Bài 24 Tính chất phép cộng của các số nguyên

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tuấn CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP

PowerPoint Presentation:

HS1: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng trong b¶ng d­íi ®©y HS2: Ph¸t biÓu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng c¸c sè tù nhiªn. ViÕt c«ng thøc tæng qu¸t a - 2 -3 5 4 - 8 b - 3 7 - 5 - 8 a + b - 5 2 - 4 - 5 - 2 7 - 4 4 - TÝnh chÊt giao ho¸n: a + b = b + a VËy: C¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng trong N cã cßn ®óng trong Z ? 2 - TÝnh chÊt kÕt hîp : ( a + b ) + c = a + ( b + c ) = b + ( a + c ) - Céng víi sè 0 : a + 0 = 0 + a = a KiÓm tra bµi cò

PowerPoint Presentation:

a) - 5 (- 2) + (- 3) (- 3) + (- 2) - 5 b) - 4 - 4 c) 2 2 ?1: TÝnh vµ so s¸nh kÕt qu¶ a + b = … + …. b => = (- 2) + (- 3) = (- 3) + (- 2) = (- 8) + (+ 4) = (+ 4) + (- 8) = (- 5) + (+ 7) = (+ 7) + (- 5) = VËy víi hai sè nguyªn a, b ta cã: => => (- 8) + (+ 4) (+ 4) + (- 8) = (- 5) + (+7) (+7) + (- 5) = a

PowerPoint Presentation:

TÝnh vµ so s¸nh kÕt qu¶ : ? 2 (a + c)+b = (a+ b)+ c = [ ( - 3 ) + 2 ] + 4 ) [ ( - 3 ) + 4 ] + 2 ( - 3 ) + ( 4 + 2 ) 1+ 2 (- 3) + 6 (- 1) + 4 = = = [ (- 3) + 4 ] + 2 (- 3) + ( 4 + 2 ) [ (- 3) + 2 ] + 4 => (b + c) + a VËy víi ba sè nguyªn a, b, c ta cã: Chú ý: KÕt qu¶ trªn cßn gäi lµ tæng cña 3 sè a, b, c vµ viÕt a + b + c. T­¬ng tù, ta cã thÓ nãi ®Õn tæng cña bèn, n¨m, . . . sè nguyªn. Khi thùc hiÖn céng nhiÒu sè ta cã thÓ thay ®æi tïy ý thø tù c¸c sè h¹ng, nhãm c¸c sè h¹ng mét c¸ch tïy ý b»ng dÊu ( ) , [ ] , { } Sgk/78 = = = 3 = 3 = 3

PowerPoint Presentation:

VÝ dô : 0 + ( - 10 ) = (+12) + 0 = -10 +12 = 12 Víi bÊt kú sè nguyªn nµo céng víi sè 0, kÕt qu¶ b»ng a + 0 = 0 + a = a CHÍNH NÓ

PowerPoint Presentation:

Khi ®ã sè ®èi cña (-a) còng lµ a nghÜa lµ -(-a) = a Á p dông : T×m sè ®èi cña : a) 15 b) - 3 c) 0 a) Sè ®èi cña 15 lµ -15 b) Sè ®èi cña (-3) lµ 3 c) Sè ®èi cña 0 lµ 0 VËy a + (-a) = VËy hai sè ®èi nhau cã tæng b»ng 0 Ng­îc l¹i: Hai sè cã tæng b»ng 0 th× chóng lµ hai sè ®èi nhau. VÝ dô: a + b = 0 th× a vµ b lµ hai sè ®èi nhau. Khi ®ã ta cã a = -b hoÆc b = -a Số đối của số nguyên a được ký hiệu là (-a)

Bµi tËp::

Bµi tËp : TÝnh nhanh: 126 + (-20) + 2007 + (-106) (-199) + (-200) + (-201) §¸p ¸n: 126 + (-20) + 2007 + (-106) = 126 + [(-20) + (-106)] + 2007 =126 + (-126) + 2007 = [126 + (-126)] + 2007 = 0 + 2007 = 2007 b. (-199 ) + (-200) + (-201) = [ (- 199) + (-201)] + (-200) = (- 400 ) + (-200 ) = (- 600)

PowerPoint Presentation:

? 3 TÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c sè nguyªn a, biÕt: -3 < a < 3 a = [ (- 2) + 2 ] + [ (- 1) + 1 ] + 0 = (-2) + (-1) + 0 +1 + 2= 0 + 0 + 0 = 0 Trong biểu thức đã sử dụng những tính chất nào của PHÉP CỘNG SỐ NGUYÊN ?

PowerPoint Presentation:

a + b = b + a 1) TÝnh chÊt giao ho¸n . 2) TÝnh chÊt kÕt hîp. ( a + b ) + c = a + ( b + c ) a + 0 = 0 + a =a 4) Céng víi sè ®èi : a + ( - a ) = 0 TÝnh chÊt cña phÐp céng c¸c sè Tù nhiªn 3) Céng víi sè 0 . 1) TÝnh chÊt giao ho¸n : a + b = b + a 2) TÝnh chÊt kÕt hîp : ( a + b ) + c = a + ( b + c ) 3) Céng víi sè 0 : a + 0 = 0 + a = a TÝnh chÊt cña phÐp céng c¸c sè nguyªn VËy: C¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng trong N cã cßn ®óng trong Z ? C¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng trong N cñng ®óng trong Z , nh­ng kh¸c lµ cã thªm mét tÝnh chÊt CỘNG VỚI SỐ ĐỐI 1) TÝnh chÊt giao ho¸n . a + b = b + a 2) TÝnh chÊt kÕt hîp. ( a + b ) + c = a + ( b + c ) a + 0 = 0 + a =a 3) Céng víi sè 0 . 1)TÝnh chÊt giao ho¸n: a + b = b + a 2) TÝnh chÊt kÕt hîp : ( a + b ) + c = a + ( b + c ) 3) Céng víi sè 0 : a + 0 = 0 + a = a CỘNG VỚI SỐ ĐỐI

PowerPoint Presentation:

Bài tập 1: Hãy chọn câu đúng A . 1 B . 3 D . 2 C . – 2 Cho: – 2 < x ≤ 2 và x là số nguyên Tổng của các số nguyên dương x là: x T= (-1) + 0 + 1 + 2 =2

PowerPoint Presentation:

HOẠT ĐỘNG NHÓM TÝnh: = ( 36 + 64 ) + (-100) + 12 a) 98 + (-100) + 2 + 13 b) 36 + (-100) + 64 + 12 = 0 + 13 = [ 100 + (-100) ] + 13 = ( 98 + 2 )+ (-100) + 13 = 0 + 12 = [ 100 + (-100) ] + 12 = 13 = 12 Dãy bên trong: Câu a Dãy bên ngoài: Câu b

PowerPoint Presentation:

Bài 37 sgk/78: Tìm tổng của tất cả các số nguyên x, biết a) – 4 < x < 3 b) – 5 < x < 5 A = (– 3) + ( – 2) + (– 1) + 0 + 1 + 2 B = (– 4) + ( – 3) + (– 2) + (– 1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = [ (– 2) + 2 ] + [ (– 1) + 1 ] + (– 3) +0 = 0 + 0 + ( -3) + 0 = [ (– 4) + 4 ] + [ (– 3) + 3 ] + [ (– 2) + 2 ] + [ (– 1) + 1 ] + 0 = 0 = (– 3) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0

PowerPoint Presentation:

*Häc thuéc: C¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng c¸c sè nguyªn. * VËn dông c¸c tÝnh chÊt: Lµm bµi tËp: 36, 38 -> 45 (SGK/77->80) 62 -> 64 (SBT/61) * §äc tr­íc TiÕt 47: PhÐp trõ hai sè nguyªn Hướng dẫn về nhà

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà bài 38/ ( SGK / 79 ) ChiÕc diÒu cña b¹n Minh bay cao 15m (so víi mÆt ®Êt). Sau mét lóc, ®é cao cña chiÕc diÒu t¨ng 2m , råi sau ®ã l¹i gi¶m 3m . Hái chiÕc diÒu ë ®é cao bao nhiªu (so víi mÆt ®Êt) sau hai lÇn thay ®æi? Lóc ®Çu ë ®é cao: 15m LÇn thø nhÊt t¨ng thªm : LÇn thø hai gi¶m 3m, VËy ®é cao cña diÒu sau hai lÇn t¨ng lµ: 2 m hay t¨ng: (-3)m

authorStream Live Help