Bai 44- Chu trinh sinh dia hoa va sinh quyen

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN TIẾT:47; BÀI 45

PowerPoint Presentation:

QUY ƯỚC: Màu xanh : là nội dung cần ghi chép. Màu đỏ : là câu hỏi. Màu đen : là phần trả lời, mở rộng không cần ghi chép ( nhưng cũng nên nhớ)

PowerPoint Presentation:

I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH-ĐỊA-HÓA QUAN SÁT SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT VỀ CHU TRÌNH TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG TỰ NHIÊN, THEO CHIỀU MŨI TÊN HÃY GIẢI THÍCH MỘT CÁCH KHÁI QUÁT SỰ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ VÀ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA CÁC CHẤT?

PowerPoint Presentation:

TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ Chất dinh dưỡng trong môi trường tự nhiên Sinh vật phân giải Phần vật chất trao đổi giữa quần xã với môi trường Sinh vật sản xuất Sinh vật tiêu thụ Phần vật chất lắng đọng CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT VỀ CHU TRÌNH TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG TỰ NHIÊN

PowerPoint Presentation:

* Con đường tổng quát trao đổi vật chất trong tự nhiên : Trao đổi vật chất trong nội bộ quần xã:. Chu trình sinh địa hóa trao đổi các chất vô cơ trong tự nhiên Cây xanh quang hợp, hấp thụ CO 2 , muối khoáng, nước để tổng hợp cacbohydrat và các chất dinh dưỡng khác. SV dị dưỡng sử dụng các chất này làm thức ăn. Sinh vật phân giải phân giải trả lại cho môi rường những chất đơn giản ban đầu.

PowerPoint Presentation:

TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ Chất dinh dưỡng trong môi trường tự nhiên Sinh vật phân giải Phần vật chất trao đổi giữa quần xã với môi trường Sinh vật sản xuất Sinh vật tiêu thụ Phần vật chất lắng đọng CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA Chu trình sinh - địa - hóa các chất là gì?

PowerPoint Presentation:

I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH-ĐỊA-HÓA * Khái niệm Chu trình sinh-địa-hóa : - Là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên theo con đường từ môi trường ngoài truyền vào cơ thể sinh vật qua các bậc dinh dưỡng rồi từ cơ thể sinh vật truyền trở lại môi trường.

PowerPoint Presentation:

☻ Các chất vô cơ của MT vô sinh Quần xã sinh vật Năng lượng mặt trời Hô hấp, năng lượng được giải phóng Nhiệt Sơ đồ dòng năng lượng và chu trình các chất hóa học trong hệ sinh thái Năng lượng khởi nguyên để thực hiện vòng tuần hoàn vật chất lấy từ đâu? Năng lượng khởi nguyên để thực hiện vòng tuần hoàn là năng lượng mặt trời

PowerPoint Presentation:

* Vai trò của chu trình sinh- địa-hóa: Vai trò quan trọng đối với sinh vật. Chu trình chuyển hóa các nguyên tố cần thiết cho cơ thể sống. Chu trình sinh địa hóa duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển.

1. Chu trình sinh-địa-hoá của cacbon:

II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH-ĐỊA-HÓA 1. Chu trình sinh-địa-hoá của cacbon * Vai trò của cacbon đối với sinh vật? C là nguyên tố cần thiết cho mọi sinh vật sống, là thành phần cấu tạo chất sống.

1. Chu trình sinh-địa-hoá của cacbon:

1. Chu trình sinh-địa-hoá của cacbon Quan sát hình và trả lời câu lệnh SGK trang 196

PowerPoint Presentation:

Các bon (CO 2 )/môi trường Quang hợp Cây xanh Lưới thức ăn/Qxsv Sinh vật phân hũy/đất * Con đường luân chuyển cúa cacbon: * Không phải tất cả lượng cacbon của quần xã trao đổi liên tục C đi từ môi trường vào cơ thể sinh vật thông qua quang hợp, C trở lại môi trường nhờ hoạt động hô hấp của sinh vật ở dạng khí thải Có sự chuyển hóa C trên cạn và dưới nước

1. Chu trình sinh-địa-hoá của cacbon:

II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH-ĐỊA-HÓA 1. Chu trình sinh-địa-hoá của cacbon Chu trình gồn hai phần: *- C đi vào chu trình dưới dạng CO2 được thực vật quang hợp tổng hợp nên các chất hữu cơ: C trao đổi hợp chất cacbon trong quần xã thông qua chuỗi và lưới thức ăn. * - C trở lại môi trường vô cơ: quá trình hô hấp của thực vật và động vật phân giải các chất hữu cơ đã thải ra một lượng lớn CO2 vào khí quyển

PowerPoint Presentation:

Hậu quả: gây nên thiên tai (hạn ,lũ lụt) trên trái đất- do lượng khí CO2 tăng cao gây hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên. Nguyên nhân: do hoạt động của sinh vật, sản xuất nông, công nghiệp,giao thông vận tải, núi lửa… - Hạn chế: trồng cây gây rừng, giảm thiểu sử dụng nguyên liệu hóa thạch trong công nghiệp, giao thông…. Nếu chu trình sinh địa hóa các bon trong hệ sinh thái bị mất cân bằng thì hậu quả gì sẽ xảy ra? Nguyên nhân của sự mất cân bằng về chu trình sinh địa hóa cacbon? Làm gì để hạn chế?

2.Chu trình sinh- địa -hóa của nitơ:

2.Chu trình sinh- địa -hóa của nitơ II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH-ĐỊA-HÓA Quan sát hình hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi ni – tơ trong tự nhiên?

PowerPoint Presentation:

Nitơ (NH 4 +, NO 3 - )/môi trường Hấp thụ Cây xanh Lưới thức ăn/Qxsv Vi Sinh vật phân hũy/đất Ni tơ tuần hoàn trong tự nhiên:

1. Chu trình sinh-địa-hoá của cacbon:

II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH-ĐỊA-HÓA 1. Chu trình sinh-địa-hoá của cacbon 2. Chu trình Nitơ Ni tơ vào cơ thể thực vật dưới dạng muối NH 4 + , NO 3 - . Các muối được hình thành trong tự nhiên bằng các con đường vật lí, hóa và sinh học Nito luân chuyển trong quần xã qua chuỗi và lưới thức ăn. Ni to được trả về lại môi trường nhờ hoạt động phản ni trát của vi khuẩn, hoạt động phân giải chất hữu cơ ( xác động, thực vật) của vi khuẩn nấm…

PowerPoint Presentation:

Trồng cây họ đậu cải tạo đất, Thả bèo hoa dâu vào ruộng lúa làm tăng lượng đạm. - Bón phân đạm. Cung cấp cho đất chế phẩm sinh học có chứa vsv cố định đạm. Em hãy nêu một số biện pháp sinh học làm tăng lượng đạm trong đất để nâng cao năng suất cây trồng và cải tạo đất?

PowerPoint Presentation:

II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH-ĐỊA-HÓA 3.Chu trình sinh-địa-hóa của nước. Quan sát chu trình tuần hoàn nước – Hãy mô tả sự trao đổi nước trong tự nhiên?

PowerPoint Presentation:

Vòng tuần hoàn lớn Vòng tuần hoàn nhỏ Bi ển, đại dương B ốc hơi Mưa Gió Tuy ết rơi Mưa Gió đưa mây vào đất liền N ước ngầm Tầng đá thấm nước

PowerPoint Presentation:

NƯỚC đại dương… Hấp thụ Cây xanh Lưới thức ăn/Qxsv Vi Sinh vật phân hũy * Sự luân chuyển của nước

1. Chu trình sinh-địa-hoá của cacbon:

II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH-ĐỊA-HÓA 1. Chu trình sinh-địa-hoá của cacbon 2. Chu trình Nitơ Nước luân chuyển theo vòng tuần hoàn: + Nước mưa chảy trên mặt đất một phần ngấm xuống mạch nước ngầm, phần lớn tích lũy trong đại dương sông hồ. + Nước trở lại khí quyển dưới dạng hơi nước do lá cậy thoát hơi nước và bốc hơi nước trên mặt đất 3 Chu trình nước

PowerPoint Presentation:

- Nguồn nước tự nhiên ngày nay đã bị ảnh hưởng thế nào? Nguyên nhân? - Vài dẫn chứng về ô nhiễm nguồn nước? - Khắc phục những ảnh hưởng nguồn nước bằng cách nào? Con người đã thải nhiều chất gây ô nhiễm vào nguồn nước, và sử dụng lãng phí nguồn nước. Phá rừng dẫn đến xói mòn, lụt .. Giảm lượng nước ngấm xuống mạch nước ngầm. VD:Thải nước chưa xử lí ở sông Thị vải, sông Nhuệ, vứt rác ở bãi biển… Khắc phục: trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, chống ô nhiễm nguồn nước.

PowerPoint Presentation:

III. SINH QUYỂN: Sinh quyển là gì nhỉ? Giới hạn sự sống trong sinh quyển?

PowerPoint Presentation:

III. SINH QUYỂN: 1. Khái niệm sinh quyển - Sinh quyển gồm toàn bộ sinh vật sống trong các lớp đất, nước, không khí của Trái Đất - Sinh quyển dày 20km gồm: lớp đất dày khoảng vài chục mét trong địa quyển , lớp không khí cao 6-7 km trong khí quyển , và lớp nước đại dương có độ sâu tới 10-11km trong thủy quyển

PowerPoint Presentation:

Rừng mưa nhiệt đới Sa mạc Thảo nguyên Taiga Khu sinh hoc biển Nước ngọt Tundra CÁC KHU SINH HỌC CỦA SINH QUYỂN

PowerPoint Presentation:

0 90 Mức độ khô hạn Vĩ độ Vùng nhiệt đới Vùng ôn đới Vùng cận bắc cực Vùng bắc cực Đồng rêu đới lạnh Rừng lá kim phương Bắc Rừng lá rỤng ôn đới Thảo nguyên Rừng địa trung hải Rừng mưa nhiệt đới Savan Hoang mạc sa mạc Quan sát hình hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn?

PowerPoint Presentation:

III. SINH QUYỂN: 1. Khái niệm sinh quyển 2. Các khu sinh học trong sinh quyển: - Các khu sinh học trên cạn: rừng, thảo nguyên, hoang mạc,sa mạc,savan. Đồng rêu …

PowerPoint Presentation:

Đông rêu Đới lạnh(Tundra)

PowerPoint Presentation:

Rừng lá kim (Taiga)

PowerPoint Presentation:

Hoang mac – sa mạc

PowerPoint Presentation:

Thảo nguyên

PowerPoint Presentation:

Rừng mưa nhiệt đới

PowerPoint Presentation:

III. SINH QUYỂN: 1. Khái niệm sinh quyển 2. Các khu sinh học trong sinh quyển: - Các khu sinh học trên cạn: rừng, thảo nguyên, hoang mạc,sa mạc,savan. Đồng rêu … - Các khu sinh học nước ngọt: sông ,suối ao hồ, đầm lầy…

PowerPoint Presentation:

Hồ nước ngọt ( nước đứng)

Khu sinh học nước ngọt ( nước chảy):

Khu sinh học nước ngọt ( nước chảy )

PowerPoint Presentation:

III. SINH QUYỂN: 1. Khái niệm sinh quyển 2. Các khu sinh học trong sinh quyển: - Các khu sinh học trên cạn: rừng, thảo nguyên, hoang mạc,sa mạc,savan. Đồng rêu … - Các khu sinh học nước ngọt: sông ,suối ao hồ, đầm lầy… - Các khu sinh học biển: sinh vật nổi ,động vật tự bơi,động vật đáy, vùng ven bờ, vùng khơi,

PowerPoint Presentation:

Khu sinh học biển

PowerPoint Presentation:

Vậy để bảo vệ các khu sinh học trong sinh quyển chúng ta phải làm gì? Bảo vệ môi trường sống, tài nguyên sinh vật. Chống ô nhiễm Phát triễn bền vững, trồng rừng, Bảo vệ ,Phục hồi các sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng Khai thác, đánh bắt tài nguyên hợp lí, khoa học …

CỦNG CỐ:

CỦNG CỐ 1. Thế nào là chu trình sinh địa hóa vật chất trong hệ sinh thái? Có mấy loại chu trình sinh địa hóa?

PowerPoint Presentation:

Thời kì tháng 3 lúa làm đòng đòi hỏi hàm lượng đạm cao. Vào lúc này mùa mưa giông bắt đầu. Sấm sét đã tạo nên trong khí quyển một lượng lớn NO 3 - . Theo nước mưa, lượng muối này rơi xuống và bón cho lúa. Nhờ thêm phân lúc cần và nước mưa mát đầu mùa, đòng lúa nhanh chóng phát triển và vươn cao như phất cờ hội Giải thích câu: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ. Nghe ba tiếng sấm phất cờ mà lên” CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

MỖI NGÀY HÃY GÓP THÊM MỘT HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG ĐIỆP CỦA TÔI: Võ Thị Phương Thanh

authorStream Live Help