Bài 6 Phép trừ và phép chia

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 Hồ Đông sưu tầm SỐ HỌC 6- TIẾT 9 PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 Hồ Đông sưu tầm Kiểm tra bài cũ: Làm bài 49 trang 9 SBT: T ính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất: a(b-c) = ab - ac 8 .19 = 65 .98 = Hãy viết dạng một số nhân một hiệu? 8.(20 – 1) = 8.20 – 8.1 = 160 - 8 = 152 65.(100 – 2) = 65.100 – 65.2 = 6500 - 130 = 6370

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 Hồ Đông sưu tầm TIẾT 9. 1)PHÉP TRỪ HAI SỐ TỰ NHIÊN. a/ Ví dụ. Tìm số tự nhiên x sao cho : 2 + x = 5 6 + x = 5 PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA a - b = c ( số bị trừ ) - ( số trừ ) = ( hiệu ) x = 5 - 2 X = 3 x = 5 - 6 Không có giá trị nào của x thoả mãn bài toán. PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 Hồ Đông sưu tầm b/ Định nghĩa. Với a, b є N, n ếu c ó x є N để b + x = a th ì ta c ó ph ép tr ừ a – b = x. Khi đó : a l à s ố b ị tr ừ , b l à s ố tr ừ , x l à hi ệu . c/ T ìm hi ệu tr ê n tia s ố . PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA 0 1 2 3 4 5 5 3 2 5 – 2 = 3 7 – 3 = 4 0 1 2 3 4 5 6 7 7 3 4

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 Hồ Đông sưu tầm PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA a – a = 0, a – 0 = a, điều kiện để có hiệu a-b là a ≥ b . 2 ) PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ . c/ T ìm hi ệu tr ê n tia s ố . 5 – 6 = ? 0 1 2 3 4 5 6 5 6 ?1 a/ Ví dụ: Tìm số tự nhiên x sao cho: 3. x = 12 5. x = 12 x = 4 vì 3.4 = 12 x = ? Không có số tự nhiên nào nhân 5 bằng 12

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 Hồ Đông sưu tầm b/ Định nghĩa. * Định nghĩa 1. Với a, b є N, b ≠ 0, n ếu c ó x є N để b.x = a th ì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết a : b = x . Khi đó : a l à s ố b ị chia, b l à s ố chia, x l à thương. 0 : a = 0 (a ≠ 0 ), a : a = 1 (a ≠ 0) , a : 1 = a Phép chia 12 cho 5 là phép chia có dư, 12 chia cho 5 được 2 dư 2. Ta có: 12 = 5 . 2 + 2 (số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư). ?2 PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 Hồ Đông sưu tầm *Định nghĩa 2. Với a, b є N, b ≠ 0, ta luôn tìm được hai STN q và r duy nhất sao cho: a = b . q + r trong đó 0 ≤ r < b. Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết. Nếu r ≠ 0 thì ta có phép chia có dư. ?3 số bị chia(a) 600 1312 15 số chia (b) 17 32 0 13 Thương(q) 4 số dư(r) 15 35 5 41 0 PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA Kh ông có Kh ông có

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 Hồ Đông sưu tầm Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ. Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho a = b . q Trong phép chia có dư: Số bị chia = số chia x thương + số dư a = b . q + r ( 0 < r < b) Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia. Số chia bao giờ cũng khác 0. Ghi nhớ

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 Hồ Đông sưu tầm 1/ Cho a, b є N, c ó hay kh ô ng c ác k ết qu ả sau: a – b = 0, a – b = a, a – b = b 2/ B ình đ em chia số tự nhiên m cho 15 được th ươ ng l à 8 v à s ố d ư l à 17. H ỏi b ạn B ình l àm ph ép chia đó đúng hay sai? N ếu sai s ửa l ại cho đúng . -Học kĩ bài theo vở ghi. Làm các bài tập: 42; 44;45 (sgk-23;24). Tiết sau: Luyện tập. Củng cố Về nhà:

PowerPoint Presentation:

2/19/2012 Hồ Đông sưu tầm

authorStream Live Help