Chuong I Bai 10 Chia don thuc cho don thuc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Giáo viên: Tôn Nữ Bích Vân TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC ĐẠI SỐ 8 TIẾT 15

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Phân tích đa thức thành nhân tử : x 2 + 4x + 3 x 2 + 4x +3 = x 2 +x + 3x + 3 =(x 2 + x) +(3x +3) = x(x + 1) + 3(x + 1) =(x + 1)(x + 3) x 2 + 4x +3 = x 2 +4x + 4 -1 =(x 2 +4 x +4) - 1 = (x + 2) 2 - 1 =(x +2 +1)(x +2 - 1) = ( x + 1)(x + 3)

PowerPoint Presentation:

ÂAÛI SÄÚ X Y Tiết 15 CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

PowerPoint Presentation:

A : đa thức bị chia B : đa thức chia Q : đa thức thương Cho A và B là hai đa thức , B 0 A B A = BQ , Q là đa thức Ký hiệu Q = A : B hoặc Q =

PowerPoint Presentation:

1. Quy tắc: Sgk/26 * Nhận xét: Sgk/26 Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A. * Quy tắc: Với mọi x 0, m,n N, m n thì: x m :x n = x m-n nếu m>n ; x m :x n = 1 nếu m = n Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A B) ta làm như sau: -Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B. -Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B. -Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau. 2. Áp dụng : =3xy 2 z không phụ thuộc vào giá trị của y. Với x = - 3, P có giá trị là:

PowerPoint Presentation:

Bài 60 Bài 59 Bài 61 Bài 62 Bài tập SGK

PowerPoint Presentation:

Tìm thương của các phép chia sau , rồi điền chữ tương ứng với kết quả đó vào ô chữ , em sẽ có tên một địa danh của Thành phố Đà Nẵng. Mỗi nhóm 6 em:Nhóm trưởng phân công mỗi em làm 1 bài,kiểm tra kết quả và ghi vào bảng của nhóm. HOẠT ĐỘNG NHÓM

PowerPoint Presentation:

= -3y 2 Ệ. N. I. Đ. H. Ả. (-3x 2 y 3 ):x 2 y Ệ Đ I HOẠT ĐỘNG NHÓM (12x 8 y 6 ): 4x 3 y 5 = 3x 5 y (16 x 9 y 7 ):-2x 4 y 7 = -8 x 5 H (9 x 12 yz 6 ):(-3xyz) = -3x 11 z 5 (-15 x 9 z 12 ):5x 9 z = -3z 11 N Ả I = 5x 7 y 2 (-25 x 36 y 12 ):( - 5x 29 y 10 ) -3y 2 3x 5 y -8 x 5 -3x 11 z 5 5x 7 y 2 -3z 11 -8 x 5

PowerPoint Presentation:

Thàình Điện Hải - nơi Nguyễn Tri Phương cùng quân dân Đà Nẵng xưa kia đã anh dũng chống Pháp vào thế kỷ XIX

PowerPoint Presentation:

Thành Điện Hải - cao 5m hào nước bao quanh sâu 3m với 30 khẩu đại bác -nơi quân dân Đà Nẵng xưa kia đã chặn đứng bước tiến công của liên quân Pháp -Tây Ban Nha và đẩy lùi chúng ra khỏi Đà Nẵng ngày 23/03/1860

PowerPoint Presentation:

Bài tập nâng cao Giaíi: Với điều kiện nào của số tự nhiên n thì mỗi phép chia sau thực hiện được: a/ x 3n+1 : x 7 b/ x n y n+3 : x 6 y 10 a/ x 3n+1 x 7 3n+1 7 3n 6 n 2 Vậy với n 2 thì phép chia thực hiện được b/ x n y n+3 x 6 y 10 n 6 và n + 3 10 n 6 và n 7 n 7 Vậy với n 7 thì phép chia thực hiện được

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà: *Bài tập n á ng cao: a) x 2n+1 : x 9 d) x 4 y 2 z 5 : xz n+1 b) x n y 4 : x 4 y 2 e) 3x 5 y n : x n y 3 c) x n y n+3 : x 3 y 8 f) x n+2 y 3 : x 5 y n Hướng dẫn về nhà: *Làm bài tập 59, 60, 61, 62 Sgk/27 *Làm bài tập 40, 41, 42, 43 /7 sách bài tập. *Chuẩn bị tiết “ Chia đa thức cho đơn thức”. Tìm điều kiện để có phép chia hết:

PowerPoint Presentation:

CHUÏC CAÏC EM HOÜC TÄÚT

authorStream Live Help