Bai 8 Cac truong hop bang nhau cua tam giac vuong

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Giáo viên: Nguyễn Trọng Luân Trường THCS Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh Tiết 40 . CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG GD thi ®ua d¹y tèt - häc tèt Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp

PowerPoint Presentation:

1. Kiểm tra bài cũ - Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác? A C B D F E - Trên hình vẽ có hai tam giác nào bằng nhau? Vì sao? ∆ABC = ∆DEF (c.g.c)

PowerPoint Presentation:

A B C D E F Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau Cần thêm điều kiện nào thì ABC = DEF (c-g-c) A B C BC = EF

PowerPoint Presentation:

C B A P N M Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng với một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau Cần thêm điều kiện nào thì ABC = MNP (g-c-g) AB = MN

PowerPoint Presentation:

C B A P N M Cần thêm điều kiện nào thì ABC = MNP (cạnh huyền – góc nhọn) AC = MP - Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng với cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau

PowerPoint Presentation:

Hình 143 Hình 144 Hình 145 Treân moãi hình 143, 144, 145 coù caùc tam giaùc vuoâng naøo baèng nhau? Vì sao? ?1 / / A C B H ∆ABH = ∆ACH (c.g.c) ∆ DKE = ∆ DKF (g-c-g) ∆OMI = ∆ONI(c¹nh huyÒn -gãc nhän)

PowerPoint Presentation:

CẠNH GÓC VUÔNG GÓC NHỌN CẠNH HUYỀN HAI CẠNH GÓC VUÔNG CẠNH GÓC VUÔNG + GÓC NHỌN KỀ CẠNH ẤY GÓC NHỌN + CẠNH HUYỀN CẠNH GÓC VUÔNG + CẠNH HUYỀN

PowerPoint Presentation:

Hai tam giác vuông ABC và DEF có AC = 6cm ; BC = 10cm ; DF = 6cm ; EF =10cm Hai tamgiác đó có bằng nhau không? Vì sao? ABC = DEF D F E 6 10 A C B 6 10 D E F

PowerPoint Presentation:

HOẠT ĐỘNG NHÓM Nhóm 1 . Cho ∆ABC vuông ở A. Tính AB biết BC = 10 cm, AC = 6 cm. Nhóm 2 . Cho ∆DEF vuông ở D. Tính DE biết EF = 10 cm, DF = 6 cm. (định lý Py ta go) LG: Ta có ∆ABC có A = 90 0 nên LG: Ta có ∆DEF có D = 90 0 nên Hai ∆ABC và ∆DEF có bằng nhau không? Vì sao? ∆ABC = ∆DEF (c.c.c) hoặc ∆ABC = ∆DEF (c.g.c) (định lý Py ta go) A B C D E F 10 6 6 10

PowerPoint Presentation:

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau A C B D F E  ABC và DEF có BC = EF ; AC = DF  ABC = DEF A = D = 90 0 GT KL

PowerPoint Presentation:

Cho ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC. Chứng minh AHB = AHC ( giải bằng hai cách ) ?2 B H C A Cách 1 : ABH và ACH có AB = AC (gt) AH cạnh chung Vậy ABH = ACH (cạnh huyền – cạnh góc vuông) AHB = AHC = 90 0 (gt) Cách 2 : ABH và ACH có AB = AC Vậy ABH = ACH (cạnh huyền – góc nhọn) B = C (gt) AHB = AHC = 90 0 (gt) Hãy so sánh HB và HC ? BAH và CAH ?

Bài tập 64/ 136 :

Bài tập 64/ 136 Các tam giác vuông ABC và DEF có A = D = 90 o ; AC = DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau (về cạnh hay về góc) để ABC = DEF? A C B D F E Hoặc b) BC = EF ( theo trường hợp c.h – cgv ) (theo trường hợp g-c-g) C = F CẦN THÊM ĐIỀU KIỆN a) AB = DE (theo trường hợp c-g-c) 1) Về cạnh : 2) Về góc :

PowerPoint Presentation:

/ / Hai c¹nh gãc vu«ng (c-g-c) Caïnh huyeàn - caïnh goùc vuoâng Caïnh huyeàn - goùc nhoïn // // / / Caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa hai tam giaùc vuoâng / / / // // / C¹nh gãc vu«ng vµ gãc nhän kÒ c¹nh Êy (g-c-g)

PowerPoint Presentation:

HDVN Học và nắm chắc các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông (lưu ý đến hai trường hợp đặc biệt) - Làm bài tập 65, 66 SGK

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh!

authorStream Live Help