Bài 38 : Rêu - cây rêu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Bài giảng sinh học 6 Trường: THCS Đức Chính Giáo viên hướng dẫn: Cô Vũ Thị Thiêm Sinh viên: Đồng Thị Kim Lương Ngày soạn: 18/02/2008 Ngày dạy : 22/02/2008

Slide 2:

Tiết 46 :Bài 38 Rêu – Cây rêu

Slide 3:

1.Môi trường sống của rêu * Học sinh nghiên cứu thông tin SGK-126 Câu hỏi: Rêu thường sống ở đâu ? Trả lời: Rêu là thực vật sống ở cạn đầu tiên, chúng thường sống ở những nơi ẩm ướt. Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu Kết luận:Rêu sống ở nơi ẩm ướt như ở chân tường, đất ẩm...

Slide 4:

2. Quan sát cây rêu Tiết 46 Bài 38: Rêu _ Cây rêu 1.Môi trường sống của rêu Dùng kính lúp quan sát cây rêu đã chuẩn bị và đối chiếu với ảnh trên, có thể nhận ra được những bộ phận nào của cây ?

Slide 5:

Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu 1.Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu. *Học sinh nghiên cứư thông tin SGK-126. Câu hỏi: Rêu có rễ chính thức chưa? Trả lời :Rêu chưa có rễ chính thức ,mà mới chỉ có rễ giả. Câu hỏi: Rễ giả có chức năng gì? Trả lời: Rễ giả có chức năng hút nước.

Slide 6:

Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu 1.Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu. Tuy chỉ là rễ giả nhưng nó thực hiện chức năng giống như rễ thật là hút nước. *Học sinh quan sát cây rêu bằng kính lúp. -Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: ?Thân rêu có sự phân nhánh không? ?Lá có đường gân không?

Slide 7:

Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu. 1 Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu. Trả lời: -Thân rêu chưa có sự phân nhánh. - Lá chưa có đường gân thật sự mà chỉ là những tế bào dài sắp sát nhau. Câu hỏi: Thân và lá của rêu có đặc điểm gì khác so với cây có hoa? Trả lời:Thân và lá chưa có mạch dẫn.

Slide 8:

Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu. 1 Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu. *Học sinh trao đổi thảo luận hoàn thành phiếu học tập: SO SÁNH CÂY RÊU VỚI RONG MƠ VÀ CÂY ĐẬU Tên cây Rễ Thân L¸ Rªu Lá Rêu Rong mơ

Slide 9:

Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu. 1 Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu. *Học sinh trao đổi thảo luận hoàn thành phiếu học tập: SO SÁNH CÂY RÊU VỚI RONG MƠ VÀ CÂY ĐẬU Tên cây Rễ Thân L¸ Rªu Lá + + Rêu + + + Rong mơ _ _ _

Slide 10:

Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu. 1 .Môi trường sống của rêu. 2. Quan sát cây rêu . Câu hỏi : Theo em tại sao rêu được xếp vào nhóm thực vật bậc cao ? Trả lời : Vì cơ thể rêu đã phân hóa dạng thân klá với một số mô còn sơ khai .(dạng mô nâng đỡ )

Slide 11:

Kết luận: Rêu là những những thực vật đã có rễ, thân, lá nhưng cấu tạo rất đơn giản: - Thân: không phân nhánh, không có bó mạch dẫn - Rễ: chưa có rễ chính thức (rễ giả) - Lá: mỏng, chưa có đường gân thực sự mà chỉ là những tế bào dài xếp sát nhau. Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu 1.Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu.

Slide 12:

3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu . Học sinh nghiên cứu thông tin SGK trang 126 Câu hỏi : Rêu sinh sản và phát triển nòi giống bằng gì ? Trả lời :Bằng túi bào tử . Rêu sinh sản bằng bào tử. Các bào tử chứa trong túi bào tử nằm trên ngọn cây. Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu 1.Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu.

Slide 13:

Tói bµo tö cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo? Th©n tói N¾p tói Cuèng tói Gåm:  TiÕt 46 Bµi 38:Rªu-C©y rªu 1 .M«i tr­êng sèng cña rªu. 2.Quan s¸t c©y rªu. 3.Tói bµo tö vµ sù ph¸t triÓn cña rªu .

Slide 14:

Cây rêu với túi bào tử Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu. 1.Môi trường sống của rêu. 2. Quan sát cây rêu. 3.Túi bào tử và sự phát triển của rêu

Slide 15:

Câu hỏi: Hãy trình bày sự phát triển của cây rêu ? Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu. 1.Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu. 3.Túi bào tử và sự phát triển của rêu

Slide 16:

Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu. 1.Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu. 3.Túi bào tử và sự phát triển của rêu. Vào mùa sinh sản khi các túi bào tử chín chúng sẽ mở nắp.Các bào tử nằm trong túi bào tử rơi ra gặp điều kiện thuận lợi bào tử sẽ nảy mầm thành cây rêu con. Tuy nhiên trước khi hình thành túi bào tử ở ngọn cây rêu có cơ quan sinh sản hữu tính riêng biệt chúa các tế bào sinh dục đực(tinh trùng) và các tế bào sinh dục cái (trứng),chúng kết hợp với nhau tạo thành hợp tửvà phát triển thành túi bào tử chứa bào tử.

Slide 17:

Cây rêu trưởng thành Túi noãn Túi tinh Trứng Tinh trùng Thụ tinh Hợp tử chứa trong túi bào tử Bào tử Mở nắp Nảy mầm Cây rêu con Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu. 1 Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu. 3. Túi bào tử và sự phái triển của rêu.

Slide 18:

Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu. 1.Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu. 3.Túi bào tử và sự phát triển của rêu. Kết luận: _Cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử. Trong túi bào tử có chứa các bào tử. _Bào tử gặp điều kiện thuận lợi sẽ nảy mầm thành cây rêu con và phát triển thành cây rêu trưởng thành.

Slide 19:

4. Vai trò của rêu. *Học sinh nghiên cứu thông tin SGK-127 Câu hỏi: Rêu có lợi ích gì? Trả lời:- Tạo chất mùn - Tạo lớp than bùn dùng làm phân bón, làm chất đốt… Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu. 1.Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu. 3.Túi bào tử và sự phát triển của rêu. Kết luận:- Tạo chất mùn - Tạo lớp than bùn dùng làm phân bón, làm chất đốt

Slide 20:

Tiết 46 Bài 38:Rêu-Cây rêu. 1 Môi trường sống của rêu. 2.Quan sát cây rêu. 3.Túi bào tử và sự phát triển của rêu. Ghi nhớ: Rêu là những thực vật đã có thân,lá nhưng cấu tạo vẫn đơn giản:thân không phân nhánh,chưa có mạch dẫn và chua có rễ chính thức,chưa có hoa.Rêu sinh sản bằng bào tử.Đó là những thưc vật sống ở cạn đầu tiên.Rêu cùng với những thực vật khán có thân ,rễ,lá phát triển hợp thành nhóm thực vật bậc cao. Tuy sống trên cạn nhưng rêu chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt.

Slide 21:

Chọn từ thích hợp trong những từ sau đây điền vào chỗ trống : mạch dẫn, lá, rễ, bào tử, thân, túi bào tử, ngọn. * Củng cố Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu gồm có: ………, …….., chưa có ……. thật sự. Trong thân và lá rêu chưa có …………..... Rêu sinh sản bằng ………….. được chứa trong ……………, cơ quan này nằm ở ……… cây rêu. thân lá rễ mạch dẫn bào tử túi bào tử ngọn

Slide 22:

Chúc các em học tập tốt !

authorStream Live Help