Bài 40 Hạt trần - cây thông

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS TRIỆU ĐỘ CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP! CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP! Lê Kim Ngọc Hạnh

PowerPoint Presentation:

ĐẾN DỰ GIỜ MÔN SINH HỌC LỚP 6 3 Trường thcs NGUYỄN THỊ MINH KHAI GV : LÊ KIM NGỌC HẠNH

PowerPoint Presentation:

KiÓm tra bµi cò N êu đặc điểm giống nhau và khác nhau cơ bản của rêu và cây dương xỉ => Giống nhau: + Cơ thể đa bào đã có sự phân hóa thành rễ, thân, lá + Chưa có hoa, quả, hạt + Cơ quan sinh sản là túi bào tử. Sinh sản bằng bào tử => Khác nhau: + Rêu: Chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức; Cây rêu con được hình thành trực tiếp từ Bào tử. + Dương xỉ: Đã có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn; Cây con hình thành trực tiếp từ Nguyên tản.

PowerPoint Presentation:

BÀI 40 – TIẾT 50 : HẠT TRẦN - CÂY THÔNG

PowerPoint Presentation:

Rừng thông Đà Lạt

PowerPoint Presentation:

TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG 1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG : C¬ quan sinh d­ìng cña c©y th«ng gåm nh÷ng bé phËn nµo ? Cây thông : Rễ Thân Lá RÔ th«ng cã ®Æc ®iÓm nh­ thÕ nµo ®Ó thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng ? To , ăn sâu , lan rộng Thân thông thuộc loại thân cây gì ? Th©n th«ng thuéc lo¹i th©n gç . Nªu c¸c ®Æc ®iÓm ( mµu s¾c , ®é nh½n , … ) cña th©n vµ cµnh th«ng ? vì sao trên cành thông lại có những vết sẹo ? Thân gỗ , thân cành màu nâu , xù xì ( do khi lá dụng để lại các vết sẹo ) Lá thông có đặc điểm như thế nào ? lá nhỏ , hình kim Cách mọc lá trên cành như thế nào ? Lá nhỏ, hình kim, mọc từ 2 – 3 lá trên một cành con rất ngắn

PowerPoint Presentation:

TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG 1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG : 2. CƠ QUAN SINH SẢN : Đây là bộ phận nào của cây thông ? Cụm nón đực Cụm nón cái Đặc điểm Nón đực Nón cái Màu sắc Kích thước Quan sát hình ảnh và hoàn thành phiếu học tập sau Màu vàng Màu xanh Nhỏ hơn nón cái Lớn hơn nón đực

PowerPoint Presentation:

TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG 1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG : 2. CƠ QUAN SINH SẢN : 1 2 3 Nón đực Nón cái

PowerPoint Presentation:

Trục nón Trục nón Vảy ( nhị ) Mang túi phấn Vảy ( lá noãn ) Túi phấn Chứa các hạt phấn Noãn NÓN ĐỰC NÓN CÁI Cấu tạo nón đực , nón cái giống và khác nhau ở các đặc điểm nào ? TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG 1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG : 2. CƠ QUAN SINH SẢN :

PowerPoint Presentation:

Nón đực cắt dọc Nón cái cắt dọc Trục nón Vảy Nón đực nón cái + Nhỏ màu vàng + Lớn màu xanh mọc thành cụm mọc riờng lẻ ở đầu cành từng chiếc + Cấu tạo . Trục nón +Cấu tạo . Trục nón . Vảy (nhị) . Vảy (lỏ nón) . Túi phấn chứa hạt phấn . Noãn Túi phấn chứa hạt phấn Noãn TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG 1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG : 2. CƠ QUAN SINH SẢN :

PowerPoint Presentation:

+ + + + + + + Trong bầu - - - + - - - Trên lá noãn hở Đ2 cấu tạo CQ Sinh sản Lá đài Cánh hoa Nhị Nhụy Chỉ nhị Bao hay túi phấn Đầu Vòi Bầu Vị trí của noãn Hoa Nón Vậy có thể coi nón như một hoa được không ? Không . Vì thiếu bộ phận của hoa , đặc biệt chưa có nhị và nhuỵ điển hình ( chưa có bầu nhuỵ chứa noãn ở bên trong) Quan sát và hoàn thành bảng so sánh cấu tạo của nón thông với một hoa ? TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG 1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG : 2. CƠ QUAN SINH SẢN : Không có bầu nhuỵ thì ở Cây thông có quả không ? Vì sao ? ( cây thông không có quả vì quả do bầu nhuỵ phát triển thành )

PowerPoint Presentation:

TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG 1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG : 2. CƠ QUAN SINH SẢN : NÓN CÁI Các lá noãn xếp như thế nào với nhau ? Vậy hạt nằm ở đâu ? Hạt thông Lá noãn Nhận xét gì về vị trí của hạt Thông so với hạt Táo? Nón cái đã chín Qu¶ t¸o Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở Hạt nằm trong quả Hạt táo Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Thông sinh sản bằng bộ phận nào ?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG 1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG : 2. CƠ QUAN SINH SẢN : Nón đực nón cái + Nhỏ màu vàng + Lớn màu xanh mọc thành cụm mọc riờng lẻ ở đầu cành từng chiếc + Cấu tạo . Trục nón +Cấu tạo . Trục nón . Vảy . Vảy . Túi phấn chứa hạt phấn . Noãn Thông chưa có hoa và quả Thông sinh sản bằng hạt. Hạt có cánh nằm trên lá noãn hở ( hạt trần ) ( NÓN )

Quá trình sinh sản của cây thông:

Quá trình sinh sản của cây thông Cây thông Nón đực Túi phấn Hạt phấn Tinh trùng Hợp tử Noãn cái Noãn Noãn cầu Hạt Nảy mầm Lá noãn hở

PowerPoint Presentation:

TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG 1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG : 2. CƠ QUAN SINH SẢN : ( NÓN ) 3. GIÁ TRỊ CỦA CÂY HẠT TRẦN :

PowerPoint Presentation:

Thông ba lá Thông trong sa mạc Kim giao Hoàng đàn Cây lấy gỗ

PowerPoint Presentation:

Thiên tuế Vạn tuế Trắc bách diệp Bách tán Cây làm cảnh

PowerPoint Presentation:

TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG 1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG : 2. CƠ QUAN SINH SẢN : ( NÓN ) 3. GIÁ TRỊ CỦA CÂY HẠT TRẦN : Cây hạt trần Cây lấy gỗ (thông, pơmu, hoàng đàn, kim giao…) Cây làm cảnh (tuế, bách tán, trắc bách diệp, thông tre…)

PowerPoint Presentation:

1 2 4 3 5 6 7 M Ọ C T H À N H C Ụ M M Ạ C H D Ẫ N T U Ế C Â Y T H Ô N G T R Ụ C N Ó N S Ầ N S Ù I N Ó N H ¹ T T R Ç N Đáp án Gồm 8 chữ cỏi : Loại cây đại diện cho hạt trần Gồm 7 chữ cỏi : Một đặc điểm cấu tạo có trong thân cây thông và dương xỉ mà cây rêu không có? Gồm 3 chữ cỏi : Lọai cây hạt trần dùng để làm cảnh? Gồm 11 chữ cỏi : Cách mọc của nón đực trên cành?. Gồm 7 chữ cỏi : Một thành phần của nón thông có cả ở nón đực và nón cái?. Gồm 6 chữ cỏi : Từ đồng nghĩa với từ xù xì? Gồm 3 chữ cỏi : Cơ quan sinh sản của thông? Trò chơi ô chữ

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Trả lời câu hỏi SGK và đọc mục em có biết. ChuÈn bÞ: cµnh b­ëi, l¸ l¹c, l¸ xoan, l¸ æi, quả cam rễ hành, hoa huệ …

PowerPoint Presentation:

TIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC. CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM !

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau đây: Câu 1 : Cây thông có đặc điểm: A. Thân gỗ to cao, có mạch dẫn. B. Thân cành màu nâu, xù xì, cành có vết sẹo khi lá rụng. C. Lá nhỏ, hình kim. D. Cả A, B và C. Câu 2: Dấu hiệu đặc trưng nhất chứng tỏ thông là cây Hạt trần: A. Có mạch dẫn trong thân. B. Chủ yếu là cây thân gỗ. C. Cơ quan sinh sản là nón, có hạt nằm lộ trên các lá noãn hở. D. Cả A, B và C.

authorStream Live Help