Chương II bài 9 Tam giác

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Hình học 6:

Hình học 6 Tiết 25 TAM GIÁC TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân

Kiểm tra bài cũ::

Kiểm tra bài cũ: 1) Thế nào là đường tròn tâm O, bán kính R? - Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R). O A R

PowerPoint Presentation:

A B C D AB = 2,5cm AC = 2cm Bài tập: Cho đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ các đường tròn (B; 2,5cm) và (C; 2cm), hai đường tròn này cắt nhau tại A và D. a/ Tính độ dài của AB, AC. b/ Chỉ ra cung AD lớn, cung AD nhỏ của đường tròn (B). Vẽ dây cung AD.

PowerPoint Presentation:

1) Tam giác ABC là gì? Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Tam giác ABC được kí hiệu là ABC (hoặc  BCA, CAB, ACB, CBA,  BAC) A A, B, C là ba đỉnh của ABC . C B AB, BC, CA là ba cạnh của ABC . a) Định nghĩa: ABC, BCA, CAB là ba góc của ABC . b) Các yếu tố: (sgk) Tiết 25 TAM GIÁC

PowerPoint Presentation:

N M Trên hình vẽ, điểm M nằm trong cả ba góc ABC, BCA và CAB. A C B Ta nói điểm N nằm ngoài ABC. Ta nói điểm M nằm trong tam giác ABC . Điểm N không nằm trên cạnh của tam giác, cũng không nằm trong tam giác Ta có điểm M nằm trong tam giác ABC, điểm N nằm ngoài ABC. c) Điểm nằm bên trong tam giác, điểm nằm bên ngoài tam giác:

PowerPoint Presentation:

2) Vẽ tam giác: Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC, biết ba cạnh: BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2cm. Cách vẽ: - Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm. A B C 4cm 3cm 2cm - Vẽ cung tròn tâm B bán kính 3cm. - Vẽ cung tròn tâm C bán kính 2cm. - Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A. - Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có tam giác ABC.

PowerPoint Presentation:

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Hình tạo thành bởi ………………………………………………. ..................................................................................................................................... được gọi là tam giác MNP. b ) Tam giác TUV là hình ……………………………………… …………………………………………………………………………………… ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi ba điểm M, N, P không thẳng hàng gồm ba đoạn thẳngTU, UV, VT khi ba điểm T, U, V không thẳng hàng Luyện tập củng cố: Bài tập 43(Sgk):

PowerPoint Presentation:

Xem hình 55(SGK) rồi điền bảng sau : A B I C Hình 55 AB, BI, IA A, I, C AI, IC, CA A, B, C Bài tập 44(SGK): ABI, BIA, IAB AIC, ICA, CAI Tên tam giác Tên ba đỉnh Tên ba góc Tên ba cạnh ABI AIC ABC A, B, I AB, BC, CA CAB ABC, BCA,

PowerPoint Presentation:

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: Vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM, CM. Vẽ tam giác ABC. Lấy điểm M nằm trong tam giác. A B C M Vẽ các tia AM, BM, CM. Bài tập 46a(SGK): Cách vẽ:

PowerPoint Presentation:

Chọn câu trả lời đúng nhất: Số tam giác có trong hình vẽ là: A B C M Trắc nghiệm: D E I a. 7 b. 16 d. 14 15 c. sai sai sai đúng

PowerPoint Presentation:

Các em thực hiện trò chơi tiếp sức sau đây: Cử ra hai đội chơi, mỗi đội có 6 em, luân phiên thực hiện các yêu cầu sau: Vẽ tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 16cm và BC = 20cm. 2) Nêu các cách kí hiệu tam giác ABC. 3) Nêu tên các cạnh của tam giác ABC. 4) Nêu tên các góc của tam giác ABC. 5) Lấy một điểm I ở trong tam giác ABC và một điểm K ở ngoài tam giác ABC. 6) Đo góc BAC. Trò chơi tiếp sức:

PowerPoint Presentation:

Học bài theo SGK Làm bài tập 45, 46b, 47 SGK Ôn lí thuyết toàn bộ chương II: Các định nghĩa, tính chất của các hình. Làm các câu hỏi và bài tập (trang 96 SGK), chuẩn bị ôn tập và kiểm tra chương II. Hướng dẫn về nhà:

PowerPoint Presentation:

Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.

authorStream Live Help