Bài 34 Sự phát sinh loài người

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 34: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI

BÀI 34: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI:

BÀI 34: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI I. QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI 1. Bằng chứng nguồn gốc động vật của loài người 2. Các dạng người vượn hóa thạch và qua 1trình hình thành loài người II. NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ SỰ TẾN HÓA VĂN HÓA. GV: Nguyễn Thị Thùy Oanh

1. Bằng chứng nguồn gốc động vật của loài người:

1. Bằng chứng nguồn gốc động vật của loài người ▼Hãy tìm những đặc điểm giống nhau giữa người và các loài linh trưởng? Gợi ý: hình thái, giải phẫu, sinh lí, phôi, ADN và protein. I. QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI ▼ Quá trình tiến hóa của loài người chia thành mấy giai đoạn?

PowerPoint Presentation:

Cá Kì nhông Rùa Gà Thỏ Người

PowerPoint Presentation:

Tinh tinh Người Cấu tạo giải phẫu:

PowerPoint Presentation:

Nhau và tinh trùng của tinh tinh Nhau và tinh trùng của người

PowerPoint Presentation:

Hiện tượng “lại tổ”

PowerPoint Presentation:

Các loài % giống ADN người Các loài Số a.a trên -hemoglobin khác biệt với người Tinh tinh 97.6 Tinh tinh 0/146 Gibbon 94.7 Gôrila 1/146 Rherus 91.1 Gibbon 3/146 Vervet 90.5 Rherus 8/146 Capuchin 84.2 Galago 58.0 Bảng: Mức độ giống nhau về ADN và protein…

PowerPoint Presentation:

Vượn Gibbon Tinh tinh Gôrila Rhesut

Hình thái các loài trong Bộ Khỉ:

Hình thái các loài trong Bộ Khỉ Khỉ Vervet Khỉ Capuchin Galago

PowerPoint Presentation:

Kết luận: - Người và các loài linh trưởng có chung tổ tiên. - Tinh tinh có họ hàng gần nhất với người.

PowerPoint Presentation:

2. Các dạng vượn người hóa thạch và quá trình hình thành loài người ▼ Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là loài nào? Nêu đặc điểm của loài này. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là Homo habilis : não 575Cm 3 , biết sử dụng công cụ bằng đá.

PowerPoint Presentation:

Từ H. habilis tiến hóa thành nhiều loài khác trong đó có loài H. erestus (người đứng thẳng) H. habilis H. rudoflensis H. erectus H. egaster H. erestus : Là loài tồn tại lâu nhất và mới bị tuyệt chủng cách đây 200000 năm. H. georgicus

PowerPoint Presentation:

H. rudoflensis H. georgicus H. egaster H. erectus Sọ H. erectus

PowerPoint Presentation:

Từ H. habilis tiến hóa thành nhiều loài khác trong đó có loài H. erestus (người đứng thẳng) H. sapiens H. heidelbergensis H. neanderthalensis H. erectus H. erestus đã hình thành nên loài người hiện đại H. sapiens cùng 1 số loài khác.

PowerPoint Presentation:

H. Heidelbergensis và xương sọ H. neanderthalensis và xương sọ

Người hiện đại (homo sapiens):

Người hiện đại ( homo sapiens )

PowerPoint Presentation:

Dáng đi của người qua các giai đoạn tiến hóa II. NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ SỰ TẾN HÓA VĂN HÓA

BỘ NÃO QUA CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN HÓA:

BỘ NÃO QUA CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN HÓA

Công cụ ở các giai đoạn tiến hóa :

Công cụ ở các giai đoạn tiến hóa

▼Phân biệt tiến hóa sinh học với tiến hóa văn hóa. Hiện nay loài người có còn tiến hóa sinh học nữa không. Giải thích?:

▼ Phân biệt tiến hóa sinh học với tiến hóa văn hóa. Hiện nay loài người có còn tiến hóa sinh học nữa không. Giải thích? ▼ Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người đã có được khả năng tiến hóa văn hóa?

PowerPoint Presentation:

Chuẩn bị: Học bài Kiểm tra 1 tiết. Nội dung: Từ bài 16 đến hết bài 34

authorStream Live Help