Bài 29 Vệ sinh tiêu hóa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Gi á o vi ê n th ự c hi ệ n: Phan thÞ h»ng CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ Héi th¶o côm PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO h­ng nguyªn TRƯỜNG THCS lam thµnh

PowerPoint Presentation:

Đánh dấu x vào ô chỉ câu đúng (Đ), sai(S) trong các câu sau Thứ 2 ngày 30 tháng 11 năm 2009 CÂU DẪN Đ S 1, Biến đổi lí học diễn ra chủ yếu ở miệng và dạ dày. 2, Ruột già hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng. 3, Thời gian thức ăn được tiêu hoá và lưu giữ trong dạ dày từ 3 đến 6 giờ. 4, Ruột non là nơi tiêu hóa chủ yếu về mặt hóa học. 5, Tuyến tuỵ tham gia điều hoà nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu được ổn định. 6, Nước bọt có khả năng diệt khuẩn. KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

Đánh dấu x vào ô chỉ câu đúng (Đ), sai(S) trong các câu sau Thứ 2 ngày 30 tháng 11 năm 2009 CÂU DẪN Đ S 1, Biến đổi lí học diễn ra chủ yếu ở miệng và dạ dày. X 2, Ruột già hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng. X 3, Thời gian thức ăn được tiêu hoá và lưu giữ trong dạ dày từ 3 đến 6 giờ. X 4, Ruột non là nơi tiêu hóa chủ yếu về mặt hóa học. X 5, Tuyến tuỵ tham gia điều hoà nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu được ổn định. X 6, Nước bọt có khả năng diệt khuẩn. X KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

Những tác nhân sau ảnh hưởng như thế nào đến hệ tiêu hóa?

h·y ph©n lo¹i c¸c t¸c nh©n trªn ®Ó hoµnthµnh b¶ng sau:

h·y ph©n lo¹i c¸c t¸c nh©n trªn ®Ó hoµnthµnh b¶ng sau hãy phân loại các tác nhân trên để hoànthành bảng sau

PowerPoint Presentation:

TÁC NHÂN CƠ QUAN HOẠT ĐỘNG HOẶC BỊ ẢNH HƯỞNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÁC SINH VẬT VI KHUẨN GIUN, SÁN CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG ĂN UỐNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH KHẨU PHẦN ĂN KHÔNG HỢP LÝ

PowerPoint Presentation:

TÁC NHÂN CƠ QUAN HOẠT ĐỘNG HOẶC BỊ ẢNH HƯỞNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÁC SINH VẬT VI KHUẨN GIUN, SÁN RĂNG TẠO NÊN MÔI TRƯỜNG AXIT LÀM HỎNG MEN RĂNG CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG ĂN UỐNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH KHẨU PHẦN ĂN KHÔNG HỢP LÝ

PowerPoint Presentation:

TÁC NHÂN CƠ QUAN HOẠT ĐỘNG HOẶC BỊ ẢNH HƯỞNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÁC SINH VẬT VI KHUẨN GIUN, SÁN RĂNG DẠ DÀY TẠO NÊN MÔI TRƯỜNG AXIT LÀM HỎNG MEN RĂNG BỊ VIÊM LOÉT CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG ĂN UỐNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH KHẨU PHẦN ĂN KHÔNG HỢP LÝ

PowerPoint Presentation:

TÁC NHÂN CƠ QUAN HOẠT ĐỘNG HOẶC BỊ ẢNH HƯỞNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÁC SINH VẬT VI KHUẨN GIUN, SÁN RĂNG DẠ DÀY RUỘT TẠO NÊN MÔI TRƯỜNG AXIT LÀM HỎNG MEN RĂNG BỊ VIÊM LOÉT BỊ VIÊM LOÉT CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG ĂN UỐNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH KHẨU PHẦN ĂN KHÔNG HỢP LÝ

PowerPoint Presentation:

TÁC NHÂN CƠ QUAN HOẠT ĐỘNG HOẶC BỊ ẢNH HƯỞNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÁC SINH VẬT VI KHUẨN GIUN, SÁN RĂNG DẠ DÀY RUỘT CÁC TUYẾN TIÊU HÓA TẠO NÊN MÔI TRƯỜNG AXIT LÀM HỎNG MEN RĂNG BỊ VIÊM LOÉT BỊ VIÊM LOÉT BỊ VIÊM CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG ĂN UỐNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH KHẨU PHẦN ĂN KHÔNG HỢP LÝ

PowerPoint Presentation:

TÁC NHÂN CƠ QUAN HOẠT ĐỘNG HOẶC BỊ ẢNH HƯỞNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÁC SINH VẬT VI KHUẨN GIUN, SÁN RĂNG DẠ DÀY RUỘT CÁC TUYẾN TIÊU HÓA RUỘT TẠO NÊN MÔI TRƯỜNG AXIT LÀM HỎNG MEN RĂNG BỊ VIÊM LOÉT BỊ VIÊM LOÉT BỊ VIÊM BỊ TẮC CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG ĂN UỐNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH KHẨU PHẦN ĂN KHÔNG HỢP LÝ

PowerPoint Presentation:

TÁC NHÂN CƠ QUAN HOẠT ĐỘNG HOẶC BỊ ẢNH HƯỞNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÁC SINH VẬT VI KHUẨN GIUN, SÁN RĂNG DẠ DÀY RUỘT CÁC TUYẾN TIÊU HÓA RUỘT CÁC TUYẾN T.HÓA TẠO NÊN MÔI TRƯỜNG AXIT LÀM HỎNG MEN RĂNG BỊ VIÊM LOÉT BỊ VIÊM LOÉT BỊ VIÊM BỊ TẮC GÂY TẮC NGHẼN CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG ĂN UỐNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH KHẨU PHẦN ĂN KHÔNG HỢP LÝ

BẢNG 30-1. CÁC TÁC NHÂN GÂY HẠI CHO HỆ TIÊU HOÁ.:

BẢNG 30-1. CÁC TÁC NHÂN GÂY HẠI CHO HỆ TIÊU HOÁ. Tác nhân Cơ quan hoặc hoạt động bị ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng Chế độ ăn uống Ăn uống không đúng cách Các cơ quan tiêu hoá Hoạt động tiêu hoá Hoạt động hấp thụ Khẩu phần ăn không hợp lí Các cơ quan tiêu hoá Ho¹t ®éng tiªu ho¸ Ho¹t ®éng hÊp thô Có thể bị viêm Kém hiệu quả Kém hiệu quả Dạ dày và ruột bị mệt mỏi, gan có thể bị xơ. Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả. Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả. GAN BÌNH THƯỜNG GAN BỊ XƠ

PowerPoint Presentation:

Tác nhân Cơ quan hoặc hoạt động bị ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng Các sinh vật Chế độ ăn uống Vi khuẩn Răng Dạ dày Ruột Các tuyến tiêu hoá Tạo nên môi trường axit làm hỏng men răng. Bị viêm loét Bị viêm loét Bị viêm Giun, sán Ruột Gây tắc ruột Các tuyến tiêu hoá Gây tắc ống dẫn mật Ăn uống không đúng cách C¸c c¬ quan tiªu ho¸ Hoạt động tiêu hoá Hoạt động hấp thụ Khẩu phần ăn không hợp lí Các cơ quan tiêu hoá Hoạt động tiêu hoá Hoạt động hấp thụ Có thể bị viêm Kém hiệu quả Kém hiệu quả Dạ dày và ruột bị mệt mỏi, gan có thể bị xơ. Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả. Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả.

PowerPoint Presentation:

Mỗi học sinh tự thu nhận và xử lí các thông tin ở mục II SGK Hãy nêu các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá?

PowerPoint Presentation:

Thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách?

PowerPoint Presentation:

?

PowerPoint Presentation:

Ăn uống như thế nào thì hợp vệ sinh?

ThÕ nµo lµ ¨n uèng hîp vÖ sinh?:

ThÕ nµo lµ ¨n uèng hîp vÖ sinh?

PowerPoint Presentation:

ThÕ nµo lµ khÈu phÇn ¨n hîp lý?

PowerPoint Presentation:

Thế nào là ăn uống đúng cách?

Bài1. Chọn nội dung cột A với cột B cho phù hợp:

Bài1. Chọn nội dung cột A với cột B cho phù hợp KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Cột A. Tác nhân Cột B. Mức độ ảnh hưởng các cơ quan Trả lời 1 Vi khuẩn . 2 Giun , sán . 3 Ăn uống không đúng cách. 4 Khẩu phần ăn không hợp lý. A Ống dẫn mật bị tắc . B Các cơ quan tiêu hoá bị viêm. C Gan bị xơ. D Ruột bị tắc . E Hoạt động tiêu hoá bị rối loạn. 1….. 2….. 3…. 4….. B A,D B C,E

PowerPoint Presentation:

Bài 2. Chọn đáp án đúng. 2. Ăn đúng giờ , đúng bữa có tác dụng là A, hoạt động hấp thụ bị rối loạn. B, sự tiết dịch tiêu hoá được thuận lợi hơn. C, số lượng và chất lượng dịch tiêu hoá kém. D, hiệu quả của sự tiêu hoá không cao. B , sù tiÕt dÞch tiªu ho¸ ®­îc thuËn lîi h¬n.

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VỀ NHÀ 1.Kiến thức - Học bài và nắm vững : +Các tác nhân có hại cho đường tiêu hoá. + Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá . 2.Bài tập - Làm từ bài1, 2 ,3, sgk /99. 3.Chuẩn bị bài sau : - Đọc trước bài 31, ôn lại kiến thức về trao đổi chất ở động vật. - Tìm hiểu trước Hình 31-2 / 101 SGK.

CẢM ƠN VÀ KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺ- HẠNH PHÚC:

Chúc các em học tốt Trường THCS Lam Thành CẢM ƠN VÀ KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺ- HẠNH PHÚC

authorStream Live Help