Bài 16 Hô hấp tế bào

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG TH CS TỔ SINH – HO Á Tiết 16: H Ô HẤP TẾ BÀO GV: TR ẦN van HỒ

I.KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO:

I.KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO - Hô hấp tế bào là quá trình chuyển năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng của ATP - Phương trình tổng quát của quá trình phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucôzơ :

I.KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO:

I.KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp tế bào THẢO LUẬN : Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà ph ả i đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể ?

II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO:

II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân Sơ đồ tóm tắt chu trình Crep

II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO:

II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Các giai đ oạn chính Vị trí xảy ra Diễn biến Sản phẩm Đường phân Chu trình Crep Chuỗi truyền electron hô hấp Nghiên cứu nội dung mục II ,hãy hoàn thành bảng sau :

ĐÁP ÁN ::

ĐÁP ÁN : Các giai đoạn chính Vị trí xảy ra Diễn biến Sản phẩm Đường phân Chu trình Crep Chuỗi truyền electron hô hấp Bào tương Glucôzơ → axit pyruvic ATP và NADH Ti thể Axêtyl-Co.A (2C) → CO2 + ATP + NADH + FADH2 CO2, ATP NADH, FADH2 Màng trong của ti thể - Electron được truyền từ NADH, FADH2 tới ôxi thông qua 1 chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử kế tiếp nhau. - Ôxi bị khử tạo nước H20 và ATP

II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO:

II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân Sơ đồ tóm tắt chu trình Crep

ĐÁP ÁN ::

ĐÁP ÁN : Các giai đoạn chính Vị trí xảy ra Diễn biến Sản phẩm Đường phân Bào tương Glucôzơ → axit pyruvic ATP và NADH Chu trình Crep Ti thể Axêtyl-Co.A (2C) → CO2 + ATP + NADH + FADH2 CO2, ATP NADH, FADH2 Chuỗi truyền electron hô hấp Màng trong của ti thể - Electron được truyền từ NADH, FADH2 tới ôxi thông qua 1 chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử kế tiếp nhau. - Ôxi bị khử tạo nước - H20 và ATP

II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO:

II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân Sơ đồ tóm tắt chu trình Crep

PowerPoint Presentation:

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI Xin chân thành cám ơn quý thầy cô và các em !

authorStream Live Help