Bài 11 Phát sinh giao tử và thụ tinh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Xin chào mừng quí thầy cô về dự giờ thăm lớp chúng ta hôm nay GV: Võ thị Luyến

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ : Trình bày diễn biến cơ bản của NST trong quá trình giảm phân?

PowerPoint Presentation:

I/. S ự phát si nh giao tử Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Nguy ên phân Gi ảm phân 1 Gi ảm phân 2 2n Sự tạo noãn 2n 2n 2n Noãn nguyên bào Noãn bào bậc 1 Noãn bào bậc 2 Thể cực thứ 1 n n n n Thể cực thứ 2 Trứng Sự tạo tinh Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc 1 Tinh bào bậc 2 n n n n Tinh trùng I/. S ự phát sinh giao tử n n n n 1/ Hãy trình bày quá trình phát sinh giao tử ở Động vật? 2/ Kết quả của quá trình phát sinh giao tử? Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

PowerPoint Presentation:

I/. S ự phát sinh giao tử Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Nguy ên phân Gi ảm phân 1 Gi ảm phân 2 2n Sự tạo noãn 2n 2n 2n Noãn nguyên bào Noãn bào bậc 1 Noãn bào bậc 2 Thể cực thứ 1 n n n n Thể cực thứ 2 Trứng Sự tạo tinh Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc 1 Tinh bào bậc 2 n n n n Tinh trùng n n n n

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Nguy ên phân Gi ảm phân 1 Gi ảm phân 2 2n Sự tạo noãn 2n 2n 2n Noãn nguyên bào Noãn bào bậc 1 Noãn bào bậc 2 Thể cực thứ 1 n n n n Thể cực thứ 2 Trứng Sự tạo tinh Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc 1 Tinh bào bậc 2 n n n n Tinh trùng I/. S ự phát sinh giao tử n n n n Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

PowerPoint Presentation:

I/. Sự phát sinh giao tử: + Quá trình phát sinh giao tử: SGK trang 35 (Trong quá trình........ gọi là trứng) Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

PowerPoint Presentation:

I/. Sự phát sinh giao tử: + Quá trình phát sinh giao tử: ( SGK trang 35 Trong quá trình........ gọi là trứng) Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Nguy ên phân Gi ảm phân 1 Gi ảm phân 2 2n Sự tạo noãn 2n 2n 2n Noãn nguyên bào Noãn bào bậc 1 Noãn bào bậc 1 Thể cực thứ 1 n n n n Thể cực thứ 2 Trứng Sự tạo tinh Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc 1 Tinh bào bậc 2 n n n n Tinh trùng n n n n Kết quả của quá trình phát sinh giao tử? Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

PowerPoint Presentation:

I/. Sự phát sinh giao tử: Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH a) Quá trình phát sinh giao tử :SGK trang 35 ( Trong quá trình.....gọi là trứng) b) Kết quả : + Từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể cực và một tế bào trứng + Từ 1 tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh trùng

PowerPoint Presentation:

+ Những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản của 2 quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ? Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Nguy ên phân Gi ảm phân 1 Gi ảm phân 2 2n Sự tạo noãn 2n 2n 2n Noãn nguyên bào Noãn bào bậc 1 Noãn bào bậc 1 Thể cực thứ 1 n n n n Thể cực thứ 2 Trứng Sự tạo tinh Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc 1 Tinh bào bậc 2 n n n n Tinh trùng n n n n I/. Sự phát sinh giao tử: Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Nguy ên phân Gi ảm phân 1 Gi ảm phân 2 2n Sự tạo noãn 2n 2n 2n Noãn nguyên bào Noãn bào bậc 1 Noãn bào bậc 2 Thể cực thứ 1 n n n n Thể cực thứ 2 Trứng Sự tạo tinh Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc 1 Tinh bào bậc 2 n n n n Tinh trùng I/. S ự phát sinh giao tử n n n n Giống nhau : - Các tế bào mầm đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần - Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để tạo ra giao tử

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Nguy ên phân Gi ảm phân 1 Gi ảm phân 2 2n Sự tạo noãn 2n 2n 2n Noãn nguyên bào Noãn bào bậc 1 Noãn bào bậc 2 Thể cực thứ 1 n n n n Thể cực thứ 2 Trứng Sự tạo tinh Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc 1 Tinh bào bậc 2 n n n n Tinh trùng I/. S ự phát sinh giao tử n n n n Điểm khác nhau của quá trình phát sinh giao tử đực và cái?

PowerPoint Presentation:

+ Những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản của 2 quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái Giống nhau : - Các tế bào mầm đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần - Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để tạo ra giao tử Khác nhau : Phát sinh giao tử cái Phát sinh giao tử đực Noãn bào bậc 1 qua giảm phân 1cho thể cực thứ1 và noãn bào bậc 2 Noãn bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho thể cực thứ 2 và 1 tế bào trứng Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể cực và 1 tế bào trứng Tinh bào bậc 1qua giảm phân 1 cho 2 tinh bào bậc 2 Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho 2 tr ùng - Mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh tr ùng I/. Sự phát sinh giao tử Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Nguy ên phân Gi ảm phân 1 Gi ảm phân 2 2n Sự tạo noãn 2n 2n 2n Noãn nguyên bào Noãn bào bậc 1 Noãn bào bậc 2 Thể cực thứ 1 n n n n Thể cực thứ 2 Trứng Sự tạo tinh Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc 1 Tinh bào bậc 2 n n n n Tinh trùng I/. S ự phát sinh giao tử n n n n Tinh trùng Trứng Thụ tinh Hợp tử 2n n

PowerPoint Presentation:

I/. Sự phát sinh giao tử: Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH II /. Thụ tinh : Tinh trùng n n Trứng Thụ tinh Hợp tử 2n Sơ đồ quá trình thụ tinh ở động vật 1/ Khái niệm thụ tinh? 2/ Bản chất của quá trình thụ tinh? a) Quá trình phát sinh giao tử :SGK trang 35 ( Trong quá trình.....gọi là trứng) b) Kết quả : + Từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể cực và một tế bào trứng + Từ 1 tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh trùng

PowerPoint Presentation:

I/. Sự phát sinh giao tử: Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH II / Thụ tinh : Tinh trùng n n Trứng Thụ tinh Hợp tử 2n Sơ đồ quá trình thụ tinh ở động vật a) Thụ tinh là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một giao tử cái tạo thành hợp tử

PowerPoint Presentation:

Tinh trùng n n Trứng Thụ tinh Hợp tử 2n Sơ đồ quá trình thụ tinh ở động vật Thực chất của quá trình thụ tinh?

PowerPoint Presentation:

Tinh trùng n n Trứng Thụ tinh Hợp tử 2n Sơ đồ quá trình thụ tinh ở động vật I/. Sự phát sinh giao tử: Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH II / Thụ tinh : thụ tinh: là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa 1 giao tử đực với 1 giao tử cái tạo thành hợp tử b) Thực chất của quá trình thụ tinh: là sự kết hợp giữa 2 bộ nhân đơn bội(n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội( 2nNST)

PowerPoint Presentation:

I/. S ự phát sinh giao tử II/. Th ụ tinh : Tinh trùng Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Nguy ên phân Gi ảm phân 1 Gi ảm phân 2 2n Sự tạo noãn 2n 2n 2n Noãn nguyên bào Noãn bào bậc 1 Noãn bào bậc 2 Thể cực thứ 1 n n n n Thể cực thứ 2 Trứng Sự tạo tinh Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc 1 Tinh bào bậc 2 n n n n Tinh trùng n n n n Tinh trùng Trứng Thụ tinh Hợp tử 2n n n Tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa giao tử đực và cái lại tạo được các hợp tử chứa các tổ hợpNST khác nhau về nguồn gốc?

PowerPoint Presentation:

I/. S ự phát sinh giao tử II/. Th ụ tinh : Tinh trùng Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Nguy ên phân Gi ảm phân 1 Gi ảm phân 2 2n Sự tạo noãn 2n 2n 2n Noãn nguyên bào Noãn bào bậc 1 Noãn bào bậc 2 Thể cực thứ 1 n n n n Thể cực thứ 2 Trứng Sự tạo tinh Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc 1 Tinh bào bậc 2 n n n n Tinh trùng n n n n Tinh trùng Trứng Thụ tinh Hợp tử 2n n n

PowerPoint Presentation:

I/. Sự phát sinh giao tử: Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH II /. Thụ tinh : III/ . Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh :

PowerPoint Presentation:

III/ Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh I/. S ự phát sinh giao tử Tinh trùng Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Nguy ên phân Gi ảm phân 1 Gi ảm phân 2 2n Sự tạo noãn 2n 2n 2n Noãn nguyên bào Noãn bào bậc 1 Noãn bào bậc 2 Thể cực thứ 1 n n n n Thể cực thứ 2 Trứng Sự tạo tinh Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc 1 Tinh bào bậc 2 n n n n Tinh trùng n n n n Tinh trùng Trứng Thụ tinh Hợp tử 2n n n Giảm phân và thụ tinh có ý nghĩa gì đối với các loài sinh sản hữu tính?

PowerPoint Presentation:

I/. Sự phát sinh giao tử: Tiết 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH II / Thụ tinh : III/ Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh + Duy trì bộ NST đặc trưng của loài sinh vật +Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hoá a) Quá trình phát sinh giao tử :SGK trang 35 ( Trong quá trình.....gọi là trứng) b) Kết quả : + Từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể cực và một tế bào trứng + Từ 1 tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh trùng Thụ tinh : là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa 1 giao tử đực với 1 giao tử cái tạo thành hợp tử b) Thực chất của quá trình thụ tinh : là sự kết hợp giữa 2 bộ nhân đơn bội(n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội( 2nNST)

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra đánh giá : Quá trình phát sinh giatử(A) Các đặc điểm trong quá trình phát sinh giao tử(B) Kết quả(C ) 1..... 1Phát sinh giao tử cái 2. Phát sinh giao tử đực a)Noãn bào bậc 1 giảm phân1cho thể cực thứ nhất và noãn bào bậc 2 b)Tinh bào bậc 1 qua giảm phân 1 cho 2 tinh bào bậc 2 c)Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho 2 tinh trùng d) Noãn bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho1 thể cực và 1 tế bào trứng e)Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh trùng g)Từ mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 1 tế bào trứng 2................... *Hãy sắp xếp thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C trong bảng sau: a,d,g b,c,e

PowerPoint Presentation:

3 .Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh : S ự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái b) Sự kết hợp nhân của 2 giao tử đơn bội c) Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái d) Sự tạo thành hợp tử * Chọn câu trả lời đúng nhất o Kiểm tra đánh giá :

PowerPoint Presentation:

HỌC Ở NHÀ : Học bài trả lời các câu hỏi SGK của bài 1 2. Đọc em có biết trang 37 SGK 3. Soạn bài theo các câu hỏi của bài 12

authorStream Live Help