Bài 44 Sinh sản vô tính ở động

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật:

B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật I. Các hình thức sinh sản vô tính 1. Phân đôi 2. Nảy chồI 3. Phân mảnh 4. Trinh sinh II. Khái niệm sinh sản hữu tính 1. Khái niệm 2. Đặc điểm III. Ứng dụng 1. Nuôi mô sống 2. Nhân bản vô tính

Các hình thức sinh sản vô tính 1. Phân đôi Quan sát và mô tả hiện tượng sau::

Các hình thức sinh sản vô tính 1. Phân đôi Quan sát và mô tả hiện tượng sau: Quá trình nhân đôi của amoeba proteus (amip) Cơ thể mẹ  Phân chia (nhân, TBchất) 2tế bào con 2 ơ thể mớI. Đại diện: ĐVNS, giun dẹp

2. Nảy chồi: Quan sát và mô tả quá trình sau: Nảy chồi ở Thuỷ tức :

2. Nảy chồi: Quan sát và mô tả quá trình sau: Nảy chồi ở Thuỷ tức Cơ thể mẹ các chồi nhỏ cơ thể mới Nguyên phân Tách khỏI CT mẹ

3. Phân mảnh:

3. Phân mảnh Ở bọt biển, giun dẹp có hình thức sinh sản phân mảnh , các mảnh nhỏ tách ra từ cơ thể mẹ sẽ nguyên phân phát triển thành cơ thể mớI BỌT BIỂN

5. Trinh sinh:

5. Trinh sinh n n n 2n 2n TB sinh trứng (2n) GP Thụ tinh Cho biết khái niệm trinh sinh . Vai trò của trinh sinh , các đại diện?

II. Khái niệm sinh sản vô tính:

II. Khái niệm sinh sản vô tính Qua các hiện tượng trên hảy cho biết: - thế nào là sinh sản vô tính? - Đặc điểm của sinh sản vô tính (ưu điểm và hạn chế)? III. ỨNG DỤNG Nuôi mô sống Quan sát một số hình ảnh sau: Hảy cho biết quy trình và tác dụng của nuôi mô sống?

PowerPoint Presentation:

Nuôi, cắt da Tách da Ghep da Ông A Ông B Đồng ghép Tự ghép Dị Ghép

Quy trình nuôi mô sống:

Quy trình nuôi mô sống Mô sống (tách từ Ctcho mô ) Cơ thể nhận mô Nuôi mô trong ĐK thích hợp Ghép mô Ý nghĩa : Giúp cho cơ thể bị khiếm khuyết mô do tai nạn, bệnh tật bổ sung mô bị mất Một số phương phap Ghép mô: +Tự ghép + Đồng ghép +Dị ghép

2. Nhân bản vô tính: Mô tả quá trình tạo cừu Dolly:

2. Nhân bản vô tính: Mô tả quá trình tạo cừu Dolly Trứng Huỷ nhân Ghép nhân Tế bào soma Hợp tử (2n) Cấy vào bò nhận phôi Sinh sản CỪU DOLLY

Tham khảo::

Tham khảo: Trinh sinh ở động vật bậc cao: Cá búa Thằn lằn nemidoporus Tế bào soma (2n) Giao tử (n) Trứng GP TB (2n) CT mới Nhân đôi NST

Một số hình thức ghép mô::

Một số hình thức ghép mô: GHÉP XƯƠNG TRUYỀN MÁU

Quan sát và trả lời câu hỏi sau::

Quan sát và trả lời câu hỏi sau: ĐỈA Sinh sản vô tính ở đỉa Phân biệt sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và tái sinh bộ phận cơ thể

PowerPoint Presentation:

Tổ ong Phân đôi ở trùng đế giày

PowerPoint Presentation:

Cừu DOLLY - 1997

authorStream Live Help