Chương IV Bài 5 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 64 Giáo viên: TÔN NỮ BÍCH VÂN ĐẠI SỐ 8 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: -3(x + 2) < x - 1 . ///////////( 0 -1,25  - 4x < 5 -3(x+2) < x - 1  - 3x - 6 < x- 1  - 3x -x < 6 - 1  (- 4x ) :(- 4) > 5:(- 4)  x > -1,25 -3(x+2) < x - 1  -3x -6 < x- 1  -6 + 1 < 3x + x  -5 < 4x  -5:4 < 4x:4  -1,25 < x Giải: Nghiệm của bất phương trình là x > -1,25 Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

PowerPoint Presentation:

1. Nhắc lại về dấu giá trị tuyệt đối : Tiết 64 | a | = a khi a  0 ; | a | =  a khi a < 0. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn : a) A = |x  3| + x  2 khi x  3; b) B = 4x + 5 + |  2x| khi x > 0. Ví dụ 1 : Giải: a) Khi x  3, ta có x  3  0 nên |x  3| = x  3. Vậy: A = x  3 + x  2 = 2x  5. b) Khi x > 0, ta có  2x < 0 nên |  2x| =  (  2x) = 2x Vậy: B = 4x + 5 + 2x = 6x + 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ?1 Rót gän c¸c biÓu thøc: a) C= | -3x | + 7x - 4 khi x ≤ 0 b) D = 5 - 4x + | x - 6 | khi x < 6

PowerPoint Presentation:

1.Nhắc lại về dấu giá trị tuyệt đối: Tiết 64 Ví dụ 2 : Giải phương trình |3x| = x+ 4 (1) Ta có: |3x| = 3x khi 3x  0 hay x  0; |3x| =  3x khi 3x < 0 hay x < 0. Vậy để giải phương trình (1), ta quy về giải hai phương trình sau: 2.Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối: Giải: Với 3x  0 x  0 ta có phương trình: 3x = x + 4  2x = 4  x = 2: thỏa mãn x  0 nên là nghiệm của phương trình (1). Với 3x < 0 x < 0 ta có phương trình : -3x = x + 4  -4x = 4  x = -1 : thỏa mãn x < 0 nên là nghiệm của phương trình (1). Vậy:Tập nghiệm của phương trình (1) là S = {  1; 2} Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

PowerPoint Presentation:

1. Nhắc lại về dấu giá trị tuyệt đối: Tiết 64 Ví dụ 3 : Giải phương trình |x - 3| = 9 - 2x (2) Ta có |x - 3| = x - 3 khi x - 3  0 hay x  3; | x - 3| = - (x - 3) khi x - 3 < 0 hay x < 3. Vậy để giải phương trình (2), ta quy về giải hai phương trình sau: 2.Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối: Giải: Với x - 3  0 x  3 ta có phương trình: x - 3 = 9 - 2x  x + 2x = 9+3  3x = 12  x = 4: thỏa mãn x 3 nên là nghiệm của phương trình (2) Với x - 3 < 0 x < 3 ta có phương trình: -(x - 3) = 9 - 2x  -x + 3 = 9 - 2x  x = 6 : không thỏa mãn x < 3 , ta loại. Vậy:Tập nghiệm của phương trình (2) là S = {4}. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ?2 Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh: a) | x + 5| = 3x + 1 b) | - 5x | = 2x + 21

PowerPoint Presentation:

Bài 35: Bài tập sgk: Làm trên phim trong Mỗi nhóm 5 em, mỗi em làm 1 câu trên phim trong, em còn lại kiểm tra kết quả các bạn. Nhóm nào làm đúng và xong trước nhất là nhóm thắng cuộc. Hoạt động nhóm: Bài 36:

PowerPoint Presentation:

Trò chơi tiếp sức Số người chơi: Đội A : 4 em (tổ 1,2) Đội B: 4 em (tổ 3,4) Luật chơi: -Mỗi đội hội ý phân công : mỗi bạn nối 1 câu ở bảng phụ. -Hội ý xong sắp thành hàng dọc. -Người đứng đầu nhận một viên phấn. -Sau hiệu lệnh “Bắt đầu”,người thứ nhất lên nối câu 1 với kết quả rồi chuyền phấn cho người thứ 2. -Cứ tiếp tục cho đến người cuối cùng. Cách tính điểm: -Mỗi câu điền đúng được 2 điểm,mỗi câu điền sai bị trừ 1 điểm. -Đội điền xong trước được cộng 2 điểm thưởng. -Đội nhiều điểm hơn là đội thắng cuộc. Các em khác làm trên phim trong: Dãy A làm câu a) và c) Dãy B làm câu b) và d) BÀI TẬP MỚI:

PowerPoint Presentation:

Trò chơi tiếp sức Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để có kết quả đúng: a) 2|x- 1 |-3 = -5 x = -2; x = -4 b) |x+3|-1 = 0 x = ; x = 5 c) |x+1|-3 = 2x x = ;x = -2 d) 2|x- 1 |-3 = x vô nghiệm x=

PowerPoint Presentation:

Chọn câu trả lời đúng: Nghiệm của phương trình |x-2| = 18 - 3x là: a) x = 5 d) x = 8 b) x = 5; x = 8 Một đáp số khác c) đúng sai sai sai TRẮC NGHIỆM

PowerPoint Presentation:

Lập bảng xét dấu : Với x<-5: BÀI TẬP NÂNG CAO: x x+5 -2x+1 -5 0,5 0 + + - 0 - + + ta có: -x-5 - (1-2x) = x  -x+2x-x = 6  0x = 6 : vô nghiệm ta có: x+5 - (1-2x) = x  x+2x-x = -4 Với -5<x< 0,5:  x = -2 :thỏa mãn - 5 x < 0,5 nên là nghiệm của (1) Với x  0,5: ta có: x+5 + (1-2x) = x  -2x = -6  x = 3 : thỏa mãn x  0,5 nên là nghiệm của (1) Vậy:Tập nghiệm của phương trình (1) là S ={-2; 3}. Giải phương trình |x+5| - |1-2x| = x (1) Giải: -5 0 0,5

PowerPoint Presentation:

Soạn bài tập 37 SGK. Soạn bài tập 66, 67, 68 / 48 SBT Chuẩn bị “Ôn tập chương”, soạn câu hỏi SGK /52 1.Giải phương trình: a) |2x  5| = 2  x b) 2|x + 1| + |x  3| = 6 2.Giải bất phương trình: |x  1| < 9 + 3x Hướng dẫn về nhà Bài tập mới:

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT

authorStream Live Help