Bài 21 : quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của tôm sông

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 23 T HỰC HÀNH: QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT Đ ỘNG SỐ NG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

1- Cô theå meàm khoâng phaân ñoát 2- Coù voû ñaù voâi 3- Khoang aùo phaùt trieån 4- Heä tieâu hoùa phaân hoùa 5- Cô quan di chuyeån thöôøng ñôn giaûn Quan sát tranh, nêu đặc điểm chung của ngành Thân mềm? KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

LÔÙP SAÂU BOÏ NGÀNH CHÂN KHỚP

PowerPoint Presentation:

NGÀNH CHÂN khíp

PowerPoint Presentation:

NGÀNH CHÂN KHỚP Tôm sông Bướm Nhện Lớp giáp xác Lớp sâu bọ Lớp hình nhện Bướm Nhện

PowerPoint Presentation:

Chương V: Ngành chân khớp Lớp giáp xác Tiết 23 QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

Cấu tạo ngoài của tôm I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

1. Vỏ cơ thể b ả o vệ chỗ bám cho cơ che chở - Kitin ngấm canxi -> vỏ cứng I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN Vỏ tôm được cấu tạo như thế nào? Nêu vai trò? QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

Vỏ tôm gồm nhiều đốt khớp động với nhau --> tôm cử động được dễ dàng I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 1. Vỏ cơ thể Vỏ tôm cứng mà cơ thể vẫn co duỗi được, tại sao? QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

Khi nào vỏ tôm có màu hồng? Vỏ tôm có chứa các hạt sắc tố. Khi có nhiệt độ cao tác động lên vỏ tôm thì các hạt sắc tố chuyển sang màu hồng Tr ả lời I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 1. Vỏ cơ thể QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

Hãy nghiên cứu (sgk) và cho biết các hạt sắc tố có vai trò gì đối với đời sống của tôm? :

Hãy nghiên cứu (sgk) và cho biết các hạt sắc tố có vai trò gì đối với đời sống của tôm? Giúp tôm thay đổi màu sắc theo sự thay đổi màu sắc của môi trường => nhằm trốn tránh kẻ thù và bắt mồi Trả lời I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 1. Vỏ cơ thể QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

1. Vỏ cơ thể I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 2. Các phần phụ tôm và chức năng QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

Cơ thể tôm chia làm mấy phần? Đó là những phần nào? PHẦN ĐẦU - NGỰC PHẦN BỤNG

PowerPoint Presentation:

a) Đầu - ngực : 1. Vỏ cơ thể I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 2. Các phần phụ tôm và chức năng QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

Hãy cho biết phần Đầu - ngực có những bộ phận nào chính? Mắt kép Râu Chân hàm Chân ngực PHẦN BỤNG PHẦN ĐẦU - NGỰC

PowerPoint Presentation:

a) Đầu –ngực : 1. Vỏ cơ thể I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 2. Các phần phụ tôm và chức năng  - Đôi mắt kép, hai đôi râu - Chân hàm - Chân ngực QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

Hãy cho biết Phần bụng có những bộ phận nào chính? Mắt kép Râu Chân hàm Chân ngực Chân bụng Tấm lái PHẦN BỤNG PHẦN ĐẦU - NGỰC

PowerPoint Presentation:

a) Đầu - ngực: 1. Vỏ cơ thể I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 2. Các phần phụ tôm và chức năng b) Bụng:  - Đôi mắt kép, hai đôi râu Chân hàm Chân ngực Tấm lái Chân bụng QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

Chức năng chính các phần phụ của tôm:

Chức n ă ng chính các phần phụ của tôm STT Chức năng Tên các phần phụ Vị trí của các phần phụ Phần đầu - ngực Phần bụng 1 Định hướng phát hiện mồi 2 Giữ và xử lý mồi 3 Bắt mồi và bò 4 Bơi, giữ thăng bằng và ôm trứng 5 Lái và giúp tôm nhảy Mắt kép, hai đôi râu Các chân hàm X Các chân ngực (càng, chân bò) Các chân bụng (chân bơi) Tấm lái X X X X

PowerPoint Presentation:

- Bò - Bơi Tiến - Nhảy Lùi 1. Vỏ cơ thể I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 2. Các phần phụ tôm và chức năng 3. Di chuyển Tôm có nh ữ ng hình thức di chuyển nào ? QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

II, DINH DƯỠNG 1. Vỏ cơ thể I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 2. Các phần phụ tôm và chức năng Thức ăn của tôm là gì? Tôm kiếm ă n vào thời gian nào trong ngày? Tôm ăn tạp, các loại thức ăn như vụn hữu cơ, động vât phù du...Tôm hoạt động về đêm. Tr ả lêi Người ta dùng thính để câu hay cất vó tôm là dựa vào đặc điểm nào của tôm? Dựa vào đặc điểm khứu giác phát triển, tôm nhận biết được mùi trong môi trường nước Tr ả lời 3. Di chuyển QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

- Càng -> chân hàm -> miệng -> thực quản-> dạ dày -> ruột -> hậu môn. (bắt mồi) (nghiền) (tiêu hoá) (hấp thụ) Tại sao có câu nói : Họ nhà tôm cứt lộn lên đầu Sự bắt mồi và tiêu hóa thức ăn diễn ra như thế nào? Tôm hô hấp, bài tiết do bộ phận nào đ ả m nhiệm và diễn ra ở vị trí nào của cơ thể?

PowerPoint Presentation:

1. Vỏ cơ thể I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 2. Các phần phụ tôm và chức năng 3. Di chuyển II, DINH DƯỠNG Hô hấp: mang Bài tiết: qua tuyến bài tiết III, SINH S Ả N Tiêu hoá: - Ă n tạp, hoạt động về đêm - Thức ă n được tiêu hóa ở dạ dày hấp thụ ở ruột  QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

Tôm đực, tôm cái có đặc điểm g ì khác nhau ? Hãy quan sát h ì nh vẽ Tôm đực Tôm cái

PowerPoint Presentation:

1. Vỏ cơ thể I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 2. Các phần phụ tôm và chức năng 3. Di chuyển II,DINH DƯỠNG III,SINH S Ả N - Phân tính Đ ực: càng to, thân nhỏ (ôm trứng), thân to Cái:  QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

Tôm cái ôm trứng do bộ phận nào đảm nhiệm và có ý nghĩa gì?

PowerPoint Presentation:

- V ì sao ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần để lớn lên?

PowerPoint Presentation:

1. Vỏ cơ thể I, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 2. Các phần phụ tôm và chức năng 3. Di chuyển II,DINH DƯỠNG III,SINH S Ả N - Phân tính Đực: càng to. (ôm trứng) Cái: - Lớn lên qua lột xác nhiều lần  QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ Bài tập 1: Cơ thể tôm được chia ra làm mấy phần, chỉ và kể tên các phần phụ chính?

PowerPoint Presentation:

Mắt kép Râu Chân hàm Chân ngực Chân bụng Tấm lái PHẦN BỤNG PHẦN ĐẦU - NGỰC

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2: Chọn phương án trả lời đúng nhất: 1.Tôm được xếp vào ngành chân khớp vì: a, Cơ thể chia 2 phần: đ ầu ngực và bụng. b, Có phần phụ phân đốt, khớp động với nhau. c, Thở bằng mang. 2.Tôm thuộc lớp giáp xác vì: a, Vỏ cơ thể bằng kitin ngấm canxi nên cứng như áo giáp. b, Tôm sống ở nước. c, Cả a và b. 3. Hình thức di chuyển thể hiện bản năng tự vệ của tôm. a, Bơi lùi. b, Bơi tiến. c, Nhảy. d, Cả a và c.

PowerPoint Presentation:

Trò chơi ô chữ

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 ? ? ? ? ? ? ? G N Ứ Ô M R T 1.Đây là một nhiêm vụ của các chân bụng của tôm cái trong giai đoạn sinh sản? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U Â r I Đ I ¤ A H 2. Đây là bộ phận giúp tôm nhận biết mùi thức ăn từ xa. ? ? ? ? ? ? 3. Đây là bộ phận quan trọng của cơ thể giúp tôm lái và nhảy I Á T Ấ L M ? ? ? ? ? 4. Đây là chất tham gia cấu tạo vỏ tôm có tác dụng biến đổi màu sắc phù hợp với môi trường. Ố S Ắ T C ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5. Hỡnh ảnh mô tả phần đầu của con tôm trong câu đố vui . R T M U K Ó H Ầ Đ C ó KEY T M Ú Ô S

PowerPoint Presentation:

CÔNG ViỆC VỀ NHÀ 1.Kiến thức - Học bài và nắm vững: + Cấu tạo và di chuyển của tôm sông . + Bản chất của hỡnh thức dinh dưỡng và sinh sản của tôm sông . + Liên hệ thực tế đời sống . 2.Bài tập -Làm từ bài 1, 2 ,3, sgk /76 - Tỡm hiểu thêm : Phần " Em có biết " 3.Chuẩn bị bài sau - Nội dung khiến thức và bài tập của bài học hôm nay . - Đọc trước bài sau, chuẩn bị mỗi em 1 con tôm .

PowerPoint Presentation:

Xin kính chào! Chúc các em học tốt

authorStream Live Help