Bài 2 Lai 1 cặp tính trạng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kính chuùc thaày coâ,caùc anh chò vaø caùc baïn Söùc khoûe,Haïnh phuùc vaø Thaønh ñaït SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TÆNH ÑAÊK LAÊK CHÖÔNG TRÌNH TAÄP HUAÁN ÖÙNG DUÏNG CNTH VAØO GIAÛNG DAÏY MOÂN SINH HOÏC THCS NHOÙM GIAÙO VIEÂN SINH HOÏC HUYEÄN EAKAR XIN KÍNH CHAØO THAÀY COÂ VAØ CAÙC BAÏN ÑOÀNG NGHIEÄP Thöïc hieän : Quang Huy - Xuaân Lónh - Toá Nga - AÙnh Tuyeát Thaùng 12/2006

PowerPoint Presentation:

Thöïc hieän : Quang Huy - Xuaân Lónh - Toá Nga - AÙnh Tuyeát Thaùng 12/2006

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Kieåm Tra Baøi cuõ Ñieàn cuïm töø thích hôïp vaøo choã troáng ñeå ñöôïc caâu hoaøn chænh. ( , ) ......................laø hieän töôïng truyeàn ñaït caùc tính traïng cuûa boá meï, toå tieân cho caùc theá heä con chaùu....................laø hieän töôïng con sinh ra khaùc vôùi boá meï vaø khaùc nhau veà nhieàu chi tieát. Di truyeàn Bieán dò 5 10 15 20 25 30

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Kieåm Tra Baøi cuõ OÂng laø linh muïc Greâgo Menñen (1822 – 1884) Ngöôøi coäng hoøa Sec ... Ai laø ngöôøi ñaët neàn moùng cho di truyeàn hoïc. Haõy keå moät vaøi neùt veà tieåu söû cuûa oâng ?

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Baøi 2 : LAI MOÄT CAËP TÍNH TRAÏNG NOÄI DUNG BAØI HOÏC I. Thí nghieäm cuûa Menñen II. Giaûi thích keát quaû thí nghieäm III. Lai phaân tích IV. YÙ nghóa cuûa töông quan troäi laën V. Troäi khoâng hoaøn toaøn Grego Menñen (1822-1884)

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Baøi 2 : LAI MOÄT CAËP TÍNH TRAÏNG Grego Menñen (1822-1884) I. Thí nghieäm cuûa Menñen : - Ñoái töôïng : Caây ñaäu Haø lan - Caëp tính traïng thuaàn chuûng töông phaûn : Hoa ñoû Hoa traéng - Phöông phaùp tieán haønh : Caét boû nhò ñöïc hoa ñoû Chuyeån phaán hoa traéng thuï phaán cho hoa ñoû

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Baøi 2 : LAI MOÄT CAËP TÍNH TRAÏNG Grego Menñen (1822-1884) I. Thí nghieäm cuûa Menñen : - Keát quaû thí nghieäm : P F 1 F 2 Tæ leä kieåu hình F 2 Hoa ñoû X Hoa traéng Thaân cao X Thaân luøn Quaû luïc X Quaû vaøng Hoa ñoû Thaân cao Quaû luïc 705 hoa ñoû; 224 hoa traéng 787 thaân cao; 277 thaân luøn 428 quaû luïc; 152 quaû vaøng 3 : 1 3 : 1 3 : 1 Cho F 1 töï thuï phaán

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Baøi 2 : LAI MOÄT CAËP TÍNH TRAÏNG Grego Menñen (1822-1884) I. Thí nghieäm cuûa Menñen : - Keát quaû thí nghieäm : P F 1 F 2 X Sô ñoà söï di truyeàn maøu hoa Ñieàn caùc töø hay cuïm töø : Ñoàng tính; 3 troäi : 1 laën vaøo caùc choã troáng trong caâu sau : Khi lai hai boá meï khaùc nhau veà moät caëp tính traïng thuaàn chuûng, töông phaûn thì F 1 ................... veà tính traïng cuûa boá hoaëc meï, coøn F 2 coù söï phaân ly tính traïng theo tæ leä trung bình ...................................... Ñoàng tính 3 troäi : 1 laën

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Baøi 2 : LAI MOÄT CAËP TÍNH TRAÏNG Grego Menñen (1822-1884) II. Menñen giaûi thích keát quaû thí nghieäm : P F 1 F 2 X Sô ñoà giaûi thích keát quaû thí nghieäm lai moät caëp tính traïng G G F1 AA aa A a A a Aa Aa A a A a AA Aa Aa aa

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Baøi 2 : LAI MOÄT CAËP TÍNH TRAÏNG Grego Menñen (1822-1884) II. Menñen giaûi thích keát quaû thí nghieäm : F 2 Sô ñoà giaûi thích keát quaû thí nghieäm lai moät caëp tính traïng G F1 A a A a A P F 1 X G AA aa a A a Aa Aa Aa (1) AA (1) Aa (1) aa (1)

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Baøi 2 : LAI MOÄT CAËP TÍNH TRAÏNG Grego Menñen (1822-1884) F 2 G F A a A a A P F 1 X G AA aa a A a Aa Aa Aa (1) AA (1) Aa (1) aa (1) Haõy quan saùt hình beân vaø cho bieát : Tæ leä caùc loaïi giao töû ôû F 1 ? Tæ leä giao töû ôû F 1 laø 1 : 1 (1A : 1a) Keát luaän : Trong quaù trình phaùt sinh giao töû moãi nhaân toá di truyeàn trong Caëp nhaân toá di truyeàn phaân li veà moät Giao töû vaø giöõ nguyeân baûn chaát nhö ôû cô theå thuaàn chuûng cuûa P

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Baøi 2 : LAI MOÄT CAËP TÍNH TRAÏNG Grego Menñen (1822-1884) F 2 G F A a A a A P F 1 X G AA aa a A a Aa Aa Aa (1) AA (1) Aa (1) aa (1) Haõy quan saùt hình beân vaø cho bieát : Tæ leä caùc loaïi hôïp töû ôû F 2 ? Tæ leä hôïp töû ôû F 2 laø 3 : 1 (3 troäi : 1 laën)

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Baøi 2 : LAI MOÄT CAËP TÍNH TRAÏNG Grego Menñen (1822-1884) F 2 G F A a A a A P F 1 X G AA aa a A a Aa Aa Aa (1) AA (1) Aa (1) aa (1) Haõy quan saùt hình beân vaø cho bieát : Taïi sao F 2 laïi coù tæ leä 3 hoa ñoû : 1 hoa traéng ? Vì coù 3 hoa mang tính traïng troäi (A) vaø 1 hoa mang tính traïng laën (aa) aa AA Aa Aa

SINH HOÏC 9:

SINH HOÏC 9 Baøi 2 : LAI MOÄT CAËP TÍNH TRAÏNG Grego Menñen (1822-1884) Caâu hoûi cuûng coá Caâu 1 Caâu 2 Caâu 3 Caâu 4 Caâu 5

Xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ, caùc anh chò vaø caùc baïn ñaõ theo doõi vaø giuùp ñôõ:

Xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ, caùc anh chò vaø caùc baïn ñaõ theo doõi vaø giuùp ñôõ BAØI HOÏC KEÁT THUÙC Chaøo taïm bieät, heïn gaëp laïi

Xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ, caùc anh chò vaø caùc baïn ñaõ theo doõi vaø giuùp ñôõ:

Xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ, caùc anh chò vaø caùc baïn ñaõ theo doõi vaø giuùp ñôõ Grego Menñen (1822-1884) BAØI HOÏC KEÁT THUÙC Chaøo taïm bieät, heïn gaëp laïi

authorStream Live Help