Bài 40 Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kính chào quý thầy cô và các em học sinh!

PowerPoint Presentation:

Bài 40 Thực hành: Xem phim về Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

I. Mục đích – yêu cầu. Học sinh trình bày được các giai đoạn chủ yếu của quá trình sinh trưởng và phát triển của một số loài động vật. Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

I. Mục đích – yêu cầu. II. Chuẩn bị. Phim về quá trình sinh trưởng và phát triển của một số loài động vật (gà, người, châu chấu, bướm tằm, ếch). Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

I. Mục đích – yêu cầu. II. Chuẩn bị. III. Cách tiến hành. Lưu ý: + Quá trình phân chia tế bào và hình thành các cơ quan ở giai đoạn phôi thai. + Quá trình sinh trưởng và phát triển sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Sự phát triển phôi gà. Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 1. Sự sinh trưởng và phát triển ở gà.

PowerPoint Presentation:

Ng ày 4 Ng ày 10 Ng ày 11 Ng ày 12 Ng ày 13 Ng ày 14 Ng ày 19 Ng ày 21 Ng ày 21

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Bảng 1. Sự sinh trưởng và phát triển của gà. Nội dung quan sát Kết quả quan sát Nhận x é t và kết luận Đặc điểm của trứng Đã thụ tinh Chưa thụ tinh So sánh đĩa phôi và gà con So sánh gà con và gà trưởng thành Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Sự phát triển thai nhi người. Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 2. Sự sinh trưởng và phát triển của người.

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Thảo luận: Sự phát triển của người thuộc loại nào? Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên nên giáo dục vào giai đoạn nào? Tạ i sao? Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Sự sinh trưởng và phát triển ở châu chấu. 3. Sự sinh trưởng và phát triển của châu chấu.

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Giai đoạn Hình thái Kết luận Ấu trùng Con trưởng thành Bảng 2. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của châu chấu.

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Sự sinh trưởng và phát triển của bướm tằm. 4. Sự sinh trưởng và phát triển của bướm tằm.

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ ST-PT của Bướm

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Giai đoạn Hình thái Lối sống Kết luận Tằm (sâu non) Nhộng Ngài (bướm trưởng thành) Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Bảng 3. Đặc điểm các giai đoạn phát triển của bướm tằm.

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Vòng đời của ếch. 4. Sự sinh trưởng và phát triển của ếch.

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Giai đoạn Hình thái Lối sống Kết luận Nòng nọc Ếch Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Bảng 4. Các giai đoạn phát triển của ếch.

PowerPoint Presentation:

Bảng 5. Phân biệt các kiểu biến thái. Các kiểu sinh trưởng và phát triển Ví dụ Khái niệm Không qua biến thái. Qua biến thái. Biến thái hoàn toàn. Biến thài không hoàn toàn.

Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

I. Mục đích – yêu cầu. II. Chuẩn bị. III. Cách tiến hành. IV. Thu hoạch. - Phân biệt các kiểu phát triển? Lấy ví dụ minh họa. - Tóm tắt các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của một số động vật (gà, ếch, bướm tằm, châu chấu). Cho biết quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật đó thuộc loại nào? Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

PowerPoint Presentation:

Nội dung quan sát Kết quả quan sát Kết luận Đặc điểm của trứng Đã thụ tinh Chưa thụ tinh So sánh đĩa phôi và gà con So sánh gà con và gà trưởng thành . - Có đĩa phôi. - Không có đĩa phôi. Đĩa phôi có kích thước bé hơn gà con. Gà con có một số cơ quan mà đĩa phôi không có. Gà con có hình thái, sinh lý giống gà trưởng thành nhưng kích thước bé hơn Gà sinh trưởng, phát triển không qua biến thái . B ảng 1: sự sinh trưởng và phát triển của gà

PowerPoint Presentation:

Giai đoạn Hình thái Kết luận Ấu trùng Con trưởng thành Tương tự con trưởng thành nhưng phát triển chưa hoàn thiện, chưa có cánh. . Phát triển hoàn thiện, có cánh. Châu chấu phát triển qua biến thái không hoàn toàn. Bảng 2: sinh trưởng và phát triển của châu chấu

PowerPoint Presentation:

Giai đoạn Hình thái L ối sống Kết luận Tằm (sâu non) Nhộng Ngài (bướm trưởng thành) Dạng hình sâu, có đốt, không có cánh, có chi, có hàm. Ăn lá . Bao trong kén, không có chi, hàm . Ở trạng thái tiềm sinh không cử động, không ăn. Có cánh vẩy, có 6 chi có khớp, có vòi hút. Không ăn, nhiệm vụ là giao cấu, đẻ trứng và chết. Bướm tằm sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn . Bảng 3: sự sinh trưởng và phát triển của bướm tằm

PowerPoint Presentation:

Giai đoạn Hình thái Lối sống Kết luận Nòng nọc . . Ếch trưởng thành Có đuôi, có mang ngoài Sống ở nước Mất đuôi, mang ngoài, phổi phát triển, mọc chi. Sống trên cạn và dưới nước Ếch sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn. Bảng 4: sự sinh trưởng và phát triển của ếch

PowerPoint Presentation:

Bảng 5. Phân biệt các kiểu biến thái . Các kiểu sinh trưởng và phát triển Ví dụ Khái niệm Không qua biến thái . Qua biến thái Biến thái hoàn toàn . . Biến thái không hoàn toàn . . Gà, người Là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành . Bướm tằm, ếch Là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lý rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trong gian, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành Châu chấu Là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành

V. Củng cố:

V. Củng cố Phân biệt ST – PT muỗi. Kiểu phát triển ở muỗi. Dựa vào vòng đời của muỗi ta nên diệt muỗi ở GĐ nào để đạt hiệu quả nhất? Muỗi trưởng thành trứng Ấu trùng Vòng đời của muỗi Ấu trùng ST – PT QUA BIẾN THÁI HOÀN TOÀN

VI. Dặn dò:

VI. Dặn dò Ôn tập chương sinh trưởng - phát triển để kiểm tra 1 tiết

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn quý thầy cô và các em đã chú ý theo dõi

authorStream Live Help