Đại số 8 , tiết 59 Luyện tập

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 59: luyÖn tËp

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy nêu tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng ? Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân?

PowerPoint Presentation:

Bài 6/sgk. Cho a < b, hãy so sánh: 2a và 2b Giải: Ta có: a < b Nhân cả 2 vế của BĐT a < b với 2 ta được: 2a < 2b Bài11/sgk . Cho a < b chứng minh: b) -2a - 5 > -2b - 5 Bài12/sgk. Chứng minh: 4(-2) +14 < 4(-1) + 14 4(-2) +14 < 4(-1) + 14 4(-2) < 4(-1) (-2) < (-1) => (-2) 4 < (-1) 4 Bài 13/sgk . So sánh a và b nếu: a) a + 5 < b + 5 a) 3a + 1 < 3b +1 Giải: Ta có: a + 5 < b +5 (1) Cộng cả hai vế của BĐT (1) với (-5) ta được: a+ 5 +(-5) < b +5 +(-5) hay a < b b) 5a – 6 5b - 6 TIẾT 59: LUYỆN TẬP 5a – 6 5b - 6 5a 5b a b

PowerPoint Presentation:

Bài 6/sgk. Cho a < b, hãy so sánh : 2a và 2b Giải: Ta có: a < b Nhân cả 2 vế của BĐT a < b với 2 ta được: 2a < 2b Bài11/sgk . Cho a < b chứng minh: b) -2a - 5 > -2b - 5 Bài12/sgk. Chứng minh : 4(-2) +14 < 4(-1) + 14 Bài 13/sgk . So sánh a và b nếu : a) a + 5 < b + 5 a) 3a + 1 < 3b +1 Giải: Ta có: a + 5 < b +5 (1) Cộng cả hai vế của BĐT (1) với (-5) ta được: a+ 5 +(-5) < b +5 +(-5) hay a < b b) 5a – 6 5b - 6 Bài 14/sgk . Cho a < b, hãy so sánh : a) 2a + 1 với 2b + 1 TIẾT 59: LUYỆN TẬP

PowerPoint Presentation:

Bài 14/sgk . Cho a< b, hãy so sánh : a) 2a + 1 với 2b + 1 b) 2a +1 với 2b + 3 SS: 2a + 1 với 2b +3 SS: 2a +1 với 2b +1; 2b +1 với 2b +3 SS: 1 + 2b với 3 + 2b 1 < 3 Giải: * Ta có: a < b Nhân cả hai vế của BĐT a < b với 2 ta được: 2a < 2b (1) Cộng cả hai vế của BĐT (1) với 1 ta được: 2a + 1 < 2b + 1 * Ta có: 1 < 3 Cộng cả hai vế của BĐT 1 < 3 với 2b ta được: 1 + 2b < 3 + 2b hay 2b + 1 < 2b +3 (I) (II) Từ ( I ), (II) suy ra: 2a + 1 < 2b + 3 (đpcm) TIẾT 59: LUYỆN TẬP

PowerPoint Presentation:

Bài 6/sgk. Cho a < b, hãy so sánh : 2a và 2b Giải: Ta có: a < b Nhân cả 2 vế của BĐT a < b với 2 ta được: 2a < 2b Bài11/sgk . Cho a < b chứng minh : b) -2a - 5 > -2b - 5 Bài12/sgk. Chứng minh : 4(-2) +14 < 4(-1) + 14 Bài 13/sgk . So sánh a và b nếu : a) a + 5 < b + 5 a) 3a + 1 < 3b +1 Giải: Ta có: a + 5 < b +5 (1) Cộng cả hai vế của BĐT (1) với (-5) ta được: a+ 5 +(-5) < b +5 +(-5) hay a < b b) 5a – 6 5b - 6 Bài 14/sgk . Cho a < b, hãy so sánh : a) 2a + 1 với 2b + 3 Giải: * Ta có: a < b Nhân cả hai vế của BĐT a < b với 2 ta được: 2a < 2b (1) Cộng cả hai vế của BĐT (1) với 1 ta được: 2a + 1 < 2b + 1 * Ta có: 1 < 3 Cộng cả hai vế của BĐT 1 < 3 với 2b ta được: 1 + 2b < 3 + 2b hay 2b + 1 < 2b +3 (I) (II) Từ ( I ), (II) suy ra: 2a + 1 < 2b + 3 (đpcm) TIẾT 59: LUYỆN TẬP

PowerPoint Presentation:

TIẾT 59: LUYỆN TẬP Hướng dẫn về nhà: 1) Nắm vững các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 2) Bài tập về nhà: 10, 12b,13b,d, 14a(sgk) 3) Chứng minh BĐT Côsi

PowerPoint Presentation:

tiÕt 59: luyÖn tËp

authorStream Live Help