Bài 33 Thực hành xem phim về tập tính của động vật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Sinh học lớp 11 Bài 33 : THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT Trường THPT Trưng Vương

I- MỤC TIÊU :

I- MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này , học sinh phải phân tích được các dạng tập tính của động vật : + T ập tính kiếm ăn + Tập tính sinh sản + Tập tính di cư + Tập tính bảo vệ lãnh thổ + Tập tính bầy đàn

II- NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH:

II- NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 1.Một số câu hỏi gợi ý trước khi xem phim - Động vật rình mồi , vồ mồi , rượt đuổi mồi , giết chết con mồi … như thế nào ? - Động vật ve vãn , giành con cái , giao hoan , làm tổ , ấp trứng , chăm sóc con non … như thế nào ? - Động vật bảo vệ lãnh thổ ( cách đe doạ , tấn công , cách đánh dấu lãnh thổ ,…) như thế nào ? - Tập tính xã hội trong một bầy đàn được thể hiện ra sao ? - Các tập tính đã xem là tập tính bẩm sinh hay tập tính học được ? 2. Xem ảnh và xem phim

TËp tÝnh ®éng vËt lµ g×?:

TËp tÝnh ®éng vËt lµ g×?

PowerPoint Presentation:

- TËp tÝnh ®éng vËt lµ chuçi nh÷ng ph¶n øng tr¶ lêi l¹i c¸c kÝch thÝch cña m«i tr­êng (bªn trong - bªn ngoµi). * §Þnh nghÜa - ý nghÜa: gióp §V thÝch nghi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn.

Ví dụ 1::

Ví dụ 1: Di c­ Em hãy xem và phân loại các tập tính động vật sau:

Ví dụ 2::

Ví dụ 2: Sự gặp gỡ của chuồn chuồn đ ực và chuồn chuồn cái trong mùa sinh sản

Ví dụ 3 :

Ví dụ 3 KhØ sö dông èng hót ®Ó uèng n­íc dõa

Ví dụ 4::

Ví dụ 4: §µn ngçng bay theo tµu l­în

Ví dụ 5::

Ví dụ 5: S¬n d­¬ng ®¸nh dÊu l·nh thæ

Ví dụ 6:

Ví dụ 6 Nh÷ng chó chã biÕt ch¬i thÓ thao

PowerPoint Presentation:

TẬP TÍNH BẨM SINH TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC

* CÁC LOẠI TẬP TÍNH:

* CÁC LOẠI TẬP TÍNH TẬP TÍNH BẨM SINH Là loại tập tính sinh ra đã có , được di truyền từ bố mẹ và đặc trưng cho loài. TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

PowerPoint Presentation:

Loµi A : c¾p r¸c b»ng má Loµi B : gµi sîi r¸c trªn l«ng ë phÝa l­ng. Con lai : khi tha r¸c võa c¾p trªn l­ng võa tha b»ng má. TËp tÝnh tha r¸c vÒ lµm tæ cña loµi vÑt.

PowerPoint Presentation:

Lµ tËp tÝnh sinh ra còng ®· cã nh­ng sÏ ®­îc tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn trong ®êi sèng c¸ thÓ. * TËp tÝnh hçn hîp

PowerPoint Presentation:

* c¬ së thÇn kinh cña tËp tÝnh KÝch thÝch bªn ngoµi KÝch thÝch bªn trong C¬ quan thô c¶m HÖ thÇn kinh C¬ quan thùc hiÖn TK c¶m gi¸c TK vËn ®éng

PowerPoint Presentation:

Chim hút mật

Rùa đẻ trứng:

Rùa đẻ trứng

PowerPoint Presentation:

Tắc kè bắt mồi

Tập tính kiếm ăn :

T ập tính kiếm ăn

Tập tính bầy đàn:

Tập tính bầy đàn

Tập tính in vết:

Tập tính in vết

PowerPoint Presentation:

T¹i sao c¸c ho¹t ®éng trong ®êi sèng cña ®éng vËt bËc thÊp chñ yÕu thuéc lo¹i tËp tÝnh bÈm sinh? ở động vật bậc thấp: + Hệ thần kinh có cấu trúc đơn giản , số lượng tế bào ít khả năng học tập rất thấp, việc học tập và rút kinh nghiệm rất khó khăn. + Tuổi thọ ngắn không có nhiều thời gian cho việc học tập. Do vậy: Tập tính bẩm sinh là tập tính chủ đạo trong đời sống của các động vật bậc thấp.

Tại sao ở những động vật có hệ thần kinh phát triển và con người có rất nhiều tập tính học được ? :

Tại sao ở những động vật có hệ thần kinh phát triển và con người có rất nhiều tập tính học được ?

PowerPoint Presentation:

Ở người và động vật bậc cao: + Hệ thần kinh phát triển, (đặc biệt là não bộ, vỏ não ở người ) rất thuận lợi cho việc học tập và rút kinh nghiệm + Tuổi thọ dài cho phép động vật thành lập nhiều phản xạ có điều kiện, hoàn thiện các tập tính phức tạp, thích ứng với các điều kiện sống luôn biến đổi Do vậy: Tập tính học được ngày càng được bổ sung, hoàn thiện và chiếm ưu thế hơn so với phần tập tính bẩm sinh

PowerPoint Presentation:

Cã ph¶i tËp tÝnh bÈm sinh nµo còng bÊt biÕn vµ kh«ng bao giê thay ®æi kh«ng ? ?

PowerPoint Presentation:

TẬP TÍNH XÂY TỔ CỦA ONG, KIẾN MỐI

PowerPoint Presentation:

Hiện tượng: Đàn ngỗng con chạy theo mẹ Đàn ngỗng chạy theo người mà chúng trông thấy đầu tiên khi mới nở Cóc rình mồi

PowerPoint Presentation:

TẬP TÍNH CHĂM SÓC CON NON

PowerPoint Presentation:

TẬP TÍNH GIĂNG TƠ CỦA NHỆN

PowerPoint Presentation:

SĂN MỒI THEO BẦY ĐÀN

PowerPoint Presentation:

Động vật ve vãn, giành con cái, giao hoan, làm tổ, ấp trứng, chăm sóc con non… như thế nào?.

PowerPoint Presentation:

Ốc táo vàng (ốc thần) Ốc thần mái thường đẻ 100 đến 200 trứng, hoạt động về đêm và ăn thức ăn ở tầng đáy

PowerPoint Presentation:

Loài cá có tập tính ấp trứng trong miệng Tập tính làm tổ thu hút con cái

PowerPoint Presentation:

Kết đôi ở chuồn chuồn Cứ đến mùa động đực, bên sườn cá ngựa đực hình thành những nếp nhăn và dần phát triển thành chiếc túi nuôi con. Cá ngựa cái sẽ phóng trứng vào chiếc túi ấy, mỗi đợt khoảng 100 trứng. Trứng sẽ hóa thành bào thai. Trên thành túi nuôi con của cá ngựa đực xuất hiện rất nhiều mạch máu nổi, nối liền với mạch máu các bào thai nhằm cung cấp dưỡng chất cho chúng. Đến lúc trứng nở thành cá ngựa con thì cá ngựa đực “vượt cạn”.

PowerPoint Presentation:

Tập tính ấp trứng của trăn Tập tính chăm sóc con non

PowerPoint Presentation:

Công đực khoe bộ lông đuôi để “quyến rũ” công cái Chim thiên đường . Con trống có bộ lông sặc sỡ nhấn mạnh tập tính truyền giống của chúng

PowerPoint Presentation:

Động vật bảo vệ lãnh thổ ( cách đe dọa , tấn công , đánh dấu lãnh thổ …) như thế nào ?

PowerPoint Presentation:

TẬP TÍNH BẢO VỆ LÃNH THỔ, BẦY ĐÀN

TẬP TÍNH DI CƯ THEO MÙA VÀ DI CƯ SINH SẢN:

TẬP TÍNH DI CƯ THEO MÙA VÀ DI CƯ SINH SẢN

PowerPoint Presentation:

Một số dạng tập tính

III- THU HOẠCH:

III - THU HOẠCH Dựa trên kết quả thảo luận, mỗi học sinh viết một bản tóm tắt về những biểu hiện của từng dạng tập tính động vật

Gà con được sinh ra như thế nào?:

Gà con được sinh ra như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Tạm biệt các em !

authorStream Live Help