Bài 35 Hoocmôn thực vật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

:

BÀI 35 HOOCMÔN THỰC VẬT LÀ GÌ VẬY TA? CÓ BAO NHIÊU LOẠI NHỈ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 35 HOOCMÔN THỰC VẬT Hoocmôn kích thích tăng trưởng Hoocmôn ức chế tăng trưởng Hoocmôn thực vật

BÀI 35 HOOCMÔN THỰC VẬT:

BÀI 35 HOOCMÔN THỰC VẬT KHÁI NIỆM I HOOCMÔN KÍCH THÍCH II HOOCMÔN ỨC CHẾ III TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT IV Tóm tắt nội dung cơ bản của bài:

I. KHÁI NIỆM::

I. KHÁI NIỆM:  Hoocmôn thực vật là gì?Các đặc điểm chung của chúng? Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do bản thân cơ thể tiết ra có tác dụng điều hoà hoạt động giữa các phần khác nhau trong cây Đặc điểm chung của Hoocmôn thực vật: + Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác. + Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. + Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

II/ Hoocmôn kích thích::

II/ Hoocmôn kích thích: Hoocmôn kích thích Bộ phận cung cấp Bộ phận chứa Tác dụng Auxin Gibêrelin ? Hoàn thành bảng sau:

II/ Hoocmôn kích thích::

Hoocmôn kích thích Bộ phận cung cấp Bộ phận chứa Tác dụng Auxin Đỉnh của thân, cành Chồi,hạt đang nảy mầm,lá đang sinh trưởng… Kích thích ra sễ và thụ tinh kết hạt Gibêrelin (GA) chủ yếu ở lá, rễ Trong hạt và quả đang hình thành Kích thích sự nảy mầm,của hạt,củ,tạo quả ko hạt II/ Hoocmôn kích thích:

Hình ảnh minh hoạ về auxin và Gibêrelin:

Hình ảnh minh hoạ về auxin v à Gibêrelin Auxin Auxin Auxin Gibêrelin Gibêrelin Ảnh hưởng của GA đến thân cây ngô lùn

PowerPoint Presentation:

Xitôkinin là nhóm các chất tự nhiên và nhân tạo. Tác dụng: Gây ra sự phân chia tế bào,làm chậm quá trình già của tế bào. II/ Hoocmôn kích thích: Ảnh hưởng của kinêtin đến sự hình thành chồi ở mô callus

III/ HOOCMÔN ỨC CHẾ::

III/ HOOCMÔN ỨC CHẾ: Axit abxixic (ABB) là chất ức chế sinh trưởng tự nhiên. ABB có vai trò điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động của hạt. Êtilen được sản ra hầu hết trong các bộ phận của thực vật. Êtilen có vai trò thúc quả chóng chín,rụng lá. Hoocmôn ức chế

Hình ảnh minh hoạ hoocmôn ức chế::

H ình ảnh minh hoạ hoocmôn ức chế : Quan sát hình trên và cho biết người ta đặt quả chín cùng với quả xanh để làm gì?

IV/ TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT::

IV/ TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT: Bạn hãy cho biết về tương quan thực vật? Mối tương quan giữa hoocmôn điều tiết sinh trưởng và hoocmôn điều tiết phát triển là: - Tương quan giữa hoocmôn kích thích và hoocmôn ức chế sinh trưởng. - Tương quan giữa các hoocmôn kích thích với nhau.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Chất sinh trưởng nào sau đây có vai trò hướng động, ứng động của cây,kích thích nảy mầm của hạt,của chồi? A. AIA B. GA C. Êtilen D. AAB

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

2.Tương quan hoocmôn GA/AAB trong hạt khô như thế nào? CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM B. GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại A. ABB rất thấp, GA đạt trị số cực đại C. GA và AAB rất thấp D. GA và AAB đạt trị số cực đại

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

3. Chất kìm hãm sinh trưởng của cây hình thành chủ yếu ở: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM A. Cơ quan non,chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng. B. Cơ quan non, gây chết từng bộ phận hay toàn cây. C. Cơ quan già,cơ quan sinh sản,cơ quan dự trữ làm già hay gây chết từng bộ phận hay toàn cây. D. Cơ quan già,chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng.

PowerPoint Presentation:

4. Hoocmôn thực vật nào sau đây liên quan đến sự chín và ngủ của hạt, đóng khí khổng? CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM A. AIA B. GA C. Êtilen D. AAB

PowerPoint Presentation:

Designer by: Hai Dang , Hoang Duy , Hong Phuc Bài thuyết trình của chúng tôi đến đây là hết.Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý theo dõi.

authorStream Live Help