Bài 41 Hạt kín - Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH. GIÁO VIÊN: PHẠM NGỌC CHUNG

PowerPoint Presentation:

10 Hãy chọn ý trả lời đúng trong các câu sau Câu 1: Cơ quan sinh sản của hạt trần là A. Nón B. Bào tử C. Hoa D. Quả Câu 2: Nón thông khác hoa ở những đặc điểm cơ bản. A. Chưa có cấu tạo nhị và nhụy điển hình. B. Chưa có bầu nhụy chứa noãn ở bên trong. C. Không có màu sắc sặc sỡ để thu hút sâu bọ. D. Cả A và B Câu 3: Đặc điểm chủ yếu của các cây thuộc ngành hạt trần là A. Cây thân gỗ. B. Thân có mạch dẫn C. Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở. D. Lá có kích thước nhỏ. Câu 4: Nhóm cây thuộc ngành hạt trần là A. Lim, dừa, vạn tuế. B. Thông, trắc bách diệp, pơmu. C. Hoàng đàn, cau, táo. D. Trắc, kim giao, mít. 10 KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

Tiết: 51 Bài: 41 HẠT KÍN ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN I. SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN. * Yêu cầu học sinh quan sát mẫu vật về: Đặc điểm cơ quan sinh dưỡng: Xác định dạng rễ. Xác định loại thân. Xác định cách mọc của lá, kiểu lá ( lá đơn hay lá kép ), kiểu gân lá. Đặc điểm cơ quan sinh sản: Cách mọc hoa( mọc thành cụm hay đơn độc). Cánh hoa rời hay dính, màu sắc cánh hoa. Quan sát quả, xác định loại quả ( quả khô nẻ, quả khô không nẻ, quả mọng hay quả hạch). Dùng dao cắt ngang qủa, quan sát hạt, xác định vị trí của hạt.. Xác định môi trường sống của các cây quan sát.

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Thảo luận nhóm hoàn thành nội dung sau: Tên cây Dạng Dạng Rễ Tên cây Dạng Cánh Hoa Dính hay rời Tên cây Dạng

PowerPoint Presentation:

10 Tieát : 51 Baøi : 47 HAÏT KÍN – ÑAËC ÑIEÅM CUÛA THÖÏC VAÄT HAÏT KÍN Baûng kieán thöùc. Tên cây Dạng Dạng rễ Tên cây Dạng Cánh Hoa Dính hay rời Tên cây Dạng Cà phê Gỗ Cọc Đơn Hình mạng Dính Hạch Ở cạn Mướp đắng Leo Cọc Đơn Hình mạng Rời Mọng Ở cạn Bèo tây Cỏ Chùm Đơn Hình cung Dính Ở nước Khế Gỗ Cọc Kép Hình mạng Rời Mọng Ở cạn Ớt Cỏ Cọc Đơn Hình mạng Dính Mọng Ở cạn Huệ tây Cỏ Chùm Đơn Song song Ở cạn Cải Cỏ Cọc Đơn Hình mạng Rời Khô nẻ Ở cạn

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Nghiên cứu nội dung bảng thảo luận và quan sát một sát một số tranh ảnh để trả lời câu hỏi. Thân bò Rễ chùm Thân củ Rễ cọc Cây su hào

PowerPoint Presentation:

Thaân coû Reã coïc Thaân goã Laù ñôn Thaân leo Laù keùp Gaân hình maïng Caùc daïng laù Caây rau deàn Caây mít Caây ñaäu leo

PowerPoint Presentation:

Gân song song Thân cỏ Rễ chùm Rễ cọc Thân cỏ Lá đơn Rễ củ Lá kép Cây củ cải Cành hoa hồng

PowerPoint Presentation:

Thân leo Gân hình mạng Lá đơn Rễ chùm Thân cột Lá kép 10 10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Cây mướp

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Gân hình cung Thân mọng nước Lan Hồ Điệp Xương rồng

PowerPoint Presentation:

Thân leo Lá đơn, mọc cách. Gân hình mạng 10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Mồng tơi

PowerPoint Presentation:

RỄ CỦ Củ từ Cà rốt Củ đậu Khoai lang Khoai mì

PowerPoint Presentation:

Trầu bà Hồ tiêu Trầu không RỄ MÓC

PowerPoint Presentation:

Rễ cây Đước Rễ cây Bụt mọc Cây Đước Rễ thở

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Lá biến thành vảy Lá biến thành tay móc Lá biến thành tay móc. Laù döï tröõ Cành mây Cành đậu Hà Lan Củ dong ta Củ hành MỘT SỐ LÁ BIẾN DẠNG.

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Thực vật hạt kín có những loại rễ, thân, lá, kiểu gân lá nào? Rễ cọc, rễ chùm, và một số loại rễ biến dạng. Thân gỗ, thân cột, thân leo, thân bò và một số thân biến dạng. Lá đơn, lá kép. Gân hình mạng, gân hình cung, gân song song. Em coù nhaän xeùt gì veà reã, thaân, laù ôû thöïc vaät haït kín? Rất đa dạng. Quan sát một số tranh ảnh sau. Bao phấn Vòi nhụy Đầu nhụy Bầu nhụy Noãn Chỉ nhị Đế hoa Cánh hoa

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Hoa mọc thành cụm Cánh hoa rời Hoa mọc thành cụm Cánh hoa dính Cánh hoa rời Hoa mọc đơn độc Hoa mọc đơn độc Cánh hoa dính

PowerPoint Presentation:

Hoa mọc thành cụm Cánh hoa rời Hoa mọc thành cụm Cánh hoa rời Hoa mọc thành cụm. Cánh hoa rời

PowerPoint Presentation:

Cánh hoa rời Hoa mọc đơn độc Hoa đơn tính Hoa đực Hoa cái Hoa lưỡng tính Nhị Nhụy

PowerPoint Presentation:

Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Em có nhận xét gì về cấu tạo hoa, cách xếp hoa, màu sắc hoa của thực vật hạt kín? Rất đa dạng. Quan sát 1 số tranh ảnh sau. Quả mọng 10

PowerPoint Presentation:

Quả hạch. Hạt Hạt Hạt Quả mơ Quả táo Hạt

PowerPoint Presentation:

Quả khô không nẻ Quả khô nẻ

PowerPoint Presentation:

Hạt một lá mầm. Phôi nhũ Lá mầm Chồi mầm Thân mầm Rễ mầm Hạt hai lá mầm. Thân mầm Chồi mầm Rễ mầm Lá mầm

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Thực vật hạt kín có những loại quả và hạt nào? Quả gồm: quả khô và quả thịt. Hạt gồm hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm. Hạt nằm ở đâu? Hạt nằm trong quả. Hạt Hạt Sự khác nhau về rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt ở các cây hạt kín có ý nghĩa gì? Gíup chúng thích nghi với điều kiện sống. Ngoài đa dạng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản. Thực vất hạt kín còn đa dạng về gì? Đa dạng về môi trường sống

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN I. SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN. Thực vật hạt kín rất đa dạng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và môi trương sống.

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN I. SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN. Thực vật hạt kín rất đa dạng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và môi trường sống. II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN.

PowerPoint Presentation:

Rễ Thân Lá Hoa Quả Hạt

PowerPoint Presentation:

Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN 10 Hãy cho biết đặc điểm chung của thực vật hạt kín? Thực vật hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Có cơ quan sinh dưỡng phát triển. Cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả.

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN I. SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN. Thực vật hạt kín rất đa dạng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và môi trường sống. II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN. Thực vật hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chúng có cơ quan sinh dưỡng phát triển . Trong thân có mạch dẫn phát triển. Cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả.

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Quan sát một số hình ảnh sau. Cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín. Cơ quan sinh sản của thực vật hạt trần Noùn caùi. Cụm nón đực. Quả Hạt Hạt nằm trên lá noãn

PowerPoint Presentation:

10 Tiết : 51 Bài : 47 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN So saùnh ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa thöïc vaät haït kín vaø haït traàn? Hạt trần Hạt kín Chưa có hoa, quả. - Có hoa, quả. Hạt nằm lộ trên lá noãn hở. - Hạt được bảo vệ trong quả. Hạt nằm trên lá noãn Thực vật hạt kín. Thực vật hạt trần Ñaëc ñieåm naøo cuûa cô quan sinh saûn giuùp cho thöïc vaät haït kín phaân boá roäng? Hạt đựơc bảo vệ trong quả. Giữa thực vật hạt kín và thực vật hạt trần nhóm thực vật nào tiến hoá hơn? Thực vật hạt kín tiến hoá hơn.

PowerPoint Presentation:

6 10 12 11 7 8 9 1 5 4 2 3

HÃY CHỌN PHẦN THƯỞNG :

HÃY CHỌN PHẦN THƯỞNG

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài. Trả lời câu hỏi SGK. Đọc mục em có biết. Chuẩn bị bài mới. Mỗi nhóm chuẩn bị mẫu vật: Cây dừa cạn, cây hoa huệ tây, cây lúa nước, cây cải có hoa.

PowerPoint Presentation:

Phần thưởng của các bạn là một tràng pháo tay thật lớn

PowerPoint Presentation:

Phần thưởng của các bạn là một lời chúc: Hãy luôn là người đứng đầu !

PowerPoint Presentation:

ĐỪNG BUỒN NHÉ CHẲNG CÒN GÌ CHO BẠN!

:

Phần thưởng của bạn là một CÂY KẸO MÚT Mời bạn thưởng thức

Tính chất đặc trưng nhất của ngành hạt kín là:

Tính chất đặc trưng nhất của ngành hạt kín là C ó rễ, thân, lá. S ống trên cạn. C ó mạch dẫn C ó hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả.

PowerPoint Presentation:

+5

PowerPoint Presentation:

H ạt kín là nhóm thực vật có hoa. A Sai B Đúng

PowerPoint Presentation:

Các cây hạt kín rất khác nhau thể hiện ở đặc diểm hình thái của cơ quan sinh dưỡng và cớ quan sinh sản. Sai Đúng

PowerPoint Presentation:

Nhóm thực vật tiến hoá nhất là Hạt kín Hạt trần Quyết Rêu

PowerPoint Presentation:

Nhóm cây thuộc thực vật hạt kín là Cây thông, cây ớt, cây pơmu. Cây kim giao, cây lúa, cây cà chua. c . Cây cải, cây hoàng đàn, cây ớt. d . Cây cà chua, cây cam, cây xoài .

PowerPoint Presentation:

Thực vật hạt kín có đặc điểm: Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng. Trong thân có mạch dẫn phát triển. Có hoa, quả, hạt. Cả 3 câu trên đều đúng

PowerPoint Presentation:

+5

PowerPoint Presentation:

+5

PowerPoint Presentation:

+5

PowerPoint Presentation:

CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT

authorStream Live Help