Bài 5 Phép cộng và phép nhân

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ (7’) HS1: Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? Cho ví dụ . * Một tập hợp có thể có một phần tử , có nhiều phần tử , có vô số phần tử , cũng có thể không có phần tử nào Ví dụ : A = {2}, B = {a, b, c, d, e}, C = {0; 1; 2; 3; …}, D = . HS2: Thế nào là tập hợp con và thế nào là hai tập hợp bằng nhau ? * - Nếu mọi phần tử của tập hợp A là con của tập hợp B thì tập hợp A gọi là con của tập hợp B. - Nếu A  B và B  A thì A = B.

PowerPoint Presentation:

Tiết 6 §5. Phép cộng và phép nhân

PowerPoint Presentation:

1. Tổng và tích hai số tự nhiên ?. Thế nào là tổng và tích hai số tự nhiên ? * Phép cộng hai số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên duy nhất gọi là tổng hai số tự nhiên . Phép nhân hai số tự nhiên cho ta một số tự nhiên duy nhất gọi là tích hai số tự nhiên . Người ta dùng dấu “+” để chỉ phép cộng , dấu “x” để chỉ phép nhân . a + b = c a . b = c ( Số hạng )+( Số hạng )=( Tổng ) ( Thừa số ).( Thừa số )= ( Tích ) ?. Ta gọi a, b, c trong từng phép tính trên là gì ? Nếu một tích mà các thừa số đều bằng chữ hoặc chỉ có một thừa số bằng chữ , ta không cần phải viết dấu nhân giữa các thừa số . Ví dụ : a.b = ab , 2.x.y = 2xy.

PowerPoint Presentation:

Điền vào chỗ trống : Điền vào chỗ trống : Tích của một số với số 0 thì bằng …… Nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số bằng …… ?1 ?2 a 12 21 1 0 b 5 0 48 15 a + b 17 21 49 15 a.b 60 0 48 0 0 0

PowerPoint Presentation:

2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên ?. Nhắc lại tích chất của phép cộng số tự nhiê n ? ?. Dựa vào bảng trên hãy hãy phát biểu bằng lời các tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên theo ý hiểu của mình . Phép tính Tính chất Cộng Nhân Giao hoán a + b = b + a a.b = b.a Kết hợp (a + b) + c = a + (b + c) ( a.b ).c = a.( b.c ) Cộng với số 0 a + 0 = 0 + a = a Nhân với số 1 a.1 = 1.a = a Phân phối của phép nhân với phép cộng a(b + c) = ab + ac

PowerPoint Presentation:

a) Tính chất giao hoán : - Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi . - Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không đổi . a) Tính chất kết hợp : - Muốn cộng một tổng hai số với số thứ ba , ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba . - Muốn nhân một tích hai số với số thứ ba , ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba . a) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng : Muốn nhân một số với một tổng , ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng , rồi cộng các kết quả lại .

PowerPoint Presentation:

Tính nhanh : a) 46 + 17 + 54; b) 4 . 37 . 25; c) 87 . 36 + 87 . 64 * a) 46 + 17 + 54 = 46 + 54 + 17 ( Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ) = 100 + 17 = 17. b) 4 . 37 . 25 = 4 . 25 . 37 ( Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân ) = 100 . 37 = 3700. c) 87 . 36 + 87 . 64 = 87 . (36 + 64) ( Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng ) = 87 . 100 = 8700. ?3

PowerPoint Presentation:

BT : Làm bài tập 27 (SGK – 16): Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh : 86 + 357 + 14; b) 72 + 69 + 128; c) 25 . 5 . 4 . 27 . 2; d) 28 . 64 + 28 . 36. * a) 86 + 357 + 14 = (86 + 14) + 357 = 100 + 357 = 457; b) 72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 200 + 69 = 269; c) 25 . 5 . 4 . 27 . 2 = (25 . 4) . ( 5 . 2) . 27 = 100 . 10 . 27 = 1 000 . 27 = 27 000; d) 28 . 64 + 28 . 36 = 28 .(64 + 36) = 28 . 100 = 2 800.

PowerPoint Presentation:

* Bài tập về nhà : - Học thuộc lí thuyết ; Làm bài tập 26; 28; 29; 30 (SGK – 16) và bài tập 43; 44; 45 ; 46 (SBT – 8; 9). Làm bài tập tiết luyện tập 1 (SGK – 17). Mang máy tính bỏ túi đi học vào buổi sau .

PowerPoint Presentation:

Phân bổ thời gian Slide 1: 7’ Slide 2: 2’ Slide 3: 10’ Slide 4: 4’ Slide 5: 6’ Slide 6: 3’ Slide 7: 5’ Slide 8: 6’ Slide 9: 2’

authorStream Live Help