bai 47 Co quan phan tich thi giac

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

Cấu tạo Phân hệ giao cảm Phân hệ đối giao cảm Trung ương 1) Tr ình bày trung khu thần kinh của phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm? Các nhân xám ở sừng bên tủy sống ( đốt ngực I đến đốt thắt lưng III) Các nhân xám ở trụ não và đoạn cùng tủy sống

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI 2) Tr ình b ày ch ức n ă ng c ủa h ệ th ần kinh sinh d ưỡng ?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 51 BÀI 49: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THị GIÁC

PowerPoint Presentation:

BÀI 49: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THị GIÁC I. C ơ quan ph â n t ích

PowerPoint Presentation:

C ơ quan th ụ c ảm D â y th ần kinh (Dẫn truyền hướng tâm) B ộ ph ận ph â n t ích ở trung ươ ng I. C ơ quan ph â n t ích BÀI 49: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THị GIÁC G ồm :  Gi úp c ơ th ể nh ận bi ết đ ược t ác động c ủa m ô i tr ường

PowerPoint Presentation:

BÀI 49: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THị GIÁC II. C ơ quan ph â n t ích th ị gi ác C ác t ế b ào th ụ c ảm th ị gi ác D â y th ần kinh s ố II (D ẫn truy ền h ướng t â m) V ùng th ị gi ác ở th ùy ch ẩm I. C ơ quan ph â n t ích

PowerPoint Presentation:

BÀI 49: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THị GIÁC II. C ơ quan ph â n t ích th ị gi ác 1. C ấu t ạo c ủa c ầu m ắt

PowerPoint Presentation:

Hình: C ầu m ắt ph ải trong h ốc m ắt C ầu m ắt C ơ v ận động m ắt D â y th ần kinh th ị gi ác

PowerPoint Presentation:

D ịch th ủy tinh M àng c ứng M àng m ạch M àng l ưới Đ i ểm m ù D â y th ần kinh th ị gi ác M àng gi ác Th ủy d ịch L ỗ đồng t ử L òng đ en Th ể th ủy tinh S ơ đồ c ấu t ạo c ầu m ắt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PowerPoint Presentation:

Cầu mắt nằm trong hốc mắt của xương sọ, phía ngoài được bảo vệ bởi các mi mắt, lông mày và lông mi nhờ tuyến lệ luôn luôn tiết nước mắt làm mắt không bị khô. Cầu mắt vận động được là nhờ.................................Cầu mắt gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng là......................có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt. Phía trước của màng cứng là màng giác trong suốt để ánh sáng đi qua vào trong cầu mắt; tiếp đến là lớp.......................có nhiều mạch máu và các tế bào sắc tố đen tạo thành một phòng tối trong cầu mắt (như phòng tối của máy ảnh); lớp trong cùng là......................., trong đó chứa............................, bao gồm 2 loại: tế bào nón và tế bào que cơ vận động mắt màng cứng màng mạch màng lưới tế bào sắc tố (1) (2) (3) (4) (5)

PowerPoint Presentation:

II. C ơ quan ph â n t ích th ị gi ác 1. C ấu t ạo c ủa c ầu m ắt C ầu m ắt M àng b ọc M ô i tr ường trong su ốt M àng c ứng , ph ía tr ước l à m àng gi ác Màng m ạch M àng l ưới (chứa tế bào thụ cảm thị giác) Th ủy d ịch Th ể th ủy tinh D ịch th ủy tinh 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

2. C ấu t ạo c ủa m àng l ưới II. C ơ quan ph â n t ích th ị gi ác 1. C ấu t ạo c ủa c ầu m ắt

PowerPoint Presentation:

1) Chức năng của tế bào nón và tế bào que? 2) Các tế bào nón tập trung chủ yếu ở đâu? 3) Tại điểm vàng các tế bào nón và tế bào que liên hệ với các tế bào thần kinh thị giác như thế nào? - Tế bào nón tiếp nhận các kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc - Tế bào que tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu Các tế bào nón tập chung chủ yếu ở điểm vàng. Tại điểm vàng: - Mỗi tế bào nón liên hệ với một tế bào thần kinh thị giác. - Nhiều tế bào que mới liên hệ được với một tế bào thần kinh thị giác.

PowerPoint Presentation:

Vì sao ảnh của vật hiện trên điểm vàng lại nhìn rõ nhất? - Các tế bào nón tập chung chủ yếu ở điểm vàng. + Mỗi tế bào nón liên hệ với một tế bào thần kinh thị giác. + Nhiều tế bào que mới liên hệ được với một tế bào thần kinh thị giác. - Tại điểm vàng:

PowerPoint Presentation:

2. C ấu t ạo c ủa m àng l ưới II. C ơ quan ph â n t ích th ị gi ác M àng l ưới g ồm : + T ế b ào n ón : Ti ếp nh ận k ích th ích ánh s áng m ạnh v à m àu s ắc + T ế b ào que: Ti ếp nh ận k ích th ích ánh s áng y ếu - Đ i ểm m ù : Kh ô ng c ó t ế b ào th ụ c ảm th ị gi ác - Điểm vàng: Nơi tập chung chủ yếu các tế bào nón.

PowerPoint Presentation:

3. S ự t ạo ảnh ở m àng l ưới II. C ơ quan ph â n t ích th ị gi ác 2. C ấu t ạo c ủa m àng l ưới 1. C ấu t ạo c ủa c ầu m ắt

PowerPoint Presentation:

F F F ảnh ngược, nhỏ, rõ ảnh ngược, lớn hơn nhưng mờ ảnh ngược, lớn, rõ màn ảnh (tượng trưng màng lưới) Thấu kính (Tượng trưng thể thuỷ tinh) Vật ở vị trí A Vật ở vị trí B 1 1 2

PowerPoint Presentation:

Từ thí nghiệm trên, em rút ra kết luận gì về vai trò của thể thuỷ tinh trong cầu mắt? Thể thuỷ tinh co dãn  ảnh của vật hiện trên điểm vàng  giúp ta nhìn rõ vật.

PowerPoint Presentation:

Tế bào sắc tố Tế bào que Tế bào nón Tế bào liên lạc ngang Tế bào hai cực Tế bào thần kinh thị giác

PowerPoint Presentation:

Em hãy trình bày cơ chế cảm nhận hình ảnh của vật?

PowerPoint Presentation:

3. S ự t ạo ảnh ở m àng l ưới II. C ơ quan ph â n t ích th ị gi ác Ta nhìn được là nhờ các tia s áng ph ản chi ếu t ừ v ật đến m ắt đ i qua th ể th ủy tinh t ới m àng l ưới s ẽ k ích th ích c ác t ế b ào th ụ c ảm ở đâ y v à truy ền v ề trung ươ ng, cho ta nh ận bi ết v ề h ình d ạng , độ l ớn v à m àu s ắc c ủa v ật

PowerPoint Presentation:

Củng cố

PowerPoint Presentation:

1) L ớp m àng trong su ốt ph ồng l ê n v à n ằm ph ía tr ước m ắt để cho ánh s áng đ i qua l à : a) M àng m ạch b) M àng c ứng c) M àng gi ác d) M àng l ưới

PowerPoint Presentation:

2) Đ i ểm v àng c ó đặc đ i ểm : a) L à n ơ i t ập trung ch ủ y ếu c ác t ế b ào hình n ón . b) L à n ơ i t ập trung c ác t ế b ào h ình que. c) M ỗi t ế b ào n ón li ê n h ệ v ới m ột t ế b ào th ần kinh th ị gi ác . d) C ả a v à c đúng

PowerPoint Presentation:

3) B ộ ph ận n ào sau đâ y c ó kh ả n ă ng đ i ều ti ết gi úp ta nh ìn r õ v ật ở xa hay g ần : a) L ỗ đồng t ử b) M àng l ưới c) Th ể th ủy tinh d) M àng m ạch

PowerPoint Presentation:

4) Chọn các bộ phận của cầu mắt tương ứng với chức năng: 1) Màng lưới 2) Màng mạch 3) Màng cứng 4) Màng giác a) Trong suốt, giúp ánh sáng đi vào cầu mắt. b) Bảo vệ phần trong của cầu mắt. c) Chứa nhiều mạch máu, nuôi dưỡng cầu mắt. d) Chứa tế bào que và nón, tiếp nhận kích thích ánh sáng.

PowerPoint Presentation:

Dặn dò: H ọc bài trong vở, trả lời câu hỏi 1, 2, 3, SGK. Xem trước bài 50: Vệ sinh mắt. Xem kĩ mục I “các tật của mắt” và mục II “các bệnh của mắt”. Sưu tầm tư liệu có liên quan đến các tật và bệnh của mắt

PowerPoint Presentation:

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

PowerPoint Presentation:

ĐÚNG RỒI! HOAN HÔ 1 Slide 16 2 Slide 17 3 4

PowerPoint Presentation:

SAI RỒI! TIẾC QUÁ 1 Slide 16 2 Slide 17 3 4

PowerPoint Presentation:

Lỗ đồng tử Lòng đen (mống mắt)

PowerPoint Presentation:

Màng cứng Màng mạch Màng lưới

PowerPoint Presentation:

Tế bào sắc tố Tế bào que Tế bào nón Tế bào liên lạc ngang Tế bào hai cực Tế bào thần kinh thị giác

authorStream Live Help