Bài 6 : Trùng Kiết lị và trùng sốt rét

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Chào Mừng Quý Thầy Cô:

Chào Mừng Quý Thầy Cô GIÁO ÁN SINH HỌC 7 Gv thực hiện L VĂN KHẢI

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Trùng biến hình di chuyển, bắt mồi và tiêu hóa mồi như thế nào? 2. Chú thích vào hình vẽ bên:

ĐÁP ÁN:

ĐÁP ÁN Trùng biến hình nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả để di chuyển, bắt mồi và tiêu hóa chúng, nhờ dịch tiêu hóa ở không bào tiêu hóa.

PowerPoint Presentation:

2. Chú thích vào hình vẽ dưới đây: 1. Thức ăn được lông bơi cuốn vào miệng 2. Miệng 3. Không bào tiêu hóa ở đáy hầu 4. Quỹ đạo di chuyển của không bào tiêu hóa 5. Lỗ thoát thải bã 6. Không bào co bóp 7. Nhân lớn 8. Nhân nhỏ

PowerPoint Presentation:

3. Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào? 3. Trùng giày có không bào tiêu hóa di chuyển theo quỹ đạo, có 2 nhân, có lỗ miệng… các cơ quan cố định nên thực hiện các chức năng chuyên hóa hơn.

PowerPoint Presentation:

Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2007 I/ TRÙNG KIẾT LỊ : TIẾT 6 – BÀI 6 : TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT 1. Nơi sống và cấu tạo

PowerPoint Presentation:

Bài tập: Đánh dấu (x) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau: 1/ Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây: a/ Có chân giả b/ Sống tự do ngoài thiên nhiên c/ Có di chuyển tích cực d/ Có hình thành bào xác X 2/ Trùng kiết lị khác với trùng biến hình ở chỗ nào trong các đặc điểm dưới đây: a/ Chỉ ăn hồng cầu b/ Có chân giả dài c/ Có chân giả ngắn d/ Không có hại X X X

PowerPoint Presentation:

Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2007 I/ TRÙNG KIẾT LỊ : Nơi sống và cấu tạo: Cơ thể có chân giả ngắn Không có không bào. TIẾT 6 – BÀI 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT - Sống kí sinh ở thành ruột

PowerPoint Presentation:

I/ TRÙNG KIẾT LỊ : Nơi sống và cấu tạo: 2. Dinh dưỡng: Nuốt hồng cầu và thẩm thấu qua màng tế bào Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2007 TIẾT 6 – BÀI 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT

PowerPoint Presentation:

Thöù saùu, ngaøy 21 thaùng 9 naêm 2007 I/ TRUØNG KIEÁT LÒ : 3. Phaùt trieån : Ngoaøi moâi tröôøng truøng kieát lò keát baøo xaùc. TIEÁT 6 – BAØI 6: TRUØNG KIEÁT LÒ VAØ TRUØNG SOÁT REÙT 4. Bieän phaùp phoøng choáng : Trong ruoät ngöôøi, truøng kieát lò seõ gaây neân caùc veát loeùt ôû nieâm maïc, nuoát hoàng caàu, sinh saûn raát nhanh --> gaây ñau buïng, ñi ngoaøi. Ngoaøi moâi tröôøng Trong cô theå

PowerPoint Presentation:

Giữ gìn vệ sinh ăn uống và môi trường. Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2007 I/ TRÙNG KIẾT LỊ : 3. Phát triển : Ngoài môi trường trùng kiết lị kết bào xác. TIẾT 6 – BÀI 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT 4. Biện pháp phòng chống : Trong ruột người, trùng kiết lị sẽ gây nên các vết loét ở niêm mạc ruột, nuốt hồng cầu, sinh sản rất nhanh --> gây đau bụng, đi ngoài. Khi đã mắc bệnh phải uống thuốc.

PowerPoint Presentation:

1. Nơi sống và cấu tạo: Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2007 TIẾT 6 – BÀI 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT II/ TRÙNG SỐT RÉT :

PowerPoint Presentation:

1. Nơi sống và cấu tạo: - Cơ thể không có cơ quan di chuyển - Không có các không bào 2. Dinh dưỡng: - Thực hiện qua màng tế bào - Lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2007 TIẾT 6 – BÀI 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT II/ TRÙNG SỐT RÉT : - Sống kí sinh trong máu người, trong thành ruột và tuyến nước bọt của muỗi Anôphen

PowerPoint Presentation:

II/ TRÙNG SỐT RÉT : 3. Vòng đời phát triển: Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2007 TIẾT 6 – BÀI 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 Vòng đời phát triển của trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu ----> xâm nhập hồng cầu mới máu Trùng sốt rét -----------------> cơ thể người kí sinh , sinh sản -------> nhiều trùng sốt rét mới ------> nước bọt của muỗi ------>hồng cầu,

PowerPoint Presentation:

II/ TRÙNG SỐT RÉT : 3. Vòng đời phát triển: Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2007 TIẾT 6 – BÀI 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT 4. Biện pháp phòng tránh:

PowerPoint Presentation:

4. Biện pháp phòng tránh: II/ TRÙNG SỐT RÉT : Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2007 TIẾT 6 – BÀI 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT BS. Lê Trường Giang, Sở Y tế TP.SG, kiểm tra thực địa tình hình phòng chống sốt rét. (Ảnh: T.Giang)

PowerPoint Presentation:

I/ TRÙNG KIẾT LỊ : II/ TRÙNG SỐT RÉT: 1. Nơi sống và cấu tạo 2. Dinh dưỡng 3. Vòng đời phát triển 4. Biện pháp phòng chống Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2007 TIẾT 6 – BÀI 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT 5. Bệnh sốt rét ở nước ta

CỦNG CỐ:

CỦNG CỐ Trùng kiết lị giống trùng biến hình, chỉ khác ở chỗ …………………………………….. Bào xác trùng kiết lị theo nước uống, thức ăn vào ống tiêu hóa người. Đến……………………………. trùng kiết lị chui ra khỏi……………………………., gây các vết loét ở …………………………… rồi nuốt ………………………… ở đó để tiêu hóa chúng và sinh sản rất nhanh. Hãy chọn từ thích hợp trong các từ, cụm từ cho dưới đây để điền vào chỗ trống trong các câu sau: hồng cầu niêm mạc ruột ruột chân giả rất ngắn bào xác

PowerPoint Presentation:

Thảo luận nhóm : So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét Các đặc điểm Kích thước (so với hồng cầu) Con đường truyền dịch bệnh Nôi kí sinh Tác hại Các đặc điểm so sánh so sánh Trùng sốt Rét Lôùn hôn hoàng caàu ngöôøi Qua aên uoáng ÔÛ thaønh ruoät Laøm suy nhöôïc cô theå Bệnh kiết lị Nhoû hôn hoàng caàu Qua muoãi ñoát Trong maïch maùu Thieáu maùu, suy nhöôïc cô theå nhanh Beänh soát reùt

PowerPoint Presentation:

TRÒ CHƠI: MỞ Ô SỐ Baùc só Ñaëng Vaên Ngöõ ( 1910 - 1967) 1 2 4 3

Câu 1:Trùng kiết lị sống kí sinh trong cơ thể người ở::

Câu 1 :Trùng kiết lị sống kí sinh trong cơ thể người ở: a/ Gan b/ Tụy c/ Thành ruột. d/ Cả a, b, c đều sai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HẾT THỜI GIAN

Câu 2: Trùng sốt rét kí sinh trong cơ thể người ở: :

Câu 2 : Trùng sốt rét kí sinh trong cơ thể người ở: a/ Máu b/ Tụy c/ Thành ruột d/ Cả a,b,c đều đúng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HẾT THỜI GIAN

Câu 3: Để phòng chống bệnh sốt rét ta phải: :

Câu 3 : Để phòng chống bệnh sốt rét ta phải: a/ Diệt muỗi Anôphen, khai thông cống rãnh, nuôi cá diệt bọ gậy b/ Phải ngủ trong màn c/ Khi bệnh phải uống thuốc, tiêm thuốc đầy đủ, nâng cao thể lực d/ Câu a, b và c đúng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HẾT THỜI GIAN

Câu 4: Trùng sốt rét nhiệt đới (ác tính) có chu kì sinh sản là: :

Câu 4 : Trùng sốt rét nhiệt đới (ác tính) có chu kì sinh sản là: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HẾT THỜI GIAN a/ 12 giờ b/ 48 giờ c/ 24 giờ d/ Câu a, b và c đều sai

Hướng dẫn về nhà ::

Hướng dẫn về nhà : Học bài theo câu hỏi SGK Làm bài tập phần II / SBT – Trang 9,10 Đọc mục : “ Em có biết ” Chuẩn bị bài 7 :“ ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH ” Ôn lại cấu tạo, dinh dưỡng của trùng roi, trùng biến hình, trùng kiết lị, trùng sốt rét

PowerPoint Presentation:

Xin cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh đã tham gia tiết học này

authorStream Live Help