CV5 ENERGIA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Power Point de Dani i Bocheli al CV5.

Comments

Presentation Transcript

ENERGIA: 

ENERGIA

Què és l’energia?: 

Què és l’energia? L’energia és una quantitat continguda en qualsevol sistema físic. L'energia d'un sistema físic també és la seva capacitat per realitzar un treball.

D’on prové l’energia?: 

D’on prové l’energia? L’energia prove dels recursos naturals i de la matèria.

Els recursos energètics més utilitzats al món: 

Els recursos energètics més utilitzats al món Els combustibles fòssils (carbó, petroli gas) han estat els grans protagonistes del progrés des de la revolució industrial fins els nostres dies. Actualment, el 79,6% de l'energia comercial que es fa servir al món prové dels combustibles fòssils, els quals produeixen greus problemes de contaminació i accentuen l’efecte hivernacle ja que emeten CO2 i altres gasos.

Petroli: 

Petroli El petroli és una mescla complexa no homogènia d‘hidrocarburs, composts formats per hidrogen i carboni. Difereixen molt entre si, des de groguencs i líquids a negres i viscosos

EL GAS NATURAL: 

EL GAS NATURAL Està compost bàsicament per metà i d'altres hidrocarburs com ara età i propà. L'origen del gas natural és semblant al del petroli i en conseqüència podem trobar- lo als en jaciments de petroli per damunt de la capa líquida. En l'àmbit domèstic s'empra com a combustible per a calefaccions i cuines, el seu gran poder calorífic ho fa molt apte com a combustible en la indústria i a les centrals tèrmiques de producció d'energia elèctrica.

CARBONS: 

CARBONS El carbó mineral és un sòlid de color negre, format per l'acumulació de vegetals que ha experimentat un lent procés de fossilització a causa de l'acció de microorganismes, la calor i la pressió. Durant aquest període de temps, el que després es convertia en carbó va ser augmentat progressivament el seu contingut en carbó.

Esgotament de recursos fòssils: 

Esgotament de recursos fòssils L’esgotament dels recursos energètics fòssils i les emissions de gasos d’efecte hivernacle que provoca el seu consum ens aboquen a la urgent transició cap a un model energètic basat en les energies renovables.

Energia Nuclear: 

Energia Nuclear Una dels avantatges que els defensors de l'energia nuclear li troben és que és molt menys contaminant que els combustibles fòssils. Comparativament les centrals nuclears emeten molt pocs contaminants a l'atmosfera.

ENERGIES RENOVABLES: 

ENERGIES RENOVABLES Es denomina energia renovable a l'energia que s'obté de fonts naturals virtualment inesgotables, unes per la immensa quantitat d'energia que contenen, i altres perquè són capaces de regenerar-se per mitjans naturals.

Com es transforma l'energia primària en elèctrica?: 

Com es transforma l'energia primària en elèctrica? Excepte en el cas de algunes energies renovables com la solar fotovoltàica o la eòlica per produir la electricitat cal transformar els recursos energètics a uns llocs anomenats centrals elèctriques on aquests recursos es converteixen en electricitat.

El consum d’energia a catalunya: 

El consum d’energia a catalunya A Catalunya es consumeix el 36,3% de l'energia en el transport, el 35,4% en la indústria i el 28,3% en el sector terciari El consum per càpita d'energia no és tan elevat com el d'altres països del nostre entorn .Per fonts, el 54,8% prové del petroli; el 26,4%, de les centrals nuclears; el 10,5%, del gas natural; el 4,8%, de les centrals hidroelèctriques, i el 1,4%, del carbó. El 2% restant prové d'altres fonts d'energia, com la biomassa, la solar-eòlica o la generada pels residus sòlids urbans.

authorStream Live Help