Bài 36 : Tổng kết về cây có hoa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I. Cây là một thể thống nhất 1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa Thân Quả Hạt Hoa Lá Rễ

PowerPoint Presentation:

Tên các cơ quan Các chức năng chính của mỗi cơ quan Đặc điểm chính về cấu tạo Rễ 1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút Thân 2. Thu nhận ánh sang để chế tạo chất hữu cơ cho cây Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây Lá 3. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả c. Gồm vỏ quả và hạt Hoa 4. Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên lá và các chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây d. mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái Quả 5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được Hạt 6. Hấp thụ nước và các muối khoáng hòa tan cho cây g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ Tìm đặc điểm cấu tạo và chức năng của các cơ quan của thực vật có hoa?

PowerPoint Presentation:

Tên các cơ quan Các chức năng chính của mỗi cơ quan Đặc điểm chính về cấu tạo Rễ Thân Lá Hoa Quả Hạt Đáp án : 6. Hấp thụ nước và các muối khoáng hòa tan cho cây 5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống . 4. Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên lá và các chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây 3. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả 1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt 2. Thu nhận ánh sang để chế tạo chất hữu cơ cho cây Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái, c. Gồm vỏ quả và hạt e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ

PowerPoint Presentation:

Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I. Cây là một thể thống nhất 1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa - Cây có hoa có nhiều cơ quan, mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng riêng của chúng.

PowerPoint Presentation:

Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I. Cây là một thể thống nhất 1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa 2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa - Các cơ quan của cây xanh có hoa có mối quan hệ mật thiết và ảnh hưởng đến nhau Kết luận : SGK/tr.117 TL

PowerPoint Presentation:

1. Những cơ quan nào của cây có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng ? 2. Lấy ví dụ chứng minh khi hoạt động của một cơ quan được tăng cường hay giảm đi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan khác ? 3. Giữa các cơ quan của cây xanh có hoa có mối quan hệ như thế nào ? Thảo luận

PowerPoint Presentation:

Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I. Cây là một thể thống nhất II. Cây với môi trường 1. Các cây sống dưới nước

PowerPoint Presentation:

Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I. Cây là một thể thống nhất II. Cây với môi trường 1. Các cây sống dưới nước - Cây sống ngập trong nước có lá hình bản dẹt - Cây có lá nằm sát mặt nước thì lá to - Cây nổi trên mặt nước thì cuống là phình to, xốp

PowerPoint Presentation:

Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I. Cây là một thể thống nhất II. Cây với môi trường 1. Các cây sống dưới nước 2. Các cây sống trên cạn

PowerPoint Presentation:

Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I. Cây là một thể thống nhất II. Cây với môi trường 1. Các cây sống dưới nước 2. Các cây sống trên cạn 3. Cây sống trong môi trường đặc biệt Kết luận : SGK/ tr.121 À, dễ nhớ quá ta

PowerPoint Presentation:

Trò chơi giải ô chữ Hừm, khó quá ta

authorStream Live Help