Bài 37 So sánh hai phân số

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

1. So sánh hai phân số cùng mẫu Quy tắc : Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.  < Vì –3 < -1 < < > >

Slide 4: 

2. So sánh hai phân số không cùng mẫu: Quy tắc : Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau : Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.  So sánh các phân số sau: ?2

Slide 5: 

Bài giải câu a: Quy đồng mẫu các phân số :

Slide 6: 

Bài giải câu b:

Slide 7: 

> > < < Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0. Phân số lớn hơn 0 gọi là phân số dương.   Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0. Phân số nhỏ hơn 0 gọi là phân số âm. Nhận xét:

Slide 8: 

Bài tâp vận dụng : Bài tập 37 : Điền số thích hợp vào ô trống -10 -9 -8 -10 -11 -10 -11

Slide 12: 

TRÒ CHƠI TOÁN HỌC < < < < > > > > = =

Slide 13: 

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM *Nàõm væîng quy tàõc so saïnh hai phán säú cuìng máùu, khaïc máùu. *Biãút phán biãût phán säú dæång, phán säú ám.

Slide 14: 

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Học thuộc và nắm vững quy tắc so sánh 2 phân số. -Nắm vững nhận xét ở sách giáo khoa. -Bài tập về nhà 38b, 38d, 39, 40 trang 24 SGK. -Xem trước và chuẩn bị bài phép cộng phân số.

authorStream Live Help