Bai 53 Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CHƠN THÀNH TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH Chào mừng quí Thầy Cô đến dự giờ thăm lớp GV: Lê Thị Mai

* MỘT SỐ QUY ƯỚC ::

* MỘT SỐ QUY ƯỚC : ? - Câu hỏi hoạt động - Nội dung trong khung màu hồng : nội dung ghi bài.

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG IV : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

PowerPoint Presentation:

SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BÀI 58

PowerPoint Presentation:

Tài nguyên thiên nhiên là gì ? - Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng cho cuộc sống. ?

PowerPoint Presentation:

SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I. CÁC DẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHỦ YẾU : BÀI 58

PowerPoint Presentation:

Chọn một hoặc một số nội dung cột bên phải (a, b, c… ) ứng với mỗi loại tài nguyên cột bên trái (1, 2, 3) và ghi vào cột Kết quả: Dạng tài nguyên Ghi kết quả Các tài nguyên 1. Tài nguyên tái sinh 2. Tài nguyên không tái sinh 3. Tài nguyên năng lượng vónh cöûu a) Khí đốt thiên nhiên b) Tài nguyên nước c) Tài nguyên đất d) Năng lượng gió e) Dầu lửa g) Tài nguyên sinh vật h) Bức xạ mặt trời i ) Than đá k) Năng lượng thuỷ triều l) Năng lượng suối nước nóng a, e, i b, c, g d, h, k, l BẢNG 58.1 C ÁC DẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

PowerPoint Presentation:

* Kết luận : Có 3 dạng tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên tái sinh (Rừng, đất, nước)

PowerPoint Presentation:

SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I. CÁC DẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHỦ YẾU : BÀI 58 - Tài nguyên tái sinh : là những loại tài nguyên nếu được sử dụng hợp lí có thể phục hồi và phát triển phong phú. VD : tài nguyên đất, nước, sinh vật

PowerPoint Presentation:

* Kết luận : Có 3 dạng tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên tái sinh (Rừng, đất, nước) Tài nguyên không tái sinh (Than đá, dầu mỏ…)

PowerPoint Presentation:

SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I. CÁC DẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHỦ YẾU : BAØI 58 - Taøi nguyeân taùi sinh : laø nhöõng loaïi taøi nguyeân neáu ñöôïc söû duïng hôïp lí coù theå phuïc hoài vaø phaùt trieàn phong phuù. - Taøi nguyeân khoâng taùi sinh : laø nhöõng loaïi taøi nguyeân sau thôøi gian söû duïng seõ bò caïn kieät. VD : taøi nguyeân ñaát, nöôùc, sinh vaät VD : daàu moû, khí ñoát, than ñaù…

PowerPoint Presentation:

Kết luận : Có 3 dạng tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên tái sinh (Rừng, đất, nước) Tài nguyên không tái sinh (Than đá, dầu mỏ…) Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu (Năng lượng mặt trời, năng lượng gió …)

PowerPoint Presentation:

SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I. CÁC DẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHỦ YẾU : BÀI 58 - Tài nguyên tái sinh : là những loại tài nguyên nếu được sử dụng hợp lí có thể phục hồi và phát triền phong phú. - Tài nguyên không tái sinh : là những loại tài nguyên sau thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt. - Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu : thay thế năng lượng đang bị cạn kiệt và hạn chế ô nhiễm môi trường. VD : tài nguyên đất, nước, sinh vật VD : dầu mỏ, khí đốt, quặng… VD : năng lượng gió, năng lượng Mặt trời…

?:

- Vì tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, nếu không biết cách sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt nhanh chóng. ? Vì sao cần sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ?

PowerPoint Presentation:

SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I. CÁC DẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHỦ YẾU : BÀI 58 II. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN :

?:

- là hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau. ? Thế nào là sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ?

PowerPoint Presentation:

Loại TN Đặc điểm Tài nguyên Đất Tài nguyên Nước Tài nguyên Rừng

PowerPoint Presentation:

Loại TN Đặc điểm Tài nguyên Đất Tài nguyên Nước Tài nguyên Rừng 1) Dạng tài nguyên 2) Vai trò - Tái sinh

PowerPoint Presentation:

Làm đường giao thông Sản xuất lương thực thực phẩm Đất làm khu công nghiệp Ñaát laøm khu daân cö TÀI NGUYÊN ĐẤT

PowerPoint Presentation:

Loại TN Đặc điểm Tài nguyên Đất Tài nguyên Nước Tài nguyên Rừng 1) Dạng tài nguyên 2) Vai trò - Tái sinh là nơi SX lương thực , thực phẩm. là nơi ở của con người và các sinh vật khác.

PowerPoint Presentation:

Loại TN Đặc điểm Tài nguyên Đất Tài nguyên Nước Tài nguyên Rừng 1) Dạng tài nguyên 2) Vai trò 3) Cách sử dụng hợp lí - Tái sinh là nơi SX lương thực , thực phẩm. là nơi ở của con người và các sinh vật khác. - Chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn… - Nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

PowerPoint Presentation:

Tình trạng của đất Có thực vật bao phủ Không có thực vật bao phủ Đất bị khô hạn Đất bị xói mòn Độ màu mỡ của đất tăng lên x x x BẢNG 58.2 VAI TRÒ BẢO VỆ ÑAÁ T CỦA THỰC VẬT a) Có thực vật bao phủ b) Không có thực vật bao phủ

?:

Giải thích vì sao trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm ruộng bậc thang lại có thể góp phần chống xói mòn đất ? ?

PowerPoint Presentation:

Loại TN Đặc điểm Tài nguyên Đất Tài nguyên Nước Tài nguyên Rừng 1) Dạng tài nguyên 2) Vai trò 3) Cách sử dụng hợp lí - Tái sinh là nơi SX lương thực , thực phẩm. là nơi ở của con người và các sinh vật khác. - Chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn… - Nâng cao độ phì nhiêu cho đất. - Trồng cây gây rừng

PowerPoint Presentation:

TÀI NGUYÊN NƯỚC

PowerPoint Presentation:

Loại TN Đặc điểm Tài nguyên Đất Tài nguyên Nước Tài nguyên Rừng 1) Dạng tài nguyên 2) Vai trò 3) Cách sử dụng hợp lí - Tái sinh là nơi SX lương thực , thực phẩm. là nơi ở của con người và các sinh vật khác. - Chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn… - Nâng cao độ phì nhiêu cho đất. - Trồng cây gây rừng - Tái sinh - Nước là nhu cầu không thể thiếu của mọi sinh vật trên Trái đất.

Nếu bị thiếu nước sẽ có tác hại gì đối với đời sống và sản xuất ?:

Nếu bị thiếu nước sẽ có tác hại gì đối với đời sống và sản xuất ? - Thiếu nước là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật do mất vệ sinh, ảnh hưởng tới trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất công nghiệp… ?

PowerPoint Presentation:

Chu trình nước tr eâ n Trái Đất

PowerPoint Presentation:

Nguồn nước Nguyên nhân gây ô nhiễm Cách khắc phục Các sông , cống nước thải ở thành phố Các sông , suối , ao , hồ … ở nông thôn Nước biển và đại dương BẢNG 58.3 NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Do xả rác Do lấn sông Do rc, nước thải, các loại hoá chất … Do rác thải , n ước thải, tràn dầu …

Nêu hậu quả của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm ?:

Nêu hậu quả của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm ? - Sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm là nguyên nhân của nhiều bệnh tật ở người và động vật. ?

PowerPoint Presentation:

Nguồn nước Nguyên nhân gây ô nhiễm Cách khắc phục Các sông, cống nước thải ở thành phố Các sông , suối , ao , hồ … ở nông thôn Nước biển và đại dương BẢNG 58.3 NGUYEÂN NHAÂN GAÂY OÂ NHIEÃM NGUOÀN NÖÔÙC VAØ CAÙCH KHAÉC PHUÏC Do xả rác Do lấn sông Do rác , nöôùc thaûi, caùc loaïi hoaù chaát … Không đổ rác xuống dòng sông Khơi thông dòng chảy Xử lý rc thải, nước thải, sử dụng các hoá chất đúng cách. Do rác thải, nước thải, tràn dầu … Xử lý rác thải , nöôùc thaûi, …

Thế nào là sử dụng hợp lí tài nguyên nước ?:

Thế nào là sử dụng hợp lí tài nguyên nước ? - Sử dụng hợp lí tài nguyên nước là không làm ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước. ?

PowerPoint Presentation:

Loại TN Đặc điểm Tài nguyên Đất Tài nguyên Nước Tài nguyên Rừng 1) Dạng tài nguyên 2) Vai trò 3) Cách sử dụng hợp lí - Tái sinh là nơi SX lương thực , thực phẩm. là nơi ở của con người và các sinh vật khác. - Chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn… - Nâng cao độ phì nhiêu cho đất. - Trồng cây gây rừng - Tái sinh - Nước là nhu cầu không thể thiếu của mọi sinh vật trên Trái đất. - Khơi thông dòng chảy - Xây dựng các công trình xử lí nước thải. - Không xả rác xuống ao, hồ, sông suối, … - Trồng rừng

PowerPoint Presentation:

TÀI NGUYÊN RỪNG

PowerPoint Presentation:

Loại TN Đặc điểm Tài nguyên Đất Tài nguyên Nước Tài nguyên Rừng 1) Dạng tài nguyên 2) Vai trò 3) Cách sử dụng hợp lí - Tái sinh là nơi SX lương thực , thực phẩm. là nơi ở của con người và các sinh vật khác. - Chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn… - Nâng cao độ phì nhiêu cho đất. - Trồng cây gây rừng - Tái sinh - Nước là nhu cầu không thể thiếu của mọi sinh vật trên Trái đất. - Khơi thông dòng chảy - Xây dựng các công trình xử lí nước thải. - Không xả rác xuống ao, hồ, sông suối, … - Trồng rừng - Tái sinh - Cung cấp nhiều lâm sản quý - Là nơi ở của nhiều sinh vật - Góp phần điều hoà khí hậu

PowerPoint Presentation:

Việc chặt phá và đốt rừng bừa bãi sẽ dẫn đến hậu quả gì ? Chặt phá rừng Đốt rừng Đồi núi trọc ?

PowerPoint Presentation:

Loại TN Đặc điểm Tài nguyên Đất Tài nguyên Nước Tài nguyên Rừng 1) Dạng tài nguyên 2) Vai trò 3) Cách sử dụng hợp lí - Tái sinh là nơi SX lương thực , thực phẩm. là nơi ở của con người và các sinh vật khác. - Chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn… - Nâng cao độ phì nhiêu cho đất. - Trồng cây gây rừng - Tái sinh - Nước là nhu cầu không thể thiếu của mọi sinh vật trên Trái đất. - Khơi thông dòng chảy - Xây dựng các công trình xử lí nước thải. - Không xả rác xuống ao, hồ, sông suối, … - Trồng rừng - Tái sinh - Cung cấp nhiều lâm sản quý - Là nơi ở của nhiều sinh vật - Góp phần điều hoà khí hậu - Kết hợp khai thác có mức độ với bảo vệ và trồng rừng - Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia.

PowerPoint Presentation:

Cúc phương Ba Vì Bạch Mã Tam Đảo - Cát Tiên… Hãy kể tên một số Rừng được bảo vệ tốt ở nước ta ? ?

PowerPoint Presentation:

- Khu rừng nhiệt đới điển hình, có diện tích khoaûng 22,000 ha.  Đây là một rừng nguyên sinh trong vùng đá vôi với rất nhiều hang động. MỘT SỐ HÌNH ẢNH RỪNG QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

Có cây sống đến hàng ngàn tuổi. Đường kính  đến vài thước và cao đến 50 m … Có cây to vài chục người ôm không xuể.

Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác ?:

Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác ? ?

PowerPoint Presentation:

Loại TN Đặc điểm Tài nguyên Đất Tài nguyên Nước Tài nguyên Rừng 1) Dạng tài nguyên 2) Vai trò 3) Cách sử dụng hợp lí - Tái sinh là nơi SX lương thực , thực phẩm. là nơi ở của con người và các sinh vật khác. - Chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn… - Nâng cao độ phì nhiêu cho đất. - Trồng cây gây rừng - Tái sinh - Nước là nhu cầu không thể thiếu của mọi sinh vật trên Trái đất. - Khơi thông dòng chảy - Xây dựng các công trình xử lí nước thải. - Không xả rác xuống ao, hồ, sông suối, … - Trồng rừng - Tái sinh - Cung cấp nhiều lâm sản quý - Là nơi ở của nhiều sinh vật - Góp phần điều hoà khí hậu - Kết hợp khai thác có mức độ với bảo vệ và trồng rừng - Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia.

PowerPoint Presentation:

Câu 1 : Đánh dấu x vào ô chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Tài nguyên rừng có vai trò quan trọng như thế nào đối với tài nguyên khác ? 1. Rừng có vai trò quan trọng trong hình thành và bảo vệ đất. 2.Xác sinh vật rừng (sau khi được phân giải ) sẽ cung cấp một lượng khoáng cho đất. 3.Cây rừng cản nước mưa làm cho nước ngấm vào đất và lớp thảm mục 4. Rừng có vai trò quan trọng trong việc hạn chế xói mòn đất đồng thời chống bồi lấp lòng sông, lòng hồ và các công trình thuỷ lợi… 5. Rừng là nơi sinh sống của nhiều động vật cung cấp nguồn thực phẩm quan trọng cho con người. A) 1,2,3,5 B)2,3,4,5 D)1,3,4,5 C)1,2,3,4 Câu hỏi

PowerPoint Presentation:

Câu 2 : Em hãy cho biết biện pháp sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên (như rừng, nước , đất) ở Việt Nam hiện nay ? Đáp án : - Phủ xanh đất trống, đồi trọc - Ruộng bậc thang - Khử mặn…

PowerPoint Presentation:

Câu 3 : Địa danh này từng là nơi chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giam giữ các chiến sĩ cách mạng, nay đã trở thành một vườn quốc gia nổi tiếng ngoài biển khơi. Ô chữ này gồm có 6 chữ cái TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ C Ô N Đ O Ả

PowerPoint Presentation:

DAËN DOØ Hoïc baøi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi. Chuaån bò baøi 59 : “Khoâi phuïc moâi tröôøng vaø gìn giöõ thieân nhieân hoang daõ” * Tìm hieåu caùc bieän phaùp chuû yeáu ñaå baûo veä thieân nhieân hoang daõ. * Hoaøn thaønh baûng 59 vaøo vôû baøi taäp. * Baûn thaân em caàn laøm gì ñeå goùp phaàn baûo veä thieân nhieân.

PowerPoint Presentation:

CAÛM ÔN QUÍ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM HOÏC SINH ÑAÕ THAM DÖÏ TIEÁT HOÏC NAØY

authorStream Live Help