Tiết 63 Luyện tập (bất phương trình bậc nhất 1 ẩn)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

MÔN TOÁN 8 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY Năm học 2009 - 2010

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập 1 : Giá trị x = 3 là một nghiệm của bất phương trình nào dưới đây: a) 2x + 3 < 9 b) - 4x > 2x + 5 c) 5 – x > 3x – 12 d) 5 – x > x + 10 Bài tập 2 : Hình v ẽ dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? a) x > 3 b) x ≤ 3 c) x < 3 d) x ≥ 3 0 3 Chọn đáp án đúng. - Chữa bài tập 25 câu d (SGK-47): Giải bất phương trình sau:

PowerPoint Presentation:

TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP (B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) Bài 1 : Gi ải c ác b ất phương trình sau và bi ểu diễn tập nghiệm trên trục số . a) 0 b) Vậy tập nghiệm của BPT là: S = Vậy tập nghiệm của BPT là: S = 0 Cách 1: Cách 2: (1) BPT (1) (vì ) Vậy tập nghiệm của BPT là: S = D ạng 1 : Gi ải BPT đưa được về dạng b ậc nhất 1 ẩn và bi ểu diễn tập nghiệm trên trục số . Bµi 34(SGK-Tr 49) T×m sai lÇm trong c¸c lêi gi¶i sau: a) Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh: -2x > 23 Ta cã b) G¶i bÊt ph­¬ng tr×nh: Ta cã VËy nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ x > -28 Û VËy nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ x > 25 VËy nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ VËy nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ x < -28

PowerPoint Presentation:

TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP (B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) D ạng 1 : Gi ải BPT đưa được về dạng b ậc nhất 1 ẩn và bi ểu diễn tập nghiệm trên trục số . Cách giải Đưa BPT về dạng bằng cách áp dụng các phép biến đổi đồng nhất: Phép nhân đa thức với một đa thức, khai triển hằng đẳng thức, quy tắc phá ngoặc, ước lược các số hạng đồng dạng, quy đồng mẫu số ( hoặc mẫu thức)… Bước 2: Bước 1 : Giải BPT nhận được. Bước 3: Kết luận về tập nghiệm của BPT. Bước 4: Biểu diễn tập nghiệm trên trục số Bài 1 : Gi ải c ác b ất phương trình sau và bi ểu diễn tập nghiệm trên trục số . a) b) Vậy tập nghiệm của BPT là: S = Vậy tập nghiệm của BPT là: S =

PowerPoint Presentation:

Môn Văn Tiếng Anh Hoá Toán Điểm 8 7 10 ? B ài 2: Bài 33 (sgk-48) Lo ại Giỏi : ĐTB t ừ 8 tr ở lên, không có môn nào dư ới 6. Toán và Văn h ệ số 2. Để đạt loại Giỏi số điểm thi môn Toán ít nhất bằng bao nhiêu ? TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP (B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) Dạng 1 : Giải BPT đưa được về dạng bậc nhất 1 ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số . ĐTBM = Toán x 2 + Văn x 2 + T.Anh + Hóa 6 Giải Gọi x là điểm thi môn Toán của Chiến ( ) Điểm trung bình các môn thi của Chiến là: 2x + 2.8 + 7 + 10 6 = Do để đạt loại giỏi phải có điểm TBM từ 8 trở lên suy ra ta có BPT : ( TMĐK ) Vậy để đạt loại giỏi bạn Chiến phải có điểm thi môn Toán ít nhất là 7,5 điểm. Dang 2: Gi ải bài toán bằng cách lập BPT Bước 3: Kết luận: Kiểm tra xem nghiệm của BPT có thoả mãn ĐK của ẩn hay không rồi kế luận

PowerPoint Presentation:

Môn Văn Tiếng Anh Hoá Toán Điểm 8 7 10 ? B ài 2: Bài 33 (sgk-48) Lo ại Giỏi : ĐTB t ừ 8 tr ở lên, không có môn nào dư ới 6. Toán và Văn h ệ số 2. Để đạt loại Giỏi số điểm thi môn Toán ít nhất bằng bao nhiêu ? TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP (B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) Dạng 1 : Giải BPT đưa được về dạng bậc nhất 1 ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số ĐTBM = Toán x 2 + Văn x 2 + T.Anh + Hóa 6 Dang 2 : Gi ải bài toán bằng cách lập BPT Cách giải: Bước 1 : Lập BPT Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết . Lập BPT biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng . Bước 2 : Giải BPT Bước 3 : Kết luận: Kiểm tra xem nghiệm của BPT có thoả mãn ĐK của ẩn hay không rồi kế luận.

PowerPoint Presentation:

Dang 2 : Gi ải bài toán bằng cách lập BPT TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP (B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) Dạng 1 : Giải BPT đưa được về dạng bậc nhất 1 ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số D ạng 3 : Gi ải các BPT ở dạng khác. Bài 3: Giải các BPT sau. (Bất phương trình thương) Cách giải Bước 2: Đưa BPT về dạng Bước 1 : Tìm ĐKXĐ Bước 3: Giải BPT a) Bước 4: Kết luận về tập nghiệm của BPT Giải ĐKXĐ: Vậy tập nghiệm của BPT là: S = ( do 2 > 0 ) ( thoả mãn ĐKXĐ )

PowerPoint Presentation:

Dang 2 : Gi ải bài toán bằng cách lập BPT TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP (B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) Dạng 1 : Giải BPT đưa được về dạng bậc nhất 1 ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số D ạng 3 : Gi ải các BPT ở dạng khác. Bài 3: Giải các BPT sau. Giải ĐKXĐ: * Nếu ( Vô lý ) Vậy BPT vô nghiệm. * Nếu Kết luận : BPT luôn thoả mãn với Tập nghiệm của BPT là: S = Vậy tập nghiệm của BPT là: S = Cách 2: Cách 1: ĐKXĐ: Vậy tập nghiệm của BPT là: S = ( do 2 > 0 ) ( thoả mãn ĐKXĐ ) Kết hợp với

PowerPoint Presentation:

TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP (B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) Dang 2 Gi ải bài toán bằng cách lập BPT D ạng 1 Giải BPT đưa được về dạng BPT bậc nhất 1 ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. D ạng 3 Gi ải các BPT ở dạng khác. CÁC DẠNG TOÁN GIẢI BPT BẬC NHẤT MỘT ẨN HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ - Laøm caùc baøi taäp: 28; 29; 30 trong SGK- trang 48 59; 60; 61; 62 trong SBT – trang 47 Baøi taäp laøm theâm: Giaûi caùc BPT sau: a) b)

authorStream Live Help