNH THOI VÀ CUỘC SỐNG QUANH TA

PowerPoint Presentation:

Nắm vững định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi, - Chứng minh các định lí. - Ôn lại tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình chữ nhật. Làm bài tập 74, 75, 76 SGK trang 106. Tiết sau luyện tập. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

authorStream Live Help