Bài 13 Ước và bội

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 1 BÀI SOẠN TOÁN 6 Người soạn : Đỗ Thị Thu Hằng Trường : THCS Tây Mỗ TIẾT 25 : ƯỚC VÀ BỘI

MỤC TIÊU:

2/19/2012 2 MỤC TIÊU Qua bài này HS : 1) Thuộc định nghĩa ước và bội. 2) Biết kiểm tra xem một số có là ước hoặc bội của một số cho trước hay không. 3) Biết kí hiệu tập hợp các ước của a là Ư(a), tập hợp các bội của b là B(b). 4) Biết tìm ước và bội trong một số trường hợp đơn giản. 5) Xác định được ước và bội trong bài toán thực tế.

KIỂM TRA BÀI CŨ:

2/19/2012 3 KIỂM TRA BÀI CŨ Cho a, b  N, b  0. Khi nào a b? 2) 18 có chia hết cho 3 không ? Vì sao ? 18 có chia hết cho 4 không ? Vì sao ? 1) Cho a, b  N, b  0. a b nếu a = b * q (q  N). 2) 18 3 (vì 3 * 6 = 18). 18 4 ( vì không có số tự nhiên nào nhân với 4 bằng 18 ). Còn cách nói nào khác khi 18 3 ?

Số học Tiết 25: ƯỚC VÀ BỘI:

2/19/2012 4 Số học Tiết 25: ƯỚC VÀ BỘI 1. Ước và bội . 18 3 *VD: Ta nói 18 là bội của 3 3 là ước của 18 a b b là ước của a a là bội của b *Định nghĩa : (SGK-43 )

PHIẾU HỌC TẬP 1:

2/19/2012 5 PHIẾU HỌC TẬP 1 Câu Đúng Sai 32 là bội của 8 16 là ước của 4 100 là bội của 21 5 là ước của 100 1 là ước của 99 0 là ước của 7 0 là bội của 13 x x x x x x x Điền dấu ‘x’ vào ô thích hợp trong các câu sau: 1 là ước của 99 0 là ước cuả 7 0 là bội cuả 13

CHÚ Ý::

2/19/2012 6 CHÚ Ý: *Số 1 là ước của mọi số . *Số 0 là bội của mọi số khác 0. *Số 0 không là ước của bất kì số nào.

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 7 Hãy tìm một số là bội của 8 Một số có thể có nhiều bội có nhiều ước Muốn tìm các bội hoặc ước của một số ta làm như thế nào? * Tập hợp các ước của a , kí hiệu Ư(a). * Tập hợp các bội của b , kí hiệu B(b) Hãy tìm một số là ước của 8

Số học Tiết 25: ƯỚC VÀ BỘI :

2/19/2012 8 Số học Tiết 25: ƯỚC VÀ BỘI 1. Ước và bội 2. Cách tìm bội và ước của một số * Tập hợp các ước của a, kí hiệu Ư (a). * Tập hợp các bội của b, kí hiệu B(b). a) Cách tìm bội : *VD: Tìm các bội của 7 nhỏ hơn 40. B(7) = { 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; 35 }. * Cách tìm : ( Sgk -44 ).

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 9 7 * 0 = 0 7 * 1 = 7 7 * 2 = 14 7 * 3 = 21 7 * 4 = 28 7 * 5 = 35 7 * 6 = 42 …. ( Loại vì 42 > 40 ) Đây là các bội của 7 nhỏ hơn 40 Muốn tìm các bội của một số ta làm như thế nào? Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3; 4;..

PHIẾU HỌC TẬP 2:

2/19/2012 10 PHIẾU HỌC TẬP 2 *Tìm các số tự nhiên x mà x  B(8) và x<40. Bài giải B(8) ={ 0 ; 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40 ; 48 ;56 ; …}. Vì x  B(8) và x < 40 nên x  { 0 ; 8 ;16 ; 24 ; 32 }. Hãy tìm tập hợp Ư(8)

Số học Tiết 25 : ƯỚC VÀ BỘI:

2/19/2012 11 Số học Tiết 25 : ƯỚC VÀ BỘI Ước và bội Cách tìm ước và bội a) Cách tìm bội *VD : Tìm tập hợp Ư(8). Ư(8) = { 1 ; 2 ; 4 ; 8 }. b) Cách tìm ước *Cách tìm : ( Sgk – 44 ).

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 12 8 1 8 2 8 4 8 8 8 3 8 5 8 6 8 7 Đây là các ước của 8 Muốn tìm các ước của số a ta làm như thế nào ? Ta có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

PHIẾU HỌC TẬP 3:

2/19/2012 13 PHIẾU HỌC TẬP 3 *Tìm x  Ư ( 20 ) và x > 8. Bài giải Ư( 20 ) = { 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20 }. Vì x  Ư ( 20 ) và x > 8 nên x  { 10 ; 20 } .

CỦNG CỐ:

2/19/2012 14 CỦNG CỐ Cách tìm bội của số b Cách tìm ước của số a *Lấy số b nhân lần lượt với các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; … *Kết quả nhân được là bội của b. *Lấy số a chia lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến a . *Nếu chia hết cho số nào thì số đó là ước của a . nhân chia 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; … 1 đến a Tương đương Tương đương a  B(b) b  Ư (a) a b

PHIẾU HỌC TẬP 4:

2/19/2012 15 Điền các từ thích hợp vào chỗ trống * Một lớp có 36 em chia đều vào các tổ, thì số tổ là ……của 36. * Số học sinh của khối 6 xếp theo hàng 2; hàng 5; hàng 7 đều vừa đủ , thì số học sinh của khối 6 là……của 2; ……của 5; ….. của 7 . ước bội bội bội Mời các em tham gia vào trò chơi PHIẾU HỌC TẬP 4

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 16 TRÒ CHƠI Chia lớp thành 3 nhóm, cùng chơi trò chơi tìm số . Luật chơi: *Mỗi nhóm được cho trước 5 điểm *Tìm đúng số theo yêu cầu được 2 điểm. *Tìm sai số theo yêu cầu bị trừ 1 điểm. *Thời gian chơi là 1 phút.

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 17 Cho vòng tròn chứa số sau: 54 3 136 342 15 78 144 18 92 30 12 67 443 39 248 2 99 1008 6 Hãy tìm các số  B(9) Hãy tìm các số  Ư (90)

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 18 ĐÁP ÁN: 54 3 136 342 15 78 144 18 92 30 12 67 443 39 248 2 99 1008 6 Các số  B(9) các số  Ư (90) 54 342 144 18 99 1008 3 15 2 30 6 18 18

PHẦN THƯỞNG:

2/19/2012 19 PHẦN THƯỞNG Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhóm của mình !

PHẦN THƯỞNG:

2/19/2012 20 PHẦN THƯỞNG Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhóm của mình ! Tràng vỗ tay

PHẦN THƯỞNG:

2/19/2012 21 PHẦN THƯỞNG Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhóm của mình ! 3 gói kẹo

PHẦN THƯỞNG:

2/19/2012 22 PHẦN THƯỞNG Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhóm của mình ! 20 000đ

PHẦN THƯỞNG:

2/19/2012 23 PHẦN THƯỞNG Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhóm của mình ! 3 gói kẹo Tràng vỗ tay 20 000đ

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

2/19/2012 24 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc định nghĩa bội và ước. Học thuộc cách tìm bội và ước của một số. Làm các bài tâp từ bài 111 đến bài 114 (Sgk –44; 45 ).

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 25 XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI! BÀI GIẢNG CỦA CÔ ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT.

authorStream Live Help