Bài 4 Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ HS1: Làm bài tập 11 (SGK – 12): * a) Số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7 là : 1357. b) HS2: Viết tập hợp các chữ số của số : 2 112 555 * Gọi tập hợp các chữ số của số 2 112 555 là A. Suy ra A = {1; 2; 5}. Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục 1425 14 4 142 2 2307 23 3 230 0

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 §4. Số phần tử của một tập hợp . Tập hợp con

PowerPoint Presentation:

1. Số phần tử của một tập hợp Cho các tập hợp : A = {5} B = {x; y} C = {1; 2; 3; …; 100} D = {0; 1; 2; 3; …} Ta nói : Tập hợp A có một phần tử , tập hợp B có hai phần tử . ?. Tập hợp C và tập hợp D có mấy phần tử ? * Tập C có 100 phần tử , tập hợp D có vô số phần tử . Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? D = {0}, E = { bút , thước }, H = {x  N| x  10}. * Tập hợp D có một phần tử , tập hợp E có hai phần tử , tập hợp H có 11 phần tử . ?1

PowerPoint Presentation:

Tìm số tự nhiên x mà x + 5 = 2. * x + 5 = 2 Không có số tự nhiên nào để x + 5 = 2. * Chú ý : Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng . Tập hợp rỗng được kí hiệu là . Ví dụ : Tập hợp các số tự nhiên x sao cho x + 5 = 2 là tập hợp rỗng . Một tập hợp có thể có một phần tử , có nhiều phần tử , có vô số phần tử , có thể không có phần tử nào . ?2

PowerPoint Presentation:

2. Tập hợp con Ví dụ : Cho hai tập hợp : E = {x, y} F = {x, y, c, d}. ( hình bên ) ?. Ta thấy có gì đặc biệt ở hai tập hợp này ? Ta thấy mọi phần tử của tập hợp E đều thuộc tập hợp F, ta gọi tập hợp E là tập hợp con của tập hợp F. Định nghĩa tập hợp con: Ta kí hiệu : A B hay BA và đọc là : A là tập hợp con của tập hợp B. Ví dụ : Tập hợp D các học sinh nam một lớp là tập hợp con của tập hợp H các học sinh trong lớp đó , ta viết : D  H. ?. Lấy thêm ví dụ về tập hợp con? F  c  y  d  x E Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B.

PowerPoint Presentation:

Cho ba tập hợp : M = {1; 5}, A = {1; 3; 5}, B = {5; 1; 3} Dùng kí hiệu  để thể hiện quan hệ giữa hai trong ba tập hợp trên . * M  A, M  B, A  B, B  A. BT: Hãy viết : - Tập hợp A số tự nhiên lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1. - Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 0 = 0. * - Vì không có số tự nhiên nào lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1 nên ta có A = . - Vì 0 + 0 = 0 nên x = 0. Vậy B = {0}. ?3 Chú ý: Nếu A  B và B  thì ta nói A và B là hai tập hợp bằng nhau , kí hiệu A = B.

PowerPoint Presentation:

BT : Làm bài tập 17 (SGK – 13): Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ? Tập hợp A các số tự nhiên không quá 20. Tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6. * a) A = {0; 1; 2; 3; …; 19} Tập hợp A có 20 phần tử . b) B = . Tập hợp B không có phần tử nào .

PowerPoint Presentation:

* Bài tập về nhà : - Học thuộc lí thuyết ; Làm bài tập 16; 18; 19; 20 (SGK – 13) và bài tập 30; 33; 34; 36; 40; 41; 42 (SBT – 5, 6). Làm bài tập bài luyện tập SGK - 14.

PowerPoint Presentation:

Phân bổ thời gian Slide 1: 7’ Slide 2: 2’ Slide 3: 10’ Slide 4: 4’ Slide 5: 6’ Slide 6: 3’ Slide 7: 5’ Slide 8: 6’ Slide 9: 2’

authorStream Live Help