Bài 44 Hỗn số , số thập phân, phần trăm

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PHÒNG GIÁO DỤC ĐẠI LỘCTRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN : 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐẠI LỘCTRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SỐ HỌC 6 Người thực hiện: TRẦN MƯỜI Tiết 87 : PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Slide 2: 

Chào các em ! Chúc các em học tốt !

KIỂM TRA : 

KIỂM TRA 1/ Nêu qui tắc nhân hai phân số ? Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 2/ Làm tính nhân: a/ b/ c/

Tiết 87: PHÉP CHIA PHÂN SỐ : 

Tiết 87: PHÉP CHIA PHÂN SỐ I. Số nghịch đảo: số nghịch đảo số nghịch đảo số nghịch đảo của nhau Định nghĩa:Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1

Bài tập1:Tìm số nghịch đảo của : 

Bài tập1:Tìm số nghịch đảo của Có số nghịch đảo là . . . . . Có số nghịch đảo là . . . . . Có số nghịch đảo là . . . . . Có số nghịch đảo là . . . . .

Tìm hiểu phép chia : 

b/Làm tính nhân: Tìm hiểu phép chia = C/Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống Em h·y ph¸t biÓu quy t¾c chia mét ph©n sè hay mét sè nguyªn cho mét ph©n sè ? =

II. Phép chia phân số: : 

II. Phép chia phân số: Quy t¾c: Muèn chia mét ph©n sè hay mét sè nguyªn cho mét ph©n sè, ta nh©n sè bÞ chia víi sè nghÞch ®¶o cña sè chia.

Bài tập2:Hoàn thành các phép tính sau : 

Bài tập2:Hoàn thành các phép tính sau 2 Muốn chia một phân số cho một số nguyên ta thực hiện như thế nào ?

Nhận xét : 

Nhận xét Muốn chia một phân số cho một số nguyên ( khác 0 ), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.

Bài tập3:Làm phép tính : 

Bài tập3:Làm phép tính

Bài tập4:Tính và điền kết quả vào ô trống : 

Bài tập4:Tính và điền kết quả vào ô trống -3 0 10

Bài tập5: Phân số có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số Chẳng hạn : Em hãy tìm thêm một số cách viết khác? : 

Bài tập5: Phân số có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số Chẳng hạn : Em hãy tìm thêm một số cách viết khác?

Slide 13: 

DẶN DÒ : Về nhà học bài theo sách giáo khoa . Làm các bài tập 86 ; 87 và 88 / 43 Xem trước, suy nghĩ hướng giải các bài tập 92 ; 93 / 44 chuẩn bị cho tiết luyện tập. * Lưu ý: Sau khi hoàn thành bài tập 87 , hãy rút ra kết luận về một số chia cho 1, chia cho số nhỏ hơn 1 và chia cho số lớn hơn 1 .

Slide 14: 

Chào tạm biệt các em ! .

authorStream Live Help