Chương III, tiết 41 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Học học nữa học mãi

CHƯƠNG III: Thống kê TIẾT 41 : Thu thập số liệu thống kê, tần số:

CHƯƠNG III: Thống kê TIẾT 41 : Thu thập số liệu thống kê , tần số stt Lớp Số cây trồng được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 7e 35 30 28 30 30 35 28 30 30 35 stt Lớp Số cây trồng được 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 9c 9d 9e 35 30 35 50 30 35 35 30 30 30 1)Thu thập số liệu , Bảng số liệu thống kê ban đầu Bảng 1 ?1Nêu cách lập bảng 1? * Thống kê điểm thi học kỳ I lớp em ? Cấu tạo bảng thống kê ban đầu có thể khác nhau phụ thuộc vào yêu cầu mỗi cuộc điều tra

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG III: Thống kê TIẾT 41 : Thu thập số liệu thống kê,tần số stt Lớp Số cây trồng được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 7e 35 30 28 30 30 35 28 30 30 35 stt Lớp Số cây trồng được 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 9c 9d 9e 35 30 35 50 30 35 35 30 30 30 1)Thu thập số liệu , Bảng số liệu thống kê ban đầu 2) Dấu hiệu , ?2 Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì ? a) Dấu hiệu : Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu Ví dụ : Dấu hiệu bảng 1 là Số cây trồng được của mỗi lớp Kí hiệu : X:Y:Z…… b) Đơn vị điều tra : Mỗi lớp là 1 đơn vị điều tra ( Bảng 1 có 20 lớp => có 20 đơn vị điều tra ) ?3 Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra ? ?4 Giá trị của dấu hiệu , dãy giá trị của dấu hiệu là gì ? c) Giá trị của dấu hiệu , dãy giá trị của dấu hiệu : Mỗi đơn vị điều tra có 1 số liệu , số liệu đó gọi là 1 giá trị của dấu hiệu . Ví dụ :+35 cây là 1 giá trị của dấu hiệu +35,30,28,30……… là 1 dãy giá trị của dấu hiệu + Số các giá trị của dấu hiệu kí hiệu là N , bảng 1 có 20 giá tri => N = 20 Bảng 1

CHƯƠNG III: Thống kê TiẾT 41 : Thu thập số liệu thống kê,tần số:

CHƯƠNG III: Thống kê TiẾT 41 : Thu thập số liệu thống kê,tần số stt Lớp Số cây trồng được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 7e 35 30 28 30 30 35 28 30 30 35 stt Lớp Số cây trồng được 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 9c 9d 9e 35 30 35 50 30 35 35 30 30 30 1)Thu thập số liệu , Bảng số liệu thống kê ban đầu Bảng 1 2) Dấu hiệu Bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau ? + Dãy các giá trị khác nhau bảng 1 là : 28;30;35;50 => bảng 1 có 4 giá trị khác nhau Giá trị 28 xuất hiện bao nhiêu lần?hỏi tương tự với các giá trị còn lại 3) Tần số của mỗi giá trị Giá trị x =28 có tần số n = 2 Giá trị 30 có tần số = 8 Giá trị 35 có n = 7 Giá trị 50 có n = 3 + Tần số của giá trị : là số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu Kí hiệu tần số : n Chú ý : SGK/7

Bài tập (hoạt động nhóm) Thống kê điểm kiểm tra toán của 1 tổ như sau :

Bài tập ( hoạt động nhóm ) Thống kê điểm kiểm tra toán của 1 tổ như sau 9 7 8 9 4 7 6 5 6 6 1/ Dấu hiệu X: 3/ Số các giá trị khác nhau : 2/ Số các giá trị : N = 4/ Các giá trị khác nhau : 5/ Tần số n của mỗi giá trị khác nhau . X: Điểm kiểm tra toán Số các giá trị : N = 10 Số các giá trị khác nhau : 6 Các giá trị khác nhau : 4; 5; 6; 7; 8; 9 Giá trị …4. .. Có tần số n = 1 Giá trị 5 Có n = 1 Giá trị 6 Có n = 3 Giá trị 7 Có n = 2 Giá trị 8 Có n = 1 Giá trị 9 Có n= 2 . 6/ Tổng các tần số = Tổng các tần số = 10 (= N )

Hướng dẫn về nhà Học thuộc các khái niệm, các kí hiệu; làm bài tập 1, 2 ,3, 4 SGK tr7, 8:

Hướng dẫn về nhà Học thuộc các khái niệm , các kí hiệu ; làm bài tập 1, 2 ,3, 4 SGK tr7, 8

authorStream Live Help