Bài 26 Sinh sản của vi sinh vật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM! MÔN SINH HỌC

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

1-Khoảng thời gian từ khi tế bào vi sinh vật sinh ra cho đến khi nó phân chia gọi là gì? 2-Thời gian thế hệ của vi khuẩn E.coli là 20 phút, sau bao nhiêu phút thì 1 tế bào E.coli cho ra 8 tế bào? 3-Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là...? 4-Môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng và lấy bớt sản phẩm trao đổi chất gọi là gì? 5-Trong pha cân bằng, số tế bào sinh ra như thế nào so với số tế bào chết? 6-Trong nuôi cấy không liên tục, pha nào vi sinh vật sinh sản mạnh nhất? 7-Nguyên nhân gây ra pha suy vong trong nuôi cấy không liên tục? 8-Để thu được nhiều sản phẩm, cần ứng dụng phương pháp nuôi cấy nào? 1-Thời gian thế hệ 2-60 3-Sự tăng số lượng tế bào trong quần thể 4-Môi trường nuôi cấy không liên tục 5-Ngang nhau 6-Pha lũy thừa 7-Cạn chất dinh dưỡng và tích lũy nhiều sản phẩm trao đổi chất 8-Nuôi cấy liên tục

Sự sinh sản của sinh vật trên trái đất vô cùng đa dạng và phong phú?:

Sự sinh sản của sinh vật trên trái đất vô cùng đa dạng và phong phú?

Vậy vsv có sinh sản không? Chúng làm thế nào để duy trì nòi giống?:

Vậy vsv có sinh sản không? Chúng làm thế nào để duy trì nòi giống?

PowerPoint Presentation:

Bài 26: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT (Tiết 27)

PowerPoint Presentation:

Vi sinh vật được chia thành những nhóm nào? Vi sinh vật Vi sinh vật nhân sơ Vi sinh vật nhân chuẩn Vi sih vật cổ Vi khuẩn Động vật nguyên sinh Nấm Tảo

PowerPoint Presentation:

I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ

PowerPoint Presentation:

Phaân ñoâi ôû vi khuaån lam Naûy choài ôû vi khuaån löu huyønh Taïo baøo töû VSV nhân sơ sinh sản bằng hình thức nào? Mô tả quá trình phân đôi ở vi khuẩn?

PowerPoint Presentation:

Vách ngăn Chất nhân Hình: Hạt mêzôxôm của vi khuẩn dưới kính hiển vi điện tử

PowerPoint Presentation:

Mêzôxôm có vai trò gì? Làm điểm tựa cho ADN bám vào để nhân đôi

PowerPoint Presentation:

TB tăng kích thước Hình thành vách ngăn Kết quả Qúa trình phân đôi ở vi khuẩn

PowerPoint Presentation:

 I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ Hình thức sinh sản Đặc điểm Đại diện Phân đôi - Tăng sinh khối tế bào - Màng sinh chất gấp nếp tạo hạt mêzôxôm. - ADN bám vào hạt này để nhân đôi - Thành tế bào hình thành vách ngăn chia tế bào mẹ → 2 tế bào con. - Vi sinh vật cổ - Vi khuẩn

PowerPoint Presentation:

So sánh phân đôi ở vi khuẩn và nguyên phân ở sinh vật bậc cao ? * Giống: Từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con giống nhau và giống hệt tế bào mẹ. * Khác: Phân đôi ở vi khuẩn không có sự hình thành thoi vô sắc và không trải qua các kỳ như quá trình nguyên phân.

PowerPoint Presentation:

Bào tử đốt ở xạ khuẩn Bào tử ở vi khuẩn

PowerPoint Presentation:

Hình thức sinh sản Đặc điểm Đại diện Phân đôi Bào tử  I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ - Ngoại bào tử: bào tử được hình thành từ bên ngoài tế bào sinh dưỡng - Bào tử đốt: bào tử được hình thành bởi sự phân đốt của sợi sinh dưỡng - Vi sinh vật dinh dưỡng mêtan - Xạ khuẩn

PowerPoint Presentation:

Quan sát diễn biến sau đây ở vi khuẩn quang dưỡng: ? - Vi khuẩn quang dưỡng sinh sản bằng cách gì? - Đặc điểm của quá trình nảy chồi ở vi khuẩn?

PowerPoint Presentation:

Nảy chồi ở vi khuẩn

PowerPoint Presentation:

Hình thức sinh sản Đặc điểm Đại diện Phân đôi - Tăng sinh khối tế bào - Màng sinh chất gấp nếp tạo hạt mêzôxôm. - ADN bám vào hạt này để nhân đôi - Thành tế bào hình thành vách ngăn chia tế bào mẹ → 2 tế bào con . - Vi khuẩn - Vi sinh vật cổ  Bào tử -Ngoại bào tử: bào tử được hình thành từ bên ngoài tế bào sinh dưỡng -Bào tử đốt: bào tử được hình thành bởi sự phân đốt của sợi dinh dưỡng - Sinh vật dinh dưỡng mêtan - Xạ khuẩn Nảy chồi - Tế bào mẹ tạo thành 1 chồi ở cực, chồi lớn dần rồi tách ra tạo thành vi khuẩn mới Vi khuẩn quang dưỡng màu tía

PowerPoint Presentation:

Nội bào tử ở vi khuẩn có phải là hình thức sinh sản không? Tại sao? Nội bào tử ở vi khuẩn  Nội bào tử vi khuẩn không phải là hình thức sinh sản mà chỉ là dạng nghỉ của vi khuẩn khi gặp điều kiện bất lợi (vi khuẩn lam, vi khuẩn than)

PowerPoint Presentation:

Nêu sự khác nhau giữa bào tử sinh sản (ngoại bào tử) và bào tử không sinh sản (nội bào tử)? Loại bào tử Điểm so sánh Nội bào tử Ngoại bào tử Nơi hình thành Lớp vỏ dày Chất canxidipicolinat ? Bên trong tế bào sinh dưỡng Bên ngoài tế bào sinh dưỡng Có Không Có Không

PowerPoint Presentation:

Hình thức sinh sản chủ yếu ở vi khuẩn là: A. Tạo bào tử B. Nảy chồi C. Phân đôi Đ

PowerPoint Presentation:

- Tóm tắt các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ bằng sơ đồ? - Ở vi sinh vật nhân thực có các hình thức sinh sản nào? Sinh sản phân đôi Sinh sản bằng bào tử Sinh sản nảy chồi Có ở vi sinh vật nhân thực Có ở vi sinh vật nhân sơ

PowerPoint Presentation:

 II. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN THỰC 1. Sinh sản bằng bào tử: a. Sinh sản vô tính bằng bào tử: Bào tử trần ở nấm mốc tương Bào tử kín ở nấm mốc trắng

PowerPoint Presentation:

Bào tử trần Bào tử trần Cuống bào tử trần

PowerPoint Presentation:

Bào tử kín Bào tử kín Túi bào tử kín Cuống bào tử kín

PowerPoint Presentation:

 II. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN THỰC 1. Sinh sản bằng bào tử: a. Sinh sản vô tính bằng bào tử: Bào tử được hình thành trên đỉnh các sợi nấm (bào tử kín, bào tử trần). Ví dụ: nấm mốc tương, mốc trắng, …

PowerPoint Presentation:

 b. Sinh sản hữu tính bằng bào tử: bào tử tiếp hợp ở nấm Rhizopus Bào tử túi ở nấm Mucor

PowerPoint Presentation:

Tiếp hợp ở trùng đế giày 

PowerPoint Presentation:

 II. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN THỰC 1. Sinh sản bằng bào tử: a. Sinh sản vô tính bằng bào tử: b. Sinh sản hữu tính bằng bào tử: 2. Sinh sản bằng cách nảy chồi và phân đôi. a. Nảy chồi:

PowerPoint Presentation:

 Nấm men rượu b. Nảy chồi

PowerPoint Presentation:

II. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN THỰC 1. Sinh sản bằng bào tử: a. Sinh sản vô tính bằng bào tử: b. Sinh sản hữu tính bằng bào tử:  2. Sinh sản bằng cách nảy chồi và phân đôi. a. Nảy chồi: Từ tế bào mẹ mọc ra các chồi nhỏ rồi tách khỏi tế bào mẹ thành cơ thể độc lập

PowerPoint Presentation:

Nấm men rượu rum  b. Phân đôi:

PowerPoint Presentation:

Ở trùng đế giày, tảo lục …

ở người thường bị những bệnh gì do vi sinh vật gây ra? :

ở người thường bị những bệnh gì do vi sinh vật gây ra? Bệnh ghẻ lở Bệnh đau mắt đỏ Beänh tieâu chaûy

PowerPoint Presentation:

Beänh caûm cuùm Vieâm gan Nhieãm HIV Nhieãm truøng

Hãy giữ an toàn vệ sinh khi ăn uống?:

Hãy giữ an toàn vệ sinh khi ăn uống?

PowerPoint Presentation:

Tóm tắt các hình thức sinh sản ở vi sinh vật bằng sơ đồ?

PowerPoint Presentation:

Sinh sản của vi sinh vật Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ Sinh sản của vi sinh vật nhân thực Phân đôi Bào tử Nảy chồi Bào tử Nảy chồi Phân đôi Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính Ngoại bào tử Bào tử đốt

PowerPoint Presentation:

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT Câu 1: Sinh sản có sự hình thành vách ngăn là đặc điểm của hình thức sinh sản: A. Nảy chồi B. Phân đôi C. Bào tử D. Bào tử trần

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Vi sinh vật được con người quan tâm khai thác và sử dụng do: A. Sinh trưởng nhanh B. Kích thước nhỏ C. Có nhiều hình thức sinh sản D. Tốc độ sinh sản và tổng hợp vật chất cao Đ

PowerPoint Presentation:

Ứng dụng của việc nghiên cứu sinh sản ở vi sinh vật? + Muối chua rau, quả + Chế biến nước mắm, nước tương. + Sản xuất bia, rượu. + Chế biến và sản xuất thức ăn gia súc. + Sản xuất axit amin, axit lactic, vitamin…

PowerPoint Presentation:

* Đặc điểm chung của sinh sản ở vi sinh vật? H ình thức sinh sản rất phong phú và đơn giản. Tốc độ sinh sản rất nhanh. Vi sinh vật có thể dễ dàng phát tán khắp nơi nhờ gió, nhờ nước và các sinh vật khác. Do đặc điểm này mà con người đã sản xuất sinh khối vi sinh vật để thu các sản phẩm với nhiều mục đích khác nhau.

PowerPoint Presentation:

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH!

PowerPoint Presentation:

hẹn gặp lại các em

authorStream Live Help