KIKINDA - Bojana Groza

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Istorija grada Kikinde kao samostalan rad učenice

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

KIKINDA Moj rodni grad:

Slide2:

Nazivi Kikinda se do II svetskog rata zvala Velika Kikinda. Ovaj grad ima mnogo imena na stranim jezicima: * na ma đ arskom : NAGYKIKINDA * na nema č kom : GROßKIKINDA * na rumunskom : CHICHINDA MARE … Velika Kikinda

Slide3:

Geografski polo ž aj * Kikinda se nalazi u Srbiji, u severnom delu Banata. Op š tina Kikinda Kikinda se grani č i sa Rumunijom .

Slide4:

Velikokikindski di{trikt Carica Marija Terezija je 1774. godine osnovala Velikokikindski di š trikt i Kikinda postaje centar di š trikta . grb pe č at Poveqa o formirawu di š trikta č uvaju se u arhivu . Di š trikt je ukinut 1876.

Slide5:

Kulturna sredi š ta Muzej Narodna biblioteka Narodno pozori š te

Slide6:

Narodni muzej Narodni muzej sagra|en je 1839. godine i sme{ten je na gradskom trgu. Muzej je bio sedi{te velikokikindskog di{trikta sve do wegovog ukidawa. Danas, u muzeju se odr`avaju razne izlo`be sa raznim temama. Kika je kikindski mamut koji je iskopan na tlu dana{we Kikinde.

Slide7:

Narodna biblioteka Narodna biblioteka ,, Jovan ,, Popovi} “ osnovana je 1845 godine pod nazivom ^itaonica Srpska. Godine 1952 ime je promeweno u Jovan Popovi} u ~ast kikindskog pisca.

Slide8:

Narodno pozori{te Narodno pozori{te osnovano je 1950. godine. Prvi pozori{ni komad odigran je 1796, na nema~kom jeziku, a na srpskom, 1839. godine. Predstave su popularne me|u Kikin|anima.

Slide9:

Kusturne manifestacije DANI LUDAJE TERRA Dani ludaje , su kulturna manifestacija koja se odr ž ava sredinom oktobra , od 1986. godine.To je takmi č e nj e za najve ć u i najte ž u ludaju . Tera je kulurna ustanova vajara , o snovana je 1982. godine . Odr ž avaju razne izlo ž be skulptura .

Slide10:

Privreda Teritorija Kikinde je bogata naftom i gasom. Plodno zemqi{te omogu}ava razvoj poqoprivrede ( kukuruz, p{enica, vo}e, povr}e... ) i vinogradarstva.

Slide11:

Staro jezero Gradsko jezero predstavqa prostranu kulturno-istorijsku celinu koja je nastala izme đ u 1750. i 1754. godine . Jezero se u po č etku zvalo Š tevan č eva bara .

Slide12:

Novembar- mesec sova Novembar , mesec sova je manifestacija koja se odr ž ava od 2012. godine . Kikindu nazivaju " prestonicom sova " jer je centar grada najve ć e zimova - li š te sova utina u Evropi . Najve ć i broj sova tokom 2012. godine Bio je preko 700 jedinki .

Slide13:

KRAJ RADILA: BOJANA GROZA 74 IME PROJEKTA: MOJ RODNI GRAD HVALA KIKINDA

authorStream Live Help