Bài 27 Tiêu hóa ở ruột non

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ TIẾT DẠY HỘI GIẢNG. MÔN SINH HỌC 8 Trường THCS Nam Đào Giáo viên dạy : Phạm Thanh Nghị

PowerPoint Presentation:

TT Dạ dày 1 Thµnh èng tiªu ho¸ 2 Tuyến tiêu hoá 3 Hoạt động tiêu hoá chủ yếu Phần ống tiêu hoá Đặc điểm Câu hỏi bài cũ Hoàn thiện bảng sau :

PowerPoint Presentation:

TT Dạ dày 1 Thành ống tiêu hoá 2 Tuyến tiêu hoá Tuyến vị 3 Hoạt động tiêu hoá chủ yếu Biến đổi lý học Phần ống tiêu hoá Đặc điểm Có 4 lớp Lớp màng Lớp cơ Lớp dưới niêm mạc Lớp niêm mạc Cơ dọc Cơ vòng Cơ chéo Đáp án

Tiết 29 –BÀI 28 - TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON:

Tiết 29 –BÀI 28 - TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON

PowerPoint Presentation:

TT Ruột non 1 Thành ống tiêu hoá 2 Tuyến tiêu hoá Phần ống tiêu hoá Đặc điểm Hoàn thiện tiếp các thông tin ở bảng sau : Phiếu học tập số 1 Nhóm:. . . . .. . Lớp:. . . .

PowerPoint Presentation:

Tt Ruột non 1 Thành ống tiêu hoá 2 Tuyến tiêu hoá Tuyến gan Tuyến tuỵ Tuyến ruột Phần ống tiêu hoá Đặc điểm Đáp án Có 4 lớp Lớp màng Lớp cơ Lớp dưới niêm mạc Lớp niêm mạc Cơ dọc Cơ vòng

PowerPoint Presentation:

TT Dạ dày Ruột non 1 Thành ống tiêu hoá 2 Tuyến tiêu hoá Tuyến vị Tuyến gan Tuyến tuỵ Tuyến ruột 3 Họat động tiêu hoá chủ yếu Biến đổi lý học Phần ống tiêu hoá Đặc điểm Có 4 lớp Lớp màng Lớp cơ Lớp dưới niêm mạc Lớp niêm mạc Cơ dọc Cơ vòng Cơ chéo CẤU TẠO DẠ DÀY VÀ RUỘT NON Có 4 lớp Lớp màng Lớp cơ Lớp dưới niêm mạc Lớp niêm mạc Cơ dọc Cơ vòng

Xem phim:

Xem phim

Bài tập Điền từ thích hợp vào chỗ trống::

Bài tập Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Khi không có sự kích thích của thức ăn tuyến…………….., tuyến………tiết ít dịch, tuyến …….. thường xuyên tiết dịch. Khi thức ăn chạm vào lưỡi và niêm mạc dạ dày thì dịch. . . . ..và dịch. . . . . . tiết mạnh, dịch. . . . . . . không tiết dịch Khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột thì tuyến. . . . .. . tiết dịch ruột tuỵ mật mật tuỵ ruột ruột

BIẾN ĐỔI LÝ HỌC Ở RUỘT NON:

BIẾN ĐỔI LÝ HỌC Ở RUỘT NON Thức ăn được hoà loãng và trộn đều với các dịch tiêu hoá (dịch mật, dịch tuỵ, dịch ruột) Các khối Lipit được muối mật tách thành những giọit Lipit nhỏ biệt lập với nhau tạo dạng nhũ tương hoá

PowerPoint Presentation:

Tinh bột và đường đôi Enzim Prôtêin Lipit Biến đổi hoá học của thức ăn trong ruọt non Dịch mật Enzim Đường đôi Peptit Các giọt lipit nhỏ Enzim Enzim Enzim Đường đơn Axit amin Axit béo và glixêrin Axit béo glixêrin

PowerPoint Presentation:

Bài tập Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Enzim Enzim Dịch mật Enzim Enzim Enzim c) Prôtêin b) Lipit a) Gluxit .…………… ………… ………… ………… ………… ………… đường đôi Lipit nhỏ đường đơn Peptit Axit béo và glixerin Axit amin

PowerPoint Presentation:

TT Dạ dày Ruột non 1 Thành ống tiêu hoá 2 Tuyến tiêu hoá Tuyến vị Tuyến gan Tuyến tuỵ Tuyến ruột 3 Họat động tiêu hoá chủ yếu Biến đổi lý học Biến đổi hoá học Phần ống tiêu hoá Đặc điểm Có 4 lớp Lớp màng Lớp cơ Lớp dưới niêm mạc Lớp niêm mạc Cơ dọc Cơ vòng Cơ chéo CẤU TẠO DẠ DÀY VÀ RUỘT NON Có 4 lớp Lớp màng Lớp cơ Lớp dưới niêm mạc Lớp niêm mạc Cơ dọc Cơ vòng

PowerPoint Presentation:

Kết luận : Thức ăn đến ruột non tiếp tục được biến đổi về mặt hoá học là chủ yếu. Nhờ có nhiều tuyến tiêu hoá hỗ trợ như gan, tuỵ, các tuyến ruột, ở ruột non có đủ các enzim phân giải các phân tử phức tạp của thức ăn (gluxit, lipit, prôtêin) thành các chất dinh dưỡng có thể hấp thụ được (đường đơn, glixêrin, axit béo và axit amin).

PowerPoint Presentation:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 (4 Phút) NHÓM……… LỚP………. Bài tập 1 ( 4đ) Trong ruột non sự biến đổi thức ăn theo những hình thức nào? A - Biến đổi lí học. B - Biến đổi hoá học. C - Cả Avà B. Bài tập 2 ( 6đ) Nêu sự khác nhau cơ bản của quá trình tiêu hoá ở ruột non; dạ dày và khoang miệng?

§¸p ¸n:

§¸p ¸n Gluxit ®­îc biÕn ®æi thµnh ®­êng ®¬n Lipit ®­îc biÕn ®æi thµnh axit bÐo vµ glixªrin Pr«tªin ®­îc biÕn ®æi thµnh axit amin Axit nuclªic ®­îc biÓn ®æi thµnh c¸c thµnh phÇn cña nuclª«tit. Đáp án phiếu học tập số 2 Bài tập 1 ( 4đ) Cả Avà B Bài tập 2 ( 6đ) Sự khác nhau cơ bản của quá trình tiêu hoá ở ruột non; dạ dày và khoang miệng là: khoang miệng và dạ dày chủ yếu diễn ra sự biến đổi lí học còn trong ruột non chủ yếu diễn ra hoạt động biến đổi hoá học.

DẶN DÒ:

DẶN DÒ Về nhà: Học kĩ bài 28. Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 92 Đọc trước bài 29. Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

PowerPoint Presentation:

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

authorStream Live Help