Bài 11 :Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

Bài 18 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất:

Bài 18 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

PowerPoint Presentation:

CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN QUA MÀNG Vận chuyển chủ động Nhập bào Xuất bào Vận chuyển thụ động

PowerPoint Presentation:

H 2 O Dung dịch CuSO 4 20% Màng thấm 0h 3h30’ 3cm 4 ngµy 20,5cm 10 ngµy 10cm 12 ngµy 0cm Khuếch tán ( thẩm tách ) và thẩm thấu I.VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG

PowerPoint Presentation:

khuếch tán: là hiện tượng các chất hoà tan trong nước được vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp (theo gradient nồng độ) Thẩm thấu: là hiện tượng nước thấm qua màng từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp Khuếch tán và thẩm thấu

PowerPoint Presentation:

Khi rửa rau sống nếu cho nhiều muối vào nước thì hiện tượng gì xảy ra đối với những cây rau? Giải thích Rau muống chẻ nếu không ngâm vào nước thì sợi rau thẳng, nhưng nếu ngâm vào nước sạch thì sợi rau muống sẽ cong lên? Giải thích H 2 0 TB MT H 2 0 TB MT ưu trương nhược trương

Môi trường ưu trương, nhược trương và đẳng trương:

Môi trường ưu trương, nhược trương và đẳng trương MT ưu trương: nồng độ chất hoà tan cao hơn nồng độ dịch bào MT nhược trương: nồng độ chất hoà tan thấp hơn nồng độ dịch bào MT đẳng trương: Nồng độ chất hoà tan bằng nồng độ dịch bào

PowerPoint Presentation:

Trao đổi kh í ở ph ổi

PowerPoint Presentation:

Các con đường vận chuyển thụ động qua màng Kênh protein - Qua lớp photpholipit kép - Qua kênh protêin trên màng tế bào

Sự vận chuyển thụ động qua màng sinh chất:

Sự vận chuyển thụ động qua màng sinh chất Tuân theo quy luật khuếch tán: dựa vào chênh lệch về nồng độ các chất giữa trong và ngoài màng. Không tiêu tốn năng lượng Có 2 con đường khuếch tán: qua lớp Phôtpholipit kép và qua kênh protein Tốc độ khuếch tán tỉ lệ thuận với diện tích khuếch tán.

PowerPoint Presentation:

II. Vận chuyển chủ động  Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược gradient nồng độ)  Tiêu tốn năng lượng  Cần có các protein màng (pr vận chuyển, bơm ion)

Xuất bào và nhập bào:

Xuất bào và nhập bào

PowerPoint Presentation:

Nhập bào Thực bào Ẩm bào Các hình thức nhập bào

1. Nhập bào:

1. Nhập bào Là sự hình thành các bóng nội bào do sự lõm vào và tách ra một phần màng có chứa chất rắn hoặc dịch lỏng + dạng thực bào: bóng chứa các phân tử rắn, vi khuẩn hoặc mảnh vỡ tế bào. + dạng ẩm bào: bóng chứa dịch lỏng

PowerPoint Presentation:

2. Xuất bào Tạo thành các bóng xuất bào chứa: chất rắn hoặc chất thừa cần bài xuất ra tế bào. Các bóng liên kết với màng sinh chất  màng biến đổi  các chất chứa được giải phóng

PowerPoint Presentation:

? Khi cho TB hồng cầu người và TB thực vật vào 3 dung dịch ưu trương, nhược trương và đẳng trương Dd đẳng trương Dd ưu trương Dd nhược trương Ngoài tế bào Trong tế bào

PowerPoint Presentation:

Hồng cầu Tế bào thực vật ưu trương đẳng trương nhược trương trong TB ngoai TB

PowerPoint Presentation:

So sánh v/c thụ động và v/c chủ động

authorStream Live Help