Chương III, Bài 6 Tính chất 3 đường phân giác của một góc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC GV: NGÔ THỊ LỆ HẰNG TRƯỜNG THCS CAO BÌNH

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ 1. Nêu tính chất tia phân giác của một góc ? Vẽ hình minh họa ? 2. Các cách vẽ tia phân giác của một góc ? - Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó. - Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó. x y O z M A B M nằm trong OM là phân giác MA = MB - Vẽ bằng thước đo góc. - Vẽ bằng thước compa. - Vẽ bằng thước hai lề. - Gấp giấy.

PowerPoint Presentation:

Đố em ! Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại hai địa điểm khác nhau. Hãy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho các khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhau.

PowerPoint Presentation:

. ? Điểm nào trong tam giác cách đều ba cạnh của nó?

PowerPoint Presentation:

0 1. Đường phân giác của tam giác. A C M B Trong tam giác ABC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm M. Đoạn thẳng AM được gọi là đường phân giác của tam giác ABC. . TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 0 0 .

PowerPoint Presentation:

Mỗi tam giác có bao nhiêu đường phân giác ? A C B Mỗi tam giác có ba đường phân giác. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 1. Đường phân giác của tam giác.

PowerPoint Presentation:

Tiết 57 : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 1. Đường phân giác của tam giác A C B Trong tam giác ABC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm M. Đoạn thẳng AM được gọi là đường phân giác của tam giác ABC. M Mỗi tam giác có ba đường phân giác.

PowerPoint Presentation:

Bài tập : Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ đường phân giác AM. Chứng minh MB = MC. Chứng minh: Xét AMB và AMC có: AB = AC (gt) (gt) AM chung  AMB = AMC (c.g.c)  MB = MC (cạnh tương ứng) TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC A C B M 1 2 1. Đường phân giác của tam giác

PowerPoint Presentation:

Tiết 57 : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 1. Đường phân giác của tam giác A C B Trong tam giác ABC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm M. Đoạn thẳng AM được gọi là đường phân giác của tam giác ABC. M Mỗi tam giác có ba đường phân giác. Trong một tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh đối diện với đáy đồng thời là A C B M 1 2 Trong một tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh đối diện với đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy. 2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác *) Thực hành gấp giấy

PowerPoint Presentation:

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC Cắt một tam giác bằng giấy. Gấp hình xác định ba đường phân giác của nó. Trải tam giác ra, quan sát và cho biết: Ba nếp gấp có cùng đi qua một điểm không. ?1 1. Đường phân giác của tam giác 2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác *) Thực hành gấp giấy Cắt một tam giác bằng giấy. Gấp hình xác định ba đường phân giác của nó. Trải tam giác ra, quan sát và cho biết: Ba nếp gấp có cùng đi qua một điểm không. ?1

PowerPoint Presentation:

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. I Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác. 1. Đường phân giác của tam giác 2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác *) Thực hành gấp giấy *) Định lý : SGK(37)

PowerPoint Presentation:

Tiết 57 : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 1. Đường phân giác của tam giác 2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác *) Định lý : SGK(37) GT KL I . A C B L H K E F Phân giác AM, BE, CF. M 2. I cách đều AB, AC, BC Chứng minh I thuộc phân giác BE nên IH = IL ( định lý 1 ). I thuộc phân giác CF nên IK = IH ( định lý 1 ). Do đó IK = IL. Vậy I thuộc phân giác AM ( định lý 2 ). Hay ba đường phân giác AM, BE, CF cắt nhau tại I và I cách đều ba cạnh AB, AC, BC.

PowerPoint Presentation:

Đố em ! Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại hai địa điểm khác nhau. Hãy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho các khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhau.

PowerPoint Presentation:

. I Điểm nào trong tam giác cách đều ba cạnh của nó? Giao điểm ba đường phân giác của tam giác cách đều ba cạnh của tam giác.

PowerPoint Presentation:

Tiết 57 : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 1. Đường phân giác của tam giác 2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác *) Định lý : SGK(37) GT KL I . A C B L H K E F Phân giác AM, BE, CF. M 2. I cách đều AB, AC, BC Chú ý : Điểm I cách đều ba cạnh tam giác ABC nên I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC (đường tròn tiếp xúc với ba cạnh tam giác ABC ).

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp 36: BiÕt r»ng ®iÓm I n»m trong tam gi¸c DEF vµ c¸ch ®Òu 3 c¹nh cña tam gi¸c. Hái: I cã ph¶i lµ giao ®iÓm 3 ®­êng ph©n gi¸c cña  DEF kh«ng? D F E I . . +) I c¸ch ®Òu 2 c¹nh cña EDF  I thuéc tia ph©n gi¸c gãc EDF. +) I c¸ch ®Òu 2 c¹nh cña DEF =>I thuéc tia ph©n gi¸c cña DEF +) I c¸ch ®Òu 2 c¹nh cña EFD => I thuéc tia ph©n gi¸c cña EFD VËy : I lµ giao ®iÓm cña 3 ®­êng ph©n gi¸c trong  DEF Lời gi¶i: Bài tập vận dụng

PowerPoint Presentation:

D F E I . M P N I . Đúng Sai A C B I . A C B M I M I A C B Đúng Đúng Sai Điểm I trong các hình sau là giao điểm của 3 đường phân giác trong tam giác đúng hay sai? Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5. (AB = AC)

PowerPoint Presentation:

30 0 25 0. 35 0 B A C 60 0 D P N M I . 50 0 70 0 Bài 3 : Cho tam giác MNP có Tính số đo góc

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà : Học kỹ - thế nào là đường phân giác của tam giác, cách vẽ. - Tính chất ba đường phân giác của tam giác -BTVN: 37, 38, 39 SGK

authorStream Live Help