ISTORIJA MOG GRADA,MihajloPašić

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Istorija grada Kikinde,učenički projekat.Rad je dobio odličnu ocenu.

Comments

Presentation Transcript

ISTORIJA KIKINDE 45.84” N 20.45” I:

ISTORIJA KIKIND E 4 5.84” N 2 0.45” I K ö k ényd Groß K ikinda

PowerPoint Presentation:

Ime Kikinda (Кöкényd) - prvi put je zabelezen u XV veku a verovatno je označavao ime vi š e naselja. Današnji naziv grada se prvi put javlja 1718g. kao Gro ß Kikinda . J oš u neolitu postojala su naselja na terenu kikindske opštine. Arheolo š ka nalazišta su na području Iđoša i Sajana i pripadaju Starčevačkoj i Kereškoj kulturi. Postoje arheološka nalazi š ta i kod Iđoša-Slovenski grad, Arađanska humka kod Mokrina. Antički predmeti pronađeni su kod Kikinde i Bašaida. Srednji vek je vezan za naseljavanje: Gepida, Avara, Langobarda, Kelta i Slovena.

PowerPoint Presentation:

Dva važna srednjevekovna naselja postojala su u blizini lokacije moderne Kikinde : naselje Hološ i naselje Galad koje se spominje u dokumentima iz XIV veka

PowerPoint Presentation:

Područje na kojem se danas Kikinda nalazi, na "brežuljku" Ekeida, naseljeno je u periodu od 1751-1753.god. Srbi u Kikindi nisu bili starosedeoci, naseljeni su iz mesta Čanad, Nadlak, Semlak, Pečke i Batanje. Naseljava se prostor u dolini rečice Galacke koja je ogranak reke Moriš. Po sl e velike poplave 1857.god. r ečica Galacka odsečena je od reke Moriš. Postala je kanal za sakupljanje suvišnih kišnih voda. Grad je postepeno ostao bez reke. Sve do pred k r aj XVIII veka veliki d eo današnje Kikindske opštine je bio prekriven močvarama i ritovima.

U prvo vreme, nakon doseljavanja stanovništvo je živelo u zemunicama i pletarama koje su gradili od pruća obleplji- vanim blatom:

Kada se stanovništvo trajno naselilo počeli su izgradnju kuća od naboja, to su bile k uće građene od lokalnog ma - terijala, i l ovače i zemlje, pokrivene trskom. To su bile t ro d elne kuć e i sastojale su se od sobe, kuhinje i komore. U prvo vreme, nakon doseljavanja stanovništvo je živelo u zemunicama i pletarama koje su gradili od pruća obleplji- vanim blatom

Rimokatolička crkva Sv Franciska Nakon naseljavanja Srba na teritoriju Kikinde kolonizuju se Nemci, Mađari i Jevreji :

Rimokatolička crkva Sv Franciska Nakon naseljavanja Srba na teritoriju Kikinde kolonizuju se Nemci, Mađari i Jevreji

PowerPoint Presentation:

K ako se Kikinda kao naselje širila , da bi sprečili haotičnu izgradnju naselja, od strane tadašnjih Austrijskih vlasti urađeno je, 1774.god. U r banističko ure đ enje mesta. T im rešenjem je određeno da ulice budu po pravim linijama, široke i da se seku pod pravim uglom. T ek u prvoj polovini XIX veka stanovnici Kikinde su počeli da grade već e , kom f ornije kuće od tvrdog materijala.

Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih u crkvenoj opštini Kikinda postoje od 1786.god.:

Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih u crkvenoj opštini Kikinda postoje od 1786.god. Pravos l avna crkva Sv . Nikole izgrađena 1769.g. na temeljima stare crkve ple - tare, je najstariji sačuvani objekat.

Kikinda :

Kikinda gradski trg u prošlosti

Između 1836-1847.godine u Kikindi je postojao najveći broj mlinova ravnice-51 suvača. 1781.god. 17 a 1800. god. 32 suvače. Suvače su u tom periodu postale zaštitno obeležje Kikinde:

Između 1836-1847.godine u Kikindi je postojao najveći broj mlinova ravnice-51 suv a č a . 1781.god. 17 a 1 800. god. 32 suvače. Suvače su u tom periodu postale zaštitno obeležje Kikinde Kikindska suvača je i danas zaštitni znak našeg grada. I zgrađena je 1899.god. a presta l a je sa radom 1945.god. Jedina sačuvana u našoj zemlji, a jedna od dve u Evropi.

najveći broj suvača u Kikindi 1846.god.:

najveći broj suvača u Kikindi 1846.god.

12. 11. 1774.god. Poveljom Marije Terezije formiran je Kikindski dištrikt:

12. 11. 1774.god. Poveljom Marije Terezije formiran je Kikindski dištrikt Grb simbolizuje borbenu gotovost Srba graničara protiv O tomanske imperije

Na sreću svih nas Kikinda je sačuvala od vremena stare građevine:

Na sreću svih nas Kikinda je sačuvala od vremena stare građevine Lepedatova palata zgrada SO Kikinda nekada

državna gimnazija i osnovna škola :

državna gi mnazija i osnovna škola

authorStream Live Help