Bài 4 Trùng roi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

BÀI GiẢNG ĐiỆN TỬ Tiết 4 Baøi 4: Truøng Roi Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Hoàng Sôn Taäp theå hoïc sinh lôùp 7 kính chaøo quyù thaày coâ giaùo 7

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài cũ Đáp án: Hình dạng: - Trùng Giày có cơ thể hình khối, không đối xứng, giống chiếc giày . - Trùng cơ thể có dạng hình lá dài, đầu tù, đuôi nhọn, ở đầu có roi bơi. Di chuyển : - Trùng Giày vừa tiến vừa xoay. - Trùng Roi di chuyển nhờ roi bơi, thẳng tiến về phía trước. H: Em hãy nêu đặc điểm về hình dạng và cách di chuyển của trùng giày và trùng roi?

Slide 3:

Bài 4. TRÙNG ROI I. TRÙNG ROI XANH 1. Cấu tạo và di chuyển. a. Cấu tạo ngoài

Slide 4:

- Quan sát hình vẽ và đọc thông tin trong sách giáo khoa nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của trùng roi? Bài 4. TRÙNG ROI

Slide 5:

I. TRÙNG ROI XANH 1. Cấu tạo và di chuyển a. Cấu tạo ngoài Là một tế bào có kích thước hiển vi Hình thoi Đuôi nhọn, đầu tù Có một roi dài Bài 4. TRÙNG ROI Nội dung ghi vở b. Cấu tạo trong

Slide 6:

a – Điểm mắt b – Màng cơ thể c – Roi d – Hạt diệp lục e – Nhân g – Không bào co bóp h - Hạt dự trữ  Hãy chú thích cấu tạo cơ thể trùng roi xanh Cấu tạo cơ thể trùng roi xanh Điểm mắt Màng cơ thể Roi Hạt diệp lục Nhân Không bào co bóp Hạt dự trữ b. Cấu tạo trong Bài 4. TRÙNG ROI

Slide 7:

I. TRÙNG ROI XANH 1. Cấu tạo và di chuyển a. Cấu tạo ngoài Là một tế bào có kích thước hiển vi Hình thoi Đuôi nhọn, đầu tù Có một roi dài b. Cấu tạo trong Cấu tạo trong của trùng roi gồm: Nhân Chất nguyên sinh ( chứa các hạt diệp lục) Các hạt dự trữ Điểm mắt ( giúp trùng roi nhận biết ánh sáng) Không bào co bóp Bài 4. TRÙNG ROI Nội dung ghi vở

Slide 8:

I. TRÙNG ROI XANH 1. Cấu tạo và di chuyển a. Cấu tạo ngoài b. Cấu tạo trong c. Di chuyển (SGK) Bài 4. TRÙNG ROI 2. Dinh dưỡng

Slide 9:

Bài 4. TRÙNG ROI  Nghiên cứu thông tin mục I.2 SGK trang 17 trả lời câu hỏi (?) Nêu đặc điểm về dinh dưỡng và hô hấp của trùng roi? 2. Dinh dưỡng

Slide 10:

Khi có ánh sáng trùng roi dinh dưỡng bằng cách tự dưỡng vì trong cơ thể có chất diệp lục. Khi không có ánh sáng trùng roi dinh dưỡng bằng cách dị dưỡng: đồng hóa các chất hữu cơ có sẵn. Hô hấp: qua màng tế bào. - Bài tiết: nhờ không bào co bóp. I. TRÙNG ROI XANH 1. Cấu tạo và di chuyển a. Cấu tạo ngoài b. Cấu tạo trong c. Di chuyển (SGK) 2. Dinh dưỡng Bài 4. TRÙNG ROI Nội dung ghi vở

Slide 11:

3. Sinh sản  Dựa vào hình dưới, diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi? Bước 1 : Tế bào tích lũy các chất để chuẩn bị cho quá trình phân đôi Bước 2 : Nhân phân đôi, roi phân đôi Bước 3 : Chất nguyên sinh và các bào quan phân đôi (điểm mắt, không bào co bóp, hạt diệp lục) Bước 4 : Tế bào bắt đầu tách đôi Bước 5 : Tế bào tiếp tục tách đôi Bước 6 : Hai tế bào con được hình thành Bài 4. TRÙNG ROI

Slide 12:

I. TRÙNG ROI XANH 1. Cấu tạo và di chuyển a. Cấu tạo ngoài b. Cấu tạo trong c. Di chuyển (SGK) 2. Dinh dưỡng Bài 4. TRÙNG ROI Nội dung ghi vở 3. Sinh sản Trùng Roi sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể : 4. Tính hướng sáng (tự học)

Slide 13:

II. TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI Bài 4. TRÙNG ROI I. TRÙNG ROI XANH Quan sát đ oạn b ă ng sau: *Video by drralfwagner via YouTube

Slide 14:

II. TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI Bài 4. TRÙNG ROI I. TRÙNG ROI XANH Quan sát đ oạn b ă ng sau:

Slide 15:

II. TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI Bài 4. TRÙNG ROI I. TRÙNG ROI XANH Quan sát hình vẽ sau:

Slide 16:

 Bằng các cụm từ : tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào , em hãy điền vào câu nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi : Tập đoàn...........1........... dù có nhiều..........2....... nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật...........3.......... vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật ...........4.......... (1) trùng roi (4) đa bào (2) tế bào (3) đơn bào II. TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI Bài 4. TRÙNG ROI I. TRÙNG ROI XANH

Slide 17:

- Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi, liên kết lại với nhau tạo thành. - Ý nghĩa của tập đoàn : Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào. II. TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI Bài 4. TRÙNG ROI I. TRÙNG ROI XANH Nội dung ghi vở

Slide 18:

Trùng roi Cấu tạo và di chuyển Dinh dưỡng Sinh sản Trùng roi xanh Tập đoàn trùng roi

Slide 19:

CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI HỌC 2 3 KT 1

Slide 20:

1 2 3 4 HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG Caâu 1: Truøng roi di chuyeån nhö theá naøo? Ñaàu ñi tröôùc Ñuoâi ñi tröôùc Vöøa tieán vöøa xoay Thaúng tieán nhôø roi bôi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Slide 21:

S 2 3 4 SAI Caâu 1: Truøng roi di chuyeån nhö theá naøo? Ñaàu ñi tröôùc Ñuoâi ñi tröôùc Vöøa tieán vöøa xoay Thaúng tieán nhôø roi bôi HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG

Slide 22:

1 Đ 3 4 Hoan hoâ baïn traû lôøi ñuùng Caâu 1: Truøng roi di chuyeån nhö theá naøo? Ñaàu ñi tröôùc Ñuoâi ñi tröôùc Vöøa tieán vöøa xoay Thaúng tieán nhôø roi bôi HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG

Slide 23:

1 2 S 4 SAI Caâu 1: Truøng roi di chuyeån nhö theá naøo? Ñaàu ñi tröôùc Ñuoâi ñi tröôùc Vöøa tieán vöøa xoay Thaúng tieán nhôø roi bôi HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG

Slide 24:

1 2 3 S S a i Caâu 1: Truøng roi di chuyeån nhö theá naøo? Ñaàu ñi tröôùc Ñuoâi ñi tröôùc Vöøa tieán vöøa xoay Thaúng tieán nhôø roi bôi HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG

Slide 25:

S Đ S S Hoan hoâ baïn traû lôøi ñuùng Caâu 1: Truøng roi di chuyeån nhö theá naøo? Ñaàu ñi tröôùc Ñuoâi ñi tröôùc Vöøa tieán vöøa xoay Thaúng tieán nhôø roi bôi HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG

Slide 26:

1 2 3 4 Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể Có khả năng hô hấp, dinh dưỡng và sinh sản Có khả năng sống thành tập đoàn Cơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG Câu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?

Slide 27:

S 2 3 4 HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể Có khả năng hô hấp, dinh dưỡng và sinh sản Có khả năng sống thành tập đoàn Cơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng Câu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?

Slide 28:

1 S 3 4 HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể Có khả năng hô hấp, dinh dưỡng và sinh sản Có khả năng sống thành tập đoàn Cơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng Câu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?

Slide 29:

HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG 1 2 S 4 Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể Có khả năng hô hấp, dinh dưỡng và sinh sản Có khả năng sống thành tập đoàn Cơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng Câu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?

Slide 30:

Hoan hô bạn trả lời đúng 1 2 3 Đ Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể Có khả năng hô hấp, dinh dưỡng và sinh sản Có khả năng sống thành tập đoàn Cơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng Câu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào? HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG

Slide 31:

S S S Đ Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể Có khả năng hô hấp, dinh dưỡng và sinh sản Có khả năng sống thành tập đoàn Cơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng Câu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào? HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG

Slide 32:

Câu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào? 1 2 3 4 Là tập đoàn đa bào Tập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhau Cả tập đoàn là một tế bào Là một cơ thể đa bào 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG

Slide 33:

S 2 3 4 SAI HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG Câu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào? Là tập đoàn đa bào Tập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhau Cả tập đoàn là một tế bào Là một cơ thể đa bào

Slide 34:

Hoan hô bạn trả lời đúng 1 Đ 3 4 HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG Câu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào? Là tập đoàn đa bào Tập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhau Cả tập đoàn là một tế bào Là một cơ thể đa bào

Slide 35:

HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG 1 2 S 4 SAI Câu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào? Là tập đoàn đa bào Tập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhau Cả tập đoàn là một tế bào Là một cơ thể đa bào

Slide 36:

1 2 3 S SAI HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG Câu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào? Là tập đoàn đa bào Tập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhau Cả tập đoàn là một tế bào Là một cơ thể đa bào

Slide 37:

S Đ S S HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG Câu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào? Là tập đoàn đa bào Tập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhau Cả tập đoàn là một tế bào Là một cơ thể đa bào

Slide 38:

- Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị nội dung bài mới: Trùng giày và trùng biến hình

authorStream Live Help