Bài 16 Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Violet.THSC Diễn Liên:

Violet.THSC Diễn Liên Tiết 16 TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT Ng« SÜ Trô @yahoo.com

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài cũ Em hãy điền vào ô trống (?) ở cột bên phải của bảng và hoàn thành sơ đồ truyền máu được cho dưới đây: Nhóm máu Hồng cầu có kháng nguyên Huyết tương có kháng thể O Không có ? A A ? B B ? AB A và B ? 1 2 3 4

Tiết 16: Bài 16 TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT :

Ti ết 16 : Bài 16 TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

Nội dung bài học:

Nội dung bài học I. Tuần hoàn máu Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn Đường đi của máu trong hai vòng tuần hoàn nhỏ và lớn Vai trò của hệ tuần hoàn máu II. Lưu thông bạch huyết Thành phần cấu tạo của hệ bạch huyết Sự luân chuyển bạch huyết trong mỗi phân hệ Vai trò của hệ bạch huyết

I. Tuần hoàn máu:

I. Tuần hoàn máu Mục tiêu Qua phần này các em phải: Chỉ ra được các thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu ở người. Mô tả đường đi của máu trong các vòng tuần hoàn nhỏ và lớn. Nêu vai trò của hệ tuần hoàn máu

I. Tuần hoàn máu 1. Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu:

I. Tuần hoàn máu 1. Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu Tim: 1- Tâm nhĩ phải 2- Tâm nhĩ trái 3- Tâm thất phải 4- Tâm thất trái 2 1 4 3 7 7 6 5 5 6 Quan sát hình sau, em hãy cho biết: Hệ tuần hoàn máu gồm c ó các thành phần nào? Hệ mạch: 5- Động mạch 6- Tĩnh mạch 7- Mao mạch

Thành phần máu:

Thành phần máu Gồm các tế bào hồng cầu + các tiểu cầu + các loại tế bào bạch cầu. Hồng cầu Bạch cầu Tiểu cầu

Tuần hoàn máu 2. Đường đi của máu trong cơ thể:

Tuần hoàn máu 2. Đường đi của máu trong cơ thể Các em hãy quan sát đường đi của máu trong cơ thể

Mô tả đường đi của máu trong cơ thể:

Mô tả đường đi của máu trong cơ thể 9 3 3 2 7 8 11 10 1 5 2 6 3b 4 6 3b Hoạt động nhóm: 1. Xác định thành phần của HTH trong các ô có số: 1 2 3 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 Nhóm 1,3,6 Nhóm 5, 8, 10 Nhóm 4, 9, 7 1. Tâm thất phải 2. ĐM phổi 3. MM phổi 3b.TM phổi 4. Tâm nhĩ trái 5. Tâm thất trái 6. ĐM chủ 7. MM phần trên 8. MM phần dưới 9. TM chủ trên 10.TM chủ dưới 11.Tâm nhĩ phải HOẠT ĐỘNG NHÓM : 2. Viết sơ đồ ( dùng mũi tên ) đẻ chỉ đường của máu trong hai vòng tuần hoàn

Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ:

Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ ĐM phổi TM phổi Tâm thất phải Phổi Tâm nhĩ trái (trao đổi khí) (máu đỏ thẩm) (máu đỏ tươi) Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn ĐM chủ TM chủ Tâm thất trái Cơ quan Tâm nhĩ phải (trao đổi khí và chất dinh dưỡng) (máu đỏ tươi) (máu đỏ tthẩm)

Em có biết ?!:

Em có biết ?! Hệ cơ quan nào phân phối oxy và các chất dinh dưỡng cho các tế bào của cơ thể chúng ta? Các ống mạch nào mang máu từ tim đi khắp cơ thể chúng ta? Mất bao nhiêu lâu để máu luân chuyển khắp cơ thể của em?

PowerPoint Presentation:

C ác mạch máu nào đưa máu trở về tim : tĩnh mạch hay động mạch ?

3. Vai trò của hệ tuần hoàn máu:

3. Vai trò của hệ tuần hoàn máu Em hãy cho biết: Hệ tuần hoàn có vai trò gì đối với cơ thể của em? *Tim: bơm máu đi khắp cơ thể *Hệ mạch : đảm bảo quá trình trao đổi chất và trao đổi khí ở các tế bào và cơ quan

II. Lưu thông bạch huyết :

II. Lưu thông bạch huyết Mục tiêu Chỉ ra thành phần cấu tạo của hệ bạch huyết. Mô tả sự luân chuyển của bạch huyết trong mỗi phân hệ lớn và nhỏ. Nêu vai trò của hệ bạch huyết.

1. Cấu tạo của hệ bạch huyết:

1. Cấu tạo của hệ bạch huyết Hệ bạch huyết gồm những thành phần nào? - Hệ bạch huyết gồm các hạch bạch huyết nối kết với nhau bằng các mạch bạch huyết . II. Lưu thông bạch huyết

Hạch và mao mạch bạch huyết:

Hạch và mao mạch bạch huyết Mao mạch bạch huyết Mao mạch máu Tế bào hồng cầu Hạch bạch huyết Thành phần bạch huyết Chủ yếu là các tế bào bạch cầu (lympho)

2. Đường đi của bạch huyết:

2. Đường đi của bạch huyết Mạch BH Hạch BH Mao mạch BH Mạch BH Ống BH Tĩnh mạch (Hệ tuần hoàn) Em hãy mô tả đường đi của bạch huyết trong cơ thể.

3. Vai trò của hệ bạch huyết:

3. Vai trò của hệ bạch huyết Hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể

Tóm tắt bài học:

Tóm tắt bài học Tuần hoàn máu Hệ tuần hoàn cấu tạo gồm tim và hệ mạch máu (động mạch, tĩnh mạch và mao mạch). Chức năng chính là bơm máu đi khắp cơ thể, thực hiện các quá trình trao đổi khí (ở phổi: vòng tuần hoàn nhỏ) + trao đổi chất (ở mọi tế bào cơ thể: vòng tuần hoàn lớn). 2. Hệ bạch huyết Hệ bạch huyết cấu tạo g ồm các hạch bạch huyết nối kết với nhau bằng các mạch bạch huyết. Chức năng chính là thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong cơ thể và bảo vệ cơ thể .

Kiểm tra cuối bài học:

Kiểm tra cuối bài học Điều mô tả nào dưới đây về các bộ phận và chức năng của tim là không đúng ? A. 1- Tâm nhĩ phải – nhận máu từ các TM chủ trên và dưới. B. 2- Tâm nhĩ trái – nhận máu từ các TM phổi đổ về. C. 3- Tâm thất phải – bơm máu vào các TM phổi. D. 4- Tâm thất trái – bơm máu vào ĐM chủ. 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

2. Thành phần chính của hệ tuần hoàn máu là: Hệ mạch Tim Máu Bạch huyết 3. Chức năng chính của tim là: Trao đổi khí. Trao đổi chất ở các tế bào của cơ thể. Bơm máu đi khắp cơ thể. Luân chuyển máu và bạch huyết

PowerPoint Presentation:

4. Chiều luân chuyển bạch huyết (BH) trong từng phân hệ diễn ra như thế nào? Tĩnh mạch → Mạch BH → Mao mạch BH → Hạch BH → Mạch BH → Ống BH. Mao mạch BH → Mạch BH → Hạch BH → Mạch BH → Ống BH → Tĩnh mạch. Mạch BH → Hạch BH → Ống BH → Mạch BH → Mao mạch BH → Tĩnh mạch. Động mạch → Mao mạch BH → Hạch BH → Mạch BH → Ống BH → Tĩnh mạch.

PowerPoint Presentation:

5. Phát biểu nào sau đây về đường đi của máu trong các vòng tuần hoàn là không đúng ? Tâm thất phải → ĐM phổi → Phổi → TM phổi → Tâm nhĩ trái. Tâm thất phải → TM phổi → Phổi → ĐM phổi → Tâm nhĩ trái. Tâm thất trái → ĐM chủ → Cơ quan → TM chủ → Tâm nhĩ phải A, B hoặc C.

authorStream Live Help