Bài 18 Trai sông

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CHƯƠNG 4 : NGÀNH THÂN MỀM : 

CHƯƠNG 4 : NGÀNH THÂN MỀM Bài 18 : TRAI SÔNG I-MỤC TIÊU: 1-Kiến thức: Biết : Vì sao trai sông được xếp vào ngành thân mềm . Các đặc điểm dinh dưỡng , sinh sản của trai . Giải thích được các đặc điểm cấu tạo của trai thích nghi với đời sống vùi mình trong bùn cát . Hiểu : khái niệm áo , cơ quan áo . 2-Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát , so sánh , tổng hợp kiến thức . 3-Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn .

Slide 3: 

Các anh chị hãy nhận diện các giun đốt qua hình ảnh , cho biết môi trường sống và lối sống của từng loài . Nào ! ta bắt đầu …

Slide 4: 

Giun ở nam cực

Slide 5: 

Vậy đặc điểm chung của ngành giun đốt là gì vậy các anh chị ? 1- Cơ thể phân đốt . 2- Có thể xoang ( khoang cơ thể chính thức ) 3- Có hệ tuần hoàn ( máu thường đỏ ) 4- Di chuyển nhờ chi bên , tơ hoặc thành cơ thể . 5- Ống tiêu hóa phân hóa . 6- Hô hấp qua da hay bằng mang . Ngành giun đốt có những vai trò nào ? 1- làm thức ăn cho người , cho cá và các động vật khác . 2- làm cho đất trồng xốp , thoáng và màu mỡ . 3- còn có hại cho người và động vật .

Slide 6: 

Trường THCS PHƯỚC LONG – GV : Nguyễn Thanh Long – SINH HỌC 7 – CHƯƠNG 4 : NGÀNH THÂN MỀM – Bài 18 : TRAI SÔNG Các anh chị biết không … đọc thông tin đầu chương 4 SGK Jerry thắc mắc tại sao các con trai , sò , ốc … có vỏ cứng ngắc mà lại được gọi là ngành thân mềm . Tại sao ?... Tại sao dzậy ? Thì ra là như vậy . Chúng mình cùng tìm hiểu một con đại diện của ngành thân mềm ….

Slide 7: 

Tröôøng THCS PHÖÔÙC LONG – GV : Nguyeãn Thanh Long – SINH HOÏC 7 – CHÖÔNG 4 : NGAØNH THAÂN MEÀM – Baøi 18 : TRAI SOÂNG CHƯƠNG 4 : NGÀNH THÂN MỀM BÀI 8 : TRAI SÔNG

Slide 8: 

Làm sao ta phân biệt đâu là đầu , đâu là đuôi vỏ .Tại sao mặt ngoài vỏ trai cứng và sần sùi , còn mặt trong thì trơn láng và óng ánh ? … hở các anh chị ? Trường THCS PHƯỚC LONG – GV : Nguyễn Thanh Long – SINH HỌC 7 – CHƯƠNG 4 : NGÀNH THÂN MỀM – Bài 18 : TRAI SÔNG

Slide 9: 

I. Hình dạng, cấu tạo. Đầu vỏ Vòng tăng trưởng vỏ Đuôi vỏ Đỉnh vỏ Bản lề vỏ 1. Vỏ trai.

Slide 10: 

Trường THCS PHƯỚC LONG – GV : Nguyễn Thanh Long – SINH HỌC 7 Bài 18 : TRAI SÔNG – I- HÌNH DẠNG – CẤU TẠO : 1/ VỎ TRAI Lôùp söøng Lôùp xaø cöø Lôùp ñaù voâi

Slide 11: 

Tröôøng THCS PHÖÔÙC LONG – GV : Nguyeãn Thanh Long – SINH HOÏC 7 – CHÖÔNG 4 : NGAØNH THAÂN MEÀM – Baøi 18 : TRAI SOÂNG Khi Jerry lấy mặt ngoài vỏ trai đem mài thì ngửi thấy có mùi khét , do đâu vậy các anh chị ? Vì lớp sừng có cấu tạo giống như lông và tóc , nên khi mài nóng cháy , chúng có mùi khét .

Slide 12: 

Để mở vỏ trai quan sát bên trong cơ thể, ta phải làm thế nào? Hình dạng vỏ Cấu tạo cơ thể trai Đóng  Mở

Slide 13: 

Trường THCS PHƯỚC LONG GV : Nguyễn Thanh Long SINH HỌC 7 Bài 18 : TRAI SÔNG – I- HÌNH DẠNG – CẤU TẠO : 1/ VỎ TRAI I- HÌNH DẠNG – CẤU TẠO 1/ Vỏ trai : Vỏ gồm 2 mảnh được gắn với nhau nhờ dây chằng . 2 cơ khép vỏ : điều chỉnh hoạt động đóng , mở vỏ . Cấu tạo vỏ gồm 3 lớp : lớp sừng , lớp đá vôi , lớp xà cừ .

Slide 14: 

2. Cơ thể trai. Cơ khép vỏ Ống hút Ống thoát Mang Nơi bám các cơ khép vỏ sau Chân Thân Lỗ miệng Tấm miệng Áo trai I- HÌNH DẠNG – CẤU TẠO : 1/ Vỏ trai : * Vỏ gồm 2 mảnh được gắn với nhau nhờ dây chằng . * 2 cơ khép vỏ : điều chỉnh hoạt động đóng , mở vỏ . * Cấu tạo vỏ gồm 3 lớp : lớp sừng , lớp đá vôi , lớp xà cừ .

Slide 15: 

I- HÌNH DẠNG – CẤU TẠO : 1/ Vỏ trai : * Vỏ gồm 2 mảnh được gắn với nhau nhờ dây chằng . * 2 cơ khép vỏ : điều chỉnh hoạt động đóng , mở vỏ . * Cấu tạo vỏ gồm 3 lớp : lớp sừng , lớp đá vôi , lớp xà cừ . …trai cheát thì môû voû , taïi sao vaäy caùc anh chò ? Ta haõy cuøng thaûo luaän vaán ñeà naøy nheù ! Qua cấu tạo bên trong cơ thể trai vừa quan sát Jerry không tìm thấy phần đầu của trai và …

Slide 16: 

2/ Cơ thể trai : gồm : Ngoài có áo trai tạo thành khoang áo có ống hút và ống thoát nước . Giữa là tấm mang . Trong có thân trai và chân hình lưỡi rìu . Phần đầu cơ thể trai tiêu giảm . I- HÌNH DẠNG – CẤU TẠO : 1/ Vỏ trai : * Vỏ gồm 2 mảnh được gắn với nhau nhờ dây chằng . * 2 cơ khép vỏ : điều chỉnh hoạt động đóng , mở vỏ . * Cấu tạo vỏ gồm 3 lớp : lớp sừng , lớp đá vôi , lớp xà cừ .

Slide 17: 

2/ Cơ thể trai : gồm : Ngoài có áo trai tạo thành khoang áo có ống hút và ống thoát nước . Giữa là tấm mang . Trong có thân trai và chân hình lưỡi rìu . Phần đầu cơ thể trai tiêu giảm . hướng di chuyển Quan sát các hình dưới đây , các anh chị nói rõ cho Jerry biết cách di chuyển của trai .

Slide 18: 

Nước (Thức ăn, Oxi) Oxi Thức ăn 2/ Cơ thể trai : gồm : Ngoài có áo trai tạo thành khoang áo có ống hút và ống thoát nước . Giữa là tấm mang . Trong có thân trai và chân hình lưỡi rìu . Phần đầu cơ thể trai tiêu giảm .

Slide 19: 

Trường THCS PHƯỚC LONG – GV : Nguyễn Thanh Long – SINH HỌC 7 –– Bài 18 : TRAI SÔNG – II- DI CHUYỂN – DINH DƯỠNG II- DI CHUYỂN – DINH DƯỠNG : Di chuyển nhờ sự thò ra thụt vào của chân rìu , kết hợp với hoạt động đóng mở vỏ . Thức ăn : vụn hữu cơ , ĐV nguyên sinh . Dinh dưỡng kiểu thụ động nhờ 2 đôi tấm miệng . Hô hấp qua 2 đôi tấm mang .

Slide 20: 

II- DI CHUYỂN – DINH DƯỠNG : Di chuyển nhờ sự thò ra thụt vào của chân rìu , kết hợp với hoạt động đóng mở vỏ .Thức ăn : vụn hữu cơ , ĐV nguyên sinh . Dinh dưỡng kiểu thụ động nhờ 2 đôi tấm miệng . Hô hấp qua 2 đôi tấm mang . Anh chị ơi , chúng ta cùng nghiên cứu thông tin mục IV trang 64 SGK , rồi thảo luận 2 câu hỏi ở mục này nhé !  Trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ giúp bảo vệ trứng và ấu trùng không bị động vật khác ăn mất . Ngoài ra ở đây rất giàu dưỡng khí và thức ăn .  Ấu trùng bám vào mang và da cá giúp : di chuyển đến nơi xa nhằm phát tán nòi giống , tăng cường lượng ôxi và được bảo vệ .

Slide 21: 

Trường THCS PHƯỚC LONG – GV : Nguyễn Thanh Long – SINH HỌC 7 –– Bài 18 : TRAI SÔNG – II- DI CHUYỂN – DINH DƯỠNG III- SINH SẢN : Trai phân tính . Trứng phát triển qua giai đoạn ấu trùng . Trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ giúp bảo vệ trứng và ấu trùng không bị động vật khác ăn mất . Ngoài ra ở đây rất giàu dưỡng khí và thức ăn . Ấu trùng bám vào mang và da cá giúp : di chuyển đến nơi xa nhằm phát tán nòi giống , tăng cường lượng ôxi và được bảo vệ .

Slide 22: 

Trường THCS PHƯỚC LONG – GV : Nguyễn Thanh Long – SINH HỌC 7 – CỦNG CỐ . Trai tự vệ bằng cách nào ? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả ?  Trai töï veä baèng caùch ruùt cô theå vaøo vaø ñoùng voû 2 maûnh voû cöùng raén laïi . Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường nước ?  Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ , động vật nguyên sinh và các động vật nhỏ khác , góp phần lôc sạch môi trường nước , giống như những máy lọc sống . Nhiều ao đào để thả cá , trai không thả nuôi mà tự nhiên có , tại sao ?  Vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá nên khi trưởng thành đã có ở trong ao .

Slide 23: 

Chúng mình về nhà nhớ : - Học thuộc bài 18 . Đọc mục “ Em có biết “ trang 64 SGK Đọc trước bài 19 .

authorStream Live Help